ZIMA ANDRÁS:
RÉGI ZSIDÓ PERIODIKÁK


A 20. század elejére számos kihívással kellett szembenézniük a különböző magyarországi zsidó csoportoknak. A modernitás és a többségi társdalom által támasztott követelményeket egyeztetni kellett a csoport saját érdekeivel. A korszakban a vallás, mint elsődleges érték meghatározó a közösségi szférából a magánszférába került, és veszített jelentőségéből.
i A változó környezet veszélyeztette a csoport megmaradását és megkérdőjelezte alapvető értékeit. Az általam vizsgált zsidó periodikák modernizációs stratégiái nagy eltéréseket mutattak. Mindhárom rövid életű újság a zsidóságot, mint csoport megőrzését tűzte ki célul. Ennek a célnak az eléréséhez különböző stratégiákat vettek igénybe. Ezek a rövid életű vidéki lapok (Szombati Újság, Izrael, Izrael Őre) csekély példányszámban jelentek meg, véleményformáló képességük jelentéktelen volt. Mégis a modern kor kihívásaira adott válaszaik hozzátartoznak a 20. század elejének magyar zsidó összképéhez. Dolgozatomban ezeket a modernizációs stratégiákat mutatom be.

1. Szombati Újság
A Szombati Újság 1905 és 1906 között jelent meg Miskolcon és Debrecenben. Egyik zsidó irányzathoz sem kívánt tartozni, amit már a nyitó szám vezércikkében le is szögezett: "pártküzdelmeken kívül kell maradni - az összesség érdekében"
ii. Célként a "vallástalanodó" világban, a felekezetiség erősítését jelölte meg és az ország összes zsidójához akart szólni: "Érzésben, gondolkodásban, nyelvben a magyar zsidóság a nemzettel egybeforrt, áldozatkészséggel szolgálja az édes haza virágzását. Múltja, hite, imája egybefűzi a felekezet többi részeivel, azok életét, sorsát részvéttel kíséri."iii A lap az előbb említett pártatlanság jegyében, mind a neológ, mind az ortodox irányzat létjogosultságát akarta bizonyítani egy írásban, amikor egy ortodox rendezvényről tudósított: "Nézetünk e kérdésben az, hogy az izraelita hitfelekezet egységének és összetartásának semmi sérelmével nem jár az, ha egyrészt úgy az orthodox felekezeti árnyalat, és az úgynevezett neológ irány külön állásában elismertetik, erősbödik és e célra szolgáló intézményeket nyer, mindkét árnyalatnak meglévén a maga természetes, elvitázhatatlan és csakis általa betölthető nagyfontosságú hivatása."iv A Szombati Újság szerint az individualizálódó, szekularizálódó világban a két irányzat akkor látja el megfelelően a feladatát, ha tartják magukat eredeti céljaikhoz.: "az orthodoxia őrizze a vallást a maga tisztaságában, mely a vallás fennmaradása szempontjából nagyon fontos, viszont neológia teljesítse szintén a maga hivatását, hogy a világi tekintetben hozza kellő összhangzásba a zsidóság szerepét és különleges állását a haladó idők követelményeivel, de mindig csak úgy, amennyiben ezzel magát a zsidó vallás tisztelendő alapját nem érinti."v

A 19-20. századra a vallás, mint legjelentősebb értékhordozó tényező, veszített a befolyásából. A modernizálódó korban a nemzethez tartozás lett az elsődleges önmeghatározó.
vi Egy másik számban nemzet fogalmát és a nemzethez való tartozás kritériumait próbálta megmagyarázni a Szombati Újság: "Napjainkban a nemzetiségi eszme, mindinkább uralkodóvá vált. Vajon mi képezi a nemzet kritériumát, ily egység jellegét? A latin elnevezés: gens, natio közös származásra mutat. De ezt csak ritkán találjuk. A legtöbb nemzet különböző származású népek vegyülése. Minden nagyobb kép az idők folyamán számos idegen elemet vett fel. A közös nyelv sem képezi azt, hisz némely népnél, mint Svájcban, két nyelv az uralkodó. A közös és ősi földterület birtoka sem ruházza fel annak lakosságát a nemzet jellegével. Hisz néhány nemzet elszórtan lakik, az ősi hazából kiszakítva. Az örmények mindenfelé elterjedtek, a központból távolodva minden irány felé, és sehol sem alkotják a népesség többségét. A görögöknek csak egy része él, mint önálló nemzet a hellének földjén. Nagy részük nyelvét elfelejtve, elszórtan lakik és csak a vallásuk különbözteti meg őket a környezetüktől. De a közös hit, közös hagyományok, szokások sem teszik azt. A görög törzsek az ókorban sem képeztek egységes nemzeti államot. Viszont Észak-Amerikában a legkülönfélébb népelemek egyesülnek egy nemzettestté. A nép héber elnevezése: goj, am, leom, összegyűjtést, egyesülést jelent. A zsidóság, mely az ősök földjén élt, egységes népet alkotott."vii A cikkben az újság arra a kérdésre is próbált választ adni, hogy a "modern", "nemzeti" korban a zsidóság milyen elvek alapján képez egységet: "A szétszóródás kezdetétől fogva a néphez való tartozás ismertető jelét egyedül csak a hit képezi. Izraelt sem a közös föld, sem a közös nyelv, sem a közös állami élet, sem a közös sors, hanem a közös hit, a közös múlt, a fajtisztaság, mit megőrzött egyesített. Izrael nem képez e szó mai értelmében nemzetet, hanem felekezet, hitben való egyesülést. És a szellemi élet adja a folytonosságot, és persze a vallás."viii A lap szerint a cionizmust, a "zsidó nacionalizmust" az integráció kudarca és az újjáéledt antiszemitizmus hívta életre: "megindult a hatalmas áramlat, amely a zsidó nemzetiségben való hitet, az önálló állam utáni sóvárgást és törekvést buzgalommal és lelkesedéssel támogatja, és terjeszti, azon eszmék megvalósításáérti áldozatkészséget szorgalmazza. Ellenségeik egyre becsmérelték, hogy ők Palesztinába valók, mert az a hazájuk. Ami sértés akart lenni, ami a megvetés kifejezéseképp szólt, azt magáévá tették. Fölemelt fővel hangoztatni kezdték, hogy igenis nemzetiség ők is, hogy csak önálló tartományban látják a zsidókérdés megoldását. A fiatal nemzedék új lelkesítő eszmét nyert."ix A zsidóság számára azonban a cionizmus nem járható út, a vallás az egyetlen vezérlő elv, amely mentén a zsidóság egyesülhet: "A zsidóságot a vallás közössége egyesíti; hite eszméit, igazságait megvalósítani, annak szellemében élni ez a rendeltetése."x

A modern zsidóságnak, akárcsak a modern kereszténységnek szembe kellett néznie az új korszak kihívásaival. Az individualizálódó környezetben a felekezetiség háttérbe szorult
xi, ami veszélyeztette a modern zsidóság megmaradását. A Szombati Újság szerint a változó környezetben a zsidóságnak meg kell őriznie alapértékeit, csak így biztosítható a fennmaradás: "Izrael szelleme legyen független az idők változatosságától, a korszellem befolyásától. Nemcsak a sötétség napjaiban képezze a hit minden törekvése célját, vágyát, hanem szabadsága annak fényében ragyogjon. Szabadság és Istenszolgálat, ezek összefüggéséről szól hozzánk Pészach ünnepe. Oktat, hogy az első csak akkor leszen üdvére a népnek, ha másikat szolgálja."xii

A lap egy másik írásban a zsidó tudást és tanulást tartotta az új világban a legfontosabb összetartó erőnek, és fájlalta a zsidó intelligencia zsidóságban való járatlanságát: "Forduljunk intelligens zsidóinkhoz egyszer azzal a kérdéssel, hogy mit tudnak a zsidóságról, alig felelhetnek mást, mint hogy a zsidók hirdették legelőször az egyistenséget, az ő prófétáik voltak legnagyobb alakjai és hogy a középkorban üldözték, kergették és égették. De hogy mért szerették annyira a zsidóságot, hogy még a tűzhalált elszenvedték, arra alig tudnának felelni."
xiii A cikk programként fogalmazta meg a hitközségek számára, hogy a zsidó szellemet, életmódot terjesszék, mert e nélkül a zsidósághoz fűződő szálakat nem lehet erősíteni: "Tegyék a hitközségek a föladatukká, hogy azt a szellemet, melyet a zsidó irodalom élesztet, terjesszék. Nyújtsanak alkalmat arra, hogy minden hívőnek módjában álljon a zsidóságot igazi valójában megismerni és megszeretni."xiv

Az újság utolsó számában, német modern ortodox alapon, világi tárgyak tanítását kérte számon a magyar központi ortodoxián: "Aki a mi napjainkban a zsidó tudományokat, legféltettebb kincseinket, nem nemcsak maga művelni, hanem terjeszteni és népszerűvé tenni, a támadásokkal szemben védelmezni is akarja, annak igyekeznie kell arra, hogy az ellenfél fegyverét is megismerje, általános, széleskörű műveltséget kell, hogy szerezzen, mert munkája csak így lehet eredményes. Ma a jesivákban egyoldalúan nevelik az ifjúságot, a profán dolgok tanítására nemcsak hogy nem ügyelnek, hanem azt egyenesen tiltják, vagy legjobb esetben hallgatással tűrik."
xv Szerinte a magyarországi ortodoxia nem tart lépést a változó korral, és nem ad kellő, a külvilágban is hasznosítható képzést a jesívák diákjainak. A Szombati Újság úgy gondolta, ha a jesívaügyet nem rendezik "a kornak megfelelő módon", akkor a zsidó fiatalok eltávolodnak a hagyománytól: "A komolyabb, művelődésre vágyó, öntudatos ifjúban a tilalom nem tud versenyezni a tudás szomjával és ez utóbbi marad a győztes. Tanul természetesen minden irányítás és vezetés nélkül, elolvas rendszer nélkül mindent ami a keze ügyébe kerül, innen azután, hogy közölök nagyon sok meginog és épen e legtehetségesebbek hátat fordítanak a jesivának és sokszor a zsidóságra nézve nemcsak, hogy hasznosakká nem válnak, hanem néha egyenesen szembehelyezkednek vele. Azok, akik ma a zsidóságot szóval és tollal a támadók ellen védik, inkább kerülnek ki a más tudományos pályán működő önérzetes zsidó férfiak sorából, mint az orthodox vagy a neológ rabbik közül. Az előbbiekben tán meg volna a szándék, de hiányzik a kellő tudományos képzettség, az utóbbiak túlnyomó többségben indifferensek és állásaikat csak szinekúrának tekintik. Láthatjuk, hogy fokozódnak mindinkább azok a kötelességek, amelyek a jövendő konzervatív rabbikra várnak. Ha azok, akiknek a jesivaügy rendezése kötelességük, hivatásuk magaslatán állottak volna és nem sietnek olyan nagyon nyugodalmas otthonaikba vissza, bizony nem állhattak volna meg annál a pontnál, ahol most - a hazai orthodoxiának épen nem nagy dicsőségére - eljutottak."xvi A lap szerint a természettudományos gondolkodás és a hagyománytisztelet nem összeegyezhetetlen, csak a kettő között úgy kell megtalálni az egyensúlyt, hogy a hagyomány érdekei ne sérüljenek: "Meg kell szűnni annak a téves hitnek, hogy a conservativizmus és a maradiság egy és ugyanaz. Tanuljunk Anglia példájától. Ne féltsük a zsidóságot, amely már viharokat állott ki, a szabadabb szellőtől. Ne idézzük elő azt, hogy a zsidóságot szerető, tanult férfiak az ott uralkodó visszásságok miatt ne találják meg helyüket az orthodoxiában; a korral dacolni nem lehet. Ha csak azt nem akarják orthodox vezetőink, hogy ők maguk maradjanak a porondon, a nép pedig lassanként elszállingózzék mellőlük. Lehetetlen, hogy ezt akarják."xvii

A Szombati Újság 23 megjelent számmal, alig féléves működés után anyagi gondok miatt megszűnt.

2. Izrael

A másik két elemzett lap, két rövid életű cionista újság volt: az Izrael és az Izrael Őre. Mindkettő a cionizmus, vallásos, Mizrachixviii irányzatához állt közel. Az Izrael 1912-1913 között egy évig jelent meg, Friedmann Illés szerkesztésében, Vágujhelyen. Támadta a neológiát "vallástalanságáért" és "asszimiláltságáért a haszidizmust kultúrálatlanságáért: "Isten népe újra szolgaságban még azok is, akik szabad polgárok. Rabszolgává tették őket a kor tévtanai idegen eszméknek hódolnak, elzsidótlanodott szívek, emitt chaszidismus, amott neológia: sajnos rabszolgasága a zsidó léleknek, a zsidó tan eszményi tisztaságának, a zsidó erkölcsiség valóságának."
xix

A vallásos cionista felfogású újság a "zsidó nép egységének " és a "vallási tisztaságnak" alapján állt. Ezért a zsidóság egységének megbontása és a vallási tradíció lazítása szemükben főbenjáró bűnnek számított. Ezeknek a bűnöknek az elkövetésében az Izrael a magyarországi neológiát gondolta vétkesnek: "...mert a kongresszus neológ vezetősége elfogadott a kongresszus által egy szervezeti alapszabályzatot, amely nem ismeri el zsidó vallás törvénykönyvét, a Sulchan Aruch-ot a hitközségek vallási intézményeinek vallási alapjául, a rabbikra nézve pedig oly helyzetet tesz lehetővé, hogy vallási döntését laikusok felülbírálhatják."
xx De a lap a neológ zsidó tömeget nem vallásellenesnek, inkább közömbösnek tartotta. Szerinte az igazi felelősség a neológ vezetőséget terheli: " Ha nagy részben vallástalan is a neológ közönség, de nem vallásellenes. Sőt kárhoztatják és rosszallják is, hogy hitközségeik vallási intézményei a vallási követelményeknek nem felelnek meg, de tűrik, mert vallástalanok és indifferensek. A szakadás bekövetkezése és fennállása tehát csupán a hivatalos neológia, azaz néhány vallásellenes erőszakoskodó ember bűne."xxi A másik probléma az ortodoxia és a világi tudományok közti viszony. Az Izrael szerint ennek szélsőséges megjelenési formája a haszidizmus. Aggódott a túlzott haszid befolyástól, ami "természetes következménye" a szakadásnak. "Mert a magyar ortodox zsidóság chaszidismusa a neológiára adott válasz ezért egészségtelen a szakadás."xxii

A szekularizációról illetve a természettudományos gondolkodásról szólt a vita az Egyenlőség és az Izrael között, amikor a neológ lap a zsidó időszámítás természettudományos kritikájáról írt
xxiii. Az Izrael szerint zsidó alaptanokat nem lehet szekuláris alapon vitatni és az időszámítás ilyen alaptan.xxiv Modernitás és vallásosság. A vitatott kérdés: meddig lehet elmenni a természettudományos hagyománykritikában.

Szintén a tudományosság és a hagyományokhoz ragaszkodás problematikájáról szólt az Izrael egy másik cikke, amely a leginkább neológ oldalról jövő 19. századi modern zsidó történelemszemléletbeli diskurzust vitatta (sémi vagy nem sémi eredet)
xxv. Az ebben a témában az IMIT évkönyvben megjelent, Venetianer Lajos rabbi által publikált tanulmányt támadta a lap.xxvi Az újság szerint a zsidó nép eredete nem lehet kérdéses. A hagyomány erre pontos választ. Szerinte az elmélet tudományos szempontból sem bizonyítható, viszont ártalmas lehet a zsidó nagyközönség számára: "vannak rabbik, kik visszaélnek a közönség felületes zsidó tudásával és tudatosan mindig jobban és jobban eltávolítják az ártatlan zsidó lelkeket a Tórahtól és a zsidóságtól."xxvii

Az Izrael az Egyenlőséggel állt akkor is vitában, itt már cionista alapon, amikor a neológ lap az ITO-t
xxviii akarta Magyarországon megtelepíteni a cionizmus konkurenciájaként: "És megszólal Zangwill magyarországi helytartójává felstréberesedni akaró Szabolcsi Miksa is (Hiszen ő is nagy mesemondó. Csak hogy megfordított viszonyban. Zangwill ugyanis a meséket úgy mondja el, mintha valóságok volnának, Szabolcsi úgy bánik a valóságok valóságával, a vallással, mintha - mintha mese volna). És ha Zangwill megkapja Angolát, és oda telepit néhány millió orosz, oláh marokkói stb. zsidót, és azok idővel valamely politikai alakulat folytán függetlenítik magukat Portugáliától, és igen életbe hívják a zsidó államot, - tiltakozni fog ez ellen a magyar zsidók hazafias érzése? - Vagy ha ugyan ez történik Palesztinában, sérteni fogja ez Szabolcsiék magyar hazafiúi érzését?"xxix A cikkíró az asszimiláció pártolását a zsidóság "felolvasztására" tett kísérletként fogta fel, és az Izrael felfogása szerint ennek a "felolvasztásnak" kívánt ellenállni a cionizmus: "A cionizmus zsidóság fenntartására törekszik. A modernek emberbaráti és nemzeti, a vallásosnak az ezeket is magában vallási szempontból. A többi szervezetek pedig, amelyek működése révén a zsidóság még nagyobb mértékben fog szétszóródni, csakis a zsidóság elpárolgását mozdítják elő. Ezért nem kell Szabolcsinak a cionizmus és kell az ITO és ez is Zangwill, az ITO megteremtőjével szemben, az ő művének meghamisításával ¦ Palesztina kizárásával."xxx

Az Egyenlőség hazafiatlansággal vádolta a cionistákat. Az Izrael szerint a hazafiasságba minden belefér, vallásellenesség, önfeladás de leginkább konformitás és félelem: "És minthogy minálunk, magyar zsidóknál rendesen nem az dönt, vajon helyes-e, logikus-e, szóval: igaz-e az illető felfogás, hanem az, hogy mit szólnak hozzá a - keresztények: vallásellenes anticionisták a par excellence keresztény Budapesti Hírlapban helyeztek el terjedelmes hazafias cikket a cionizmus ellen."
xxxi

3. Izrael Őre

A másik vallásos cionista lap az Izrael Őre volt. 1917 novembere és 1918 februárja között jelent meg, Győrben, Neuwirth Imre szerkesztésében. Kimondottan a szekularizáció és az asszimiláció elleni fellépés vezette, és ezt már az előfizetési felhívásban közzétette: "Szót emelek, megrettenve a látványtól, mit a kor képe nyújt s szívem szerint orkánt, mennydörgést is túlharsogó hangon szeretném kiáltani a szülők és az ifjúsághoz: Ne tovább! Árnyékát űzve ne fussatok a boldogság elől! Ne tapossátok sárba azt a kincset, melyért őseitek vértanúhalált haltak, mely kincs a boldogságtok kútforrása."
xxxii Alapelve a vallás, a nemzet, az egyetemes zsidóság és a folytonosság. A zsidó vallás és a zsidó nemzet elválaszthatatlanul összetartozik, és ennek a nemzetnek kell visszatérnie az őshazába: "Ami testnek a lélek, a halnak a víz, az a zsidó vallásnak a zsidó nemzet. Amint az arany nem áll külön elemekből, úgy a zsidóság nem áll külön nemzetből és vallásból. Az isteni átok feldúlta hazánkat, szétszórt a népek és nemzetek közé, szétszóratott a zsidó vallás éppúgy, mint a zsidó a nemzet. Ha az isteni beteljesedik, ha szabadság hajnala felvirrad és lerázzák a rabigát, felszabadul Izrael és a világ minden részéből, eljönnek a zsidók, mindegyikének szívében ott fog élni nemzete éppúgy, mint a hite és a nyelve. Úgy, mint hajdan, két ezer év előtt, minden zsidó szeretni fogja az őshazát!"xxxiii A vallásos cionista lap támadta a neológiát "asszimiláltságáért", és a neológ vezetőket jellemtelen "álzsidóknak" bélyegezte, akik a modernitás jelszavával feladtak mindent, ami a zsidóságban fontos: "...merik állítani, hogy a zsidó nép már letűnt a nemzetek színpadáról, és nem lesz többé nemzet, hogy beolvadtak a népbe, mely nekik hazát adott és most már a zsidóság nem is nép, hanem csak vallás."xxxiv A magyarosodást hirdető zsidó vezetőket árulással vádolta, és megtagadta tőlük a zsidósághoz tartozást. A lap szerint e magatartás mögött konformitás és félelem van: "Mert mi mégiscsak nép vagyunk és nem befogadott vallás. Sőt egész más nép vagyunk, mert miköztünk áruló nem akad! Az áruló, kitért, vagy asszimiláns zsidó nem is volt zsidó!... Ezek a gyávák tehetnek mindenről, és ezek merik ma is azt állítani, hogy a zsidóság ma már nem is nemzet."xxxv

A cionisták így az Izrael Őre is a zsidó ünnepek mindegyikében a népi jelleget és a beolvadással szembeni ellenállást domborították ki. 19. századi, romantikus nemzetfelfogást
xxxvi alkalmaztak a régmúltra, hogy ezen modern eszmékkel felvértezett múlton keresztül mutassák be a jelent.xxxvii Erre a legjobb alakalom a hanuka. Szembe lehet állítani alternatívaként a beolvadást és a fennmaradást, a harcosokat és az asszimiláltakat, és végül utalni lehet a harcosok végső győzelmére. Majd párhuzamként az egészet a jelenre kell vetíteni, a világháborús jelenre: "Mintha a makkabeus időszak elevenedne föl a világháborúban, ebben a nagy időben emelik fel szavukat a zsidó nemzetiség ellen a beolvadt zsidók. Mikor minden kis nemzet azt reméli, hogy felszabadul az elnyomatás alól, mikor a szabadság hajnala dereng a látóhatáron, megijedtek az asszimilánsok, azt hiszik, hogy a gyenge erőlködésük talán használni fog és elűzi a szabadság ördögét, amely esetleg kényelmüket zavarná. A Makkabeusok, tudjuk mit tettek az asszimilánsokkal, ebből a szempontból a Chanuka tökéletes ünnep. Visszatértek ugyanazok az idők, ezek idegen eszmékkel próbálják eltéríteni a zsidókat az igaz útról, azért mert nem ismerik a zsidóságot és mert gyávák felfogni saját sorsukat. Gyújtsuk meg a Chanuka-gyertyákat annak idején, hogy lássák: a zsidóság nemzetiségét ünnepli kétezer évi elnyomatás után. Hadd lássák, hogy él a zsidó nép és tudatában van nemzeti nagyságának, tüntet mellette, ünnepli az isteni csodát és a zsidónemzet harminc éves szabadságharcának" emlékét, mely példátlan sikerrel győzte le és kivívta ellenségei hódolatát. Persze ne dolgozzunk a gyertya fénye mellett és emlékezzünk. L'sono hábó Jerusolájim!"xxxviii

Mindkét rövidéletű vallásos cionista lap egyévnyi működés után, anyagi gondok miatt megszűnt. A Zsidó Szemle maradt az egyedüli újság a cionista ideológia terjesztésére, majd a világháború után csatlakozott a cionista irányba mozduló Múlt és Jövő.


Irodalom

EISEN, Arnold M.
1997: Rethinking modern Judaism. Ritual, Commandment, Community. The University of Chicago Press, Chicago, London.
FURSETH, Inger-REPSTAD, Pal
2006: An Introduction to the Sociology of Religion Classical and Contemporary Perspectives, Ashgate, Berlington.
GERŐ András
2004: Képzelt történelem. Eötvös kiadó.
GEERTZ, Clifford
2001: A vallás mint kulturális rendszer. In: U.ő.: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Második, javított kiadás. Budapest, Osiris Kiadó, 72-118.
GLESZER Norbert
2007: 703. (????) Az antiszemitizmus és a gazdasági válság, mint szekuláris folyamat vallási értelmezése az Orthodox Központi Iroda hetilapjában. (In print)
MCGUIRE, Meredith B.
1999: Religion. The social Context. Wadsworth Publishing Company. Belmont CA. Albany NY.
NOVÁK Attila
2000: Átmenetben. A cionista mozgalom négy éve Magyarországon. Budapest, Múlt és Jövő.
SMART, Ninian
1998: Traditon, retrospective perception, nationalism and modernity. In.:Religion and Modernity. Religion, modernity and postmodernity. Edited by: Paul Heelas. Blackwell Publusher Ltd, Massachusets, 79-87.
VENETIANER Lajos
1912: Semiták-e a zsidók? In.:Az Izraelita Magyar Irodalmi Társaság Évkönyve. Szerk.: Bánóczi József. Budapest, 169-188.
ZIMA András
2007: Kultusz vagy szellem? Integrációs stratégiák és emlékezettörténet a 19-20. század fordulójának magyarországi zsidó csoportjaiban. In.: Acta Ethnografica Hungarica. 2007/4. (In print)


i McGuire 1997: 274-275
ii Szombati Újság 1905. december 29. 1. Vezércikk: Felhívás
iii Uo.
iv Szombati Újság 1906. január 19. 4. Tudósítás az orthodox izraelita szervezeti szabályzat jóváhagyásáról
v Uo.
vi Gerő 2004; Furseth-Repstad 2006: 103-104.
vii Szombati Újság 1906. március 9. 1-3. Vezércikk: A nemzetiségi eszme és a zsidóság
viii Uo.
ix Uo.
x Uo.
xi Smart 1998: 73-98.
xii Szombati Újság 1906. április 6. 1-2. A szabadság ünnepe
xiii Szombati Újság 1906. 1906. április 27. 1-2. Spectator: Feladatok
xiv Uo.
xv Szombati Újság 1906. május 25. 1-3. Bokor Ármin: Az orth. százas bizottság naggyűlése
xvi Uo.
xvii Uo.
xviii A cionizmus mizrachista vonulatával. A Merkaz ruchani - "szellemi központ" Vilnából indult vallásos cionista szervezet, amelynek 1902-ben megfogalmazott célja a palesztinai vallásos többség kialakítása és a zsidó tradíció bevonása a cionista mozgalomba. Ortodox oldalról a cionizmusra válaszként megjelenő, a cionizmust, reformizmust, zsidó autonómizmust és asszimilációt, azaz a szekularizálódás jelenségeit, s a Tan modernitás előtti értelmezéseitől való eltérést elítélő Agudával került összetűzésbe, amely a Mizráchit a szekuláris baloldali cionizmusnál sokkal jelentősebb ellenfélnek tekintette. Mivel a cionizmus a judaizmus messianisztikus modelljétől eltérő, szekuláris, nemzeti értelmezést adva határozta meg a zsidóságot, a Szentföldre való visszatérést nem tartotta vallási eseménynek. Idővel e szekuláris mozgalmon belül megjelenő vallásos irányzatnál pedig a szentföldi visszatérés kérdésében az emberi cselekvés szerepére került a hangsúly, szemben a judaizmusban az Örökkévaló kezdeményezési jogának kizárólagosságára épülő messianisztikus modellel. Vö. NOVÁK A. 2000: 83-91., 113-115.In. Gleszer 2007: 14.
xix Izrael 1912. ápr. 1. 3. "Tisbi": Peszach
xx Izrael 1912. ápr. 1. 3. Szabadkai egyesítő mozgalom
xxi Uo.
xxii Uo.
xxiii Egyenlőség 1912. márc. 31. Melléklet 1. Szabolcsi Miksa: A cseppkő és a zsidó időszámítás. Ennek a modern zsidó értelmezésnek mai párhuzamát lásd.: Eisen 1997: 1-20.
xxiv Izrael 1912. május 1. 1. Friedmann Illés: Mivel tartozik a felekezeti sajtó a felekezet hitének?
xxv Neológ történelemszemléletről bővebben lásd Zima 2007:2-3.
xxvi Venetianer 1912:169-188.
xxvii Izrael 1912. júl. 1. 7-9. Friedmann József: Szemiták- a zsidók?
xxviii Az ITO-t 1905-ben az ugandai kudarc után alapította Israel Zangwill. A szakadás oka az volt, hogy Zangwill a palesztinai területszerzést lehetetlennek érezte, és az orosz zsidók kivándoroltatására bármilyen helyet el tudott képzelni. A Belfour-deklaráció után visszatért a cionizmushoz.
xxix Izrael 1912. júl. 16. 10-11. Kritikus aláírással: Reflexiók
xxx Uo.
xxxi Izrael 1912. nov. 18. 4-6. Friedmann Illés: Hazafiasság és cionizmus
xxxii Izrael Őre 1917. nov. 30. Előfizetési felhívás: Testvéreim
xxxiii Izrael Őre 1917. nov. 30. 1-3. Vezércikk: Nemzet vagy vallás
xxxiv Uo.
xxxv Uo.
xxxvi A nemzetkoncepció geertz-i értelemben vett modellként funkcionált, vö.: Geertz 2001: 7-71; 124-130.
xxxvii A cionista történelemszemléletről bővebben lásd Zima 2007: 9.
xxxviii Izrael Őre 1917. dec. 7. 1-2. Vezércikk: Chanuka