Pejin attila, Doktori Iskola, III. évf.:

Tornyos zsinagógák Magyarországon

 

A magyarországi zsinagógaépítészet a kezdetektől – a magyar építészet egészéhez hasonlóan – a nyugati építészet befolyása alatt állt; eredeti, hazai színek csak elvétve, kivételes épületeknél fordultak elő; nem a magyarországi zsidóság ízlése, hanem a Nyugatról jövő építészeti hatások érvényesülnek, illetve a környező népeknél divatos (éppen aktuális) stílusait követték. Csak viszonylag későn – a 19. század második felében – az emancipáció következtében, az etnikai öntudat megnyilvánulásaként jelent meg az igény egy sajátos zsinagógastílusra. Ennek a történetnek egyik fontos, emellett érdekes fejezete volt a tornyos zsinagógák megjelenése, elterjedése nemcsak építészettörténeti, illetve művészettörténeti vonatkozásait tekintve, hanem azért is, mert – akár egytornyú, akár kéttornyú zsinagógáról van szó (több variánsa is létezett) – önkéntelenül kínálkozik a keresztény templomokkal való párhuzam. Méretükkel, tornyaikkal, amelyeket gyakran kupola fed, nem egyszer díszes homlokzattal ezek a zsinagógák egyrészt sajátos stíluskereső törekvéseket tükröznek, másrészt az építtető közösség gazdasági-társadalmi szerepét és erejét demonstrálják.

Éppen ezért megérdemli, hogy külön is foglalkozzunk velük, természetesen szem előtt tartva a tágabb kontextust: a magyarországi zsinagógaépítészetet általában, az ezen belül jelentkező stílusokat, valamint ideológiai törekvéseket.1


Földrajzi behatárolás. Amikor a magyarországi zsinagógákról beszélünk, természetesen nem korlátozódhatunk csupán a mai Magyarország területére, hanem a történelmi Magyarországra kell gondolnunk, hiszen a zsinagógaépítészet lendületét az első világháború akasztja meg, ezt a lendületet a két háború közötti időszakban már nem nyeri vissza, 45 után pedig az erősen megfogyatkozott közösség a meglevő épületeket sem képes már fenntartani, nemhogy újakat építsen.

Történeti előzmények. – A mohácsi csata következtében három részre szakadt ország eltérő módon, de sokáig magán hordozta a hódoltság következményeit. Természetesen leginkább a török hódoltság alá eső területek szenvedték meg leginkább a másfél évszázadnyi oszmán uralmat, annál is inkább, mert a diadalmas zentai csatáig (1697) ezek állandó felvonulási területként is szolgáltak az újabb hadjáratok számára, így szinte teljesen elnéptelenedtek. A felszabadító háború után a Habsburgok merkantilista politikája nem tűrhette, hogy ezek sokáig improduktívak maradjanak, ezért részben tervszerű, célirányos telepítések, részben spontán migrációk folytán a volt hódoltsági területek a 18. század felére újból benépesültek, s az ország nyugati fele, valamint a Felvidék gazdasági-társadalmi fejlődése is új lendületet vett.

A zsidóság helyzete továbbra is bizonytalan volt, hiszen nem számítottak teljes jogú polgároknak, csupán „toleráltak” voltak (ennek fejében külön illetéket kénytelenek fizetni). Jogállásuk bizonytalansága miatt a magyarországi zsidók nem mindenütt részesültek azonos bánásmódban: a szabad királyi városok, élve kiváltságos helyzetükkel, nem engedték meg letelepedésüket, ezért többnyire a mezővárosokban, falvakban, nemesi birtokokon telepednek meg.2

A telepítés időszakában nyilvánvaló, hogy kevés akkora lélekszámú és vagyonú közösség létezett, hogy komolyabb építészeti értékekkel bíró zsinagógát építsen, hanem többnyire lakóépületeket alakítottak át imaházzá. A ránk maradt korai emlékanyag kisszámú jelentősebb épületei viszont a kornak megfelelően barokkos manírban épültek, feltehetően kamarai típustervek alapján, a keresztény templomokhoz hasonlóan (pl. Mád, 1795).3

A 19. század első felének gazdasági-társadalmi változásai, az ezt követő modernizációs törekvések, majd a kiegyezés utáni liberálisabb gazdasági-társadalmi légkör kedvezett a zsidóság beilleszkedési törekvéseinek, bár a hajlandóság erre egyik oldalon sem volt egységes és egyértelmű, é az erre a kérdésre való válaszkeresés (ti. hogy a zsidóság integrációja milyen mértékű legyen) végül is végzetes szakadáshoz vezetett.

A magyarországi zsidóság emancipációja tehát nem volt előzmények nélküli; nem tekinthető egyfajta forradalmi változásnak, hanem inkább hosszantartó küzdelemnek, amelyben a zsidóság törekvéseit a liberális nemesség támogatta 1848-ig; de a folyamat nem állt le a neoabszolutizmus és a provizórium korában sem. Egyrészt tehát számolni kell a zsidósággal szembeni magatartásváltozással, másrészt pedig a zsidó közösségen belüli változásokkal is. Annál is inkább fontos ezt kiemelni, hiszen mindkettőnek mindenkor hatása volt a zsinagógaépítésre.

Külső és belső hatások. – Nyilvánvaló, hogy a jogegyenlőség elnyeréséig a zsidóság mindenben ki volt szolgáltatva az őt befogadó környezet kénye-kedvének. A középkor folyamán a keresztény (és mohamedán) országok nem tűrték „idegen kultusz” bármilyen formájú dominanciáját, s az a gyakorlat, hogy a zsinagóga magassága nem haladhatja meg a környező házakét (a templomokéról nem is szólva), már ekkor kialakult, s tartani fogja magát Magyarországon is egészen a 18. század végéig. Úgyszintén ott, ahol egy zsinagóga már állt, többnek az építését nem engedélyezték.4 Ezért a zsidóság nem kelhetett versenyre a keresztény templomépítészet remekeivel, amit a sokáig egyeduralkodó egyház hozott létre a világi hatalmakkal karöltve.

Ugyancsak korábbi gyakorlatra vezethető vissza, hogy az újratelepülés időszakában egy-egy településen a zsidók kijelölt helyet kaptak, így koncentrálódásuk bizonyos településrészeken szintén részben a befogadó környezet számlájára írható, bár az is igaz, hogy a kezdeti időszakban maga a zsidóság is erre törekedett, illetve az imaház-zsinagóga körül körvonalazódó intézményrendszer közelében koncentrálódott. Így egyfajta zsidó negyedek – vagy legalábbis utcák – jöttek létre, gyakran nevükben is megőrizve ezt a gyakorlatot (így pl. Újvidéken, Zomborban is volt Zsidó utca). A második hullámban, a környezeti megkötések lazulásával, majd eltűnésével, természetesen sor került átköltözésekre, de bizonyos fokú koncentráció ezután is megfigyelhető.5 A környezetnek – ritkábban – lehetett pozitív hatása a zsinagógaépítészetre. Ez nyilván csak a 19. század második felére érvényes, amikor nemcsak hogy a zsidóság törekedett reprezentatív zsinagógaépület építésére, hanem a környezet sok helyen el is várta ezt tőle.6

A 19. század első felében a magyarországi zsidóságon belüli reformmozgalom erősödésével egyre inkább felvetődik annak kérdése, hol húzódik az a határ, amelyet a zsidóság nem léphet, amennyiben meg akarja őrizni etnikai-vallási identitását. A reformzsidóság számára az etnikai hovatartozás jelentőségét vesztette (hiszen környezete a befogadás feltételeként elsősorban ezt szabja meg), ugyanakkor a vallási-halachikus megkötöttségeken is lazítani kíván, nemcsak a keresztény környezethez való hasonulási törekvés miatt, hanem mert a foglalkozásbeli váltások, a modernizáció (ezzel a megváltozott életvitel) is ezt követelné meg. Az ortodoxia viszont a „teljes zsidó élet” mellett foglal állást, bár sokan itt is hajlottak kompromisszumokra. Utóbbiakat Hillel Lichtenstein rabbi, a nagymihályi rabbigyűlés kezdeményezője egyébként sokkal veszélyesebbnek tartotta, mint a reformzsidókat, akikről már eleve lemondott. Az 1865-ben megtartott kétnapos rabbigyűlésen rabbinikus döntvényt (pszak din) fogadtak el, melyek kizárólag a zsinagógák belső és külső formáját, valamint az imarendet tárgyalták, nem foglalkoztak viszont sem az oktatásügy, sem pedig az emancipáció kérdésével, amelyek pedig legalább annyira foglalkoztatták az ortodox zsidóság vezető köreit. Nyilvánvaló tehát, hogy a nagymihályi gyűlést, annak döntéseit a zsinagógaépítészet gyakorlatában tapasztalt, valamint az imarendben beállt változások motiválták. Ekkora már ugyanis megnyíltak az első reformzsinagógák, amelyek sok szempontból eltértek az addig kialakított hagyományoktól. A nagymihályi döntvény tételesen foglalkozott ezekkel a deviációkkal olyan módon, hogy ezek tiltásait sorolta fel: tilos más nép nyelvén prédikálni, illetve ilyen prédikációt hallgatni; tilos imára gyűlni olyan zsinagógában, ahol a bíma nem középen van; tilos a zsinagógára tornyot építeni, tilos a hupát a zsinagógában felállítani…egyáltalán: tilos megváltoztatni bármilyen, atyáinktól, ősatyáinktól származó, bevett szokást vagy gyakorlatot a zsinagógában.7 Lényegében ezt a korábban kialakult szokást, gyakorlatot kívánta Lichtenstein rabbi halachikus érvényűvé tenni, vagyis a Tóra köré újabb erős kerítést vonni. Vagyis, ahogyan fogyatkoztak a külvilág által támasztott korlátok, úgy kívánt ő és követői belsőket támasztani.

Az elkezdődött folyamatot azonban már lehetetlen volt megállítani. A konfliktus az ún. zsidó kongresszusban csúcsosodott ki (1868), amelynek nyomán bekövetkezett a végzetes szakadás a reformzsidók és az ortodoxok között

Építészettörténeti előzmények. – A 19. század első évtizedeiben még nem sok jele mutatkozott a később beállt változásoknak, csupán annyi, hogy egyes vagyonilag megerősödött közösségek újonnan épült zsinagógáikat új stílusban kezdték építeni. A klasszicista építészet kibontakozásával ugyanis a zsinagógaépítészetben is megjelenik ez a stílus; néhány típus gyakori ismétlődése helyi színezetet kölcsönzött, s különben is elmondható, hogy Magyarországon jóval több ilyen stílusú zsinagóga épült, mint külföldön, egyfajta magyar építészeti sajátosságként (pl. Óbuda, 1821; Baja, 1846) Talán túl merész lenne az állítás, hogy az építtetőket a heródesi templom példája vezérelte, amely görög-római stílusban épült, de vitathatatlan, hogy már a barokk zsinagógák tórafülkéinek oszlopos kialakítása is vélhetően erre való utalás.8

A reformzsidóság újítási szándéka nem feltétlenül a környezethez való idomulást szolgálta; ellenkezőleg (bár az ilyen irányú törekvés is vitathatatlan): hiányolták a zsinagógából az emelkedett légkört (ehhez járulnak bizonyos esztétikai követelmények is), a kellő áhítatot, s ezért a belső tér dekoratív kialakítására törekedtek, ennek érdekében pedig megbontották a korábban szokásban levő belső térhasználatot. Emellett beiktatták a liturgiába az egyházi zenét orgonával és énekkarral. A zsidóság egy részének gazdasági megerősödése, valamint társadalmi tekintélyének kivívása, a hitközségek definiáltabb megszerveződése s a mindezt megkoronázó emancipáció folytán az építtető hitközségi elöljáróság szerepe jelentősen megnőtt a véleményezés és tervbírálás tekintetében.

Ebben a korban (1840:XXIX. tc. értelmében) a zsidóság már szabadon letelepedhetett a városokban, Pest polgáriasodásra törekvő példája máshová is kisugárzott, vele pedig a zsinagógaépítészet új stílusirányzatai is..

Míg azelőtt a zsinagógák a településen belüli szegregáció szimbólumai voltak, a 19. század második felétől a vallási funkció mellett a zsidó közösség erejét (és bizonyos törekvéseit) voltak hivatottak hirdetni, s idővel a városkép fontos alkotóelemeivé váltak.9

Az új kívánalmakat kellő mértékben ki tudta elégíteni egy új irányzat. Még ugyanis a klasszicizmus le sem csengett, máris jelentkezett a középkori román-gótikus elemekből kialakított új stílusirányzat, a romantika. Idővel keleti (mór, iszlám, bizánci) elemekkel bővülve különösen a zsinagógaépítészetbe hozott újat. A romantikus stíluson belül eleve két irányzat jelentkezett: az újgótikus és a keleties, bár a kettő gyakran ötvöződve jelent meg. A keleti hatásokat magába olvasztó irányzat külsőre reprezentatívabb volt, így is kell elemezni, hiszen a „keleties” elem inkább vélt, mint ténylegesen valós, s mint jelző elsősorban éppen a díszítettségre utalt. Mint ilyen a nagyobb zsinagógák kialakítására különösen alkalmas volt, de idővel a feltörekvő kisebb közösségek is – persze leegyszerűsített változataiban s méreteiben – felvállalták.

A romantika azonban nemcsak a divat miatt lett igen népszerű; a váltáshoz éppen hogy szükség volt a reformtörekvésekre is, amelyek befogadták az új irányzatot, illetve amely megfelelt az újonnan támasztott igényeknek. A kettő tehát lényegében kiegészítette egymást.

A zsidóság egyébként is fogékonynak mutatkozott mindenféle újítás iránt, nemcsak a stílusváltás, hanem a technikai változások tekintetében is; így például igen korán alkalmazza az öntöttvas-oszlopokat a zsinagógai enteriőrben, ami tovább módosítja majd az addig hagyományosnak mondható belső térelrendezést, a vasbeton-szerkezetek pedig majd további távlatokat nyitnak meg. Megjelennek az emeleti (női) karzatok, amelyekhez külön lépcsőház vezet; a bímát a mizrah közelébe mozdítják el, középre pedig a keleti fal felé néző padsorok kerülnek. Az első ilyen stílusú zsinagóga Pápán épült (1846). A reformzsinagógáknál igyekeztek alkalmazkodni a keresztény templomok külsőségeihez, sőt idővel túlszárnyalni azokat azzal is, hogy tornyot tesznek rájuk (Székefehérvár, Jászberény, Pestszenterzsébet). A tornyos zsinagógák megjelenése tehát szintén a romantika korszakához köthető.10

A magyarországi tornyos zsinagógák archetípusa: a Dohány utcai zsinagóga. – A típus legszebb példája a LUDWIG FÖRSTER tervezte Dohány utcai zsinagóga (1854–59), az újító (és tornyos) zsinagógák archetípusa. Egyúttal az európai művészet két áramlatának terméke: magán viseli a romantikus építészet stílus jegyeit és a keleti ízléskultúrájú historizálás motívumait.

Az épület háromhajós, álbazilikális rendszerű; az őskeresztény, illetve a későbbi évszázadok bazilikáinak 19. századi adaptációja. A homlokzatot két keskeny lépcsőtorony fogta közre a salamoni templom két homlokzati oszlopának (Jákin és Boáz) megfelelői, Förster magyarázata szerint. A két hagymakupolás (illetve gömbsisakos) torony fontos eleme lesz az emancipációt beharangozó és hirdető szimbólumrendszernek, itt jelenik meg először a magyarországi zsinagógaépítészetben, s mint több más elem, ez is hatással volt sok későbbi zsinagógatervre. Az igazsághoz viszont hozzátartozik, hogy éppen a tornyok közelebb hozták a zsinagóga-külsőt a keresztény templomokéhoz (a karcsú tornyok esetében viszont a mecsetek minaretjeit is eszünkbe juttatják). A kapuk az apszissal szemben nyíltak, így a templomba belépő elé meghitt hangulatot teremtő, alázatosságra nevelő, szerénységet követelő, varázslatos világa tárult, ünnepélyesség, amit korábban annyian hiányoltak a zsinagógákból. A széles és ünnepélyes előcsarnokból a három oldalról karzatokkal közrefogott templomtérbe lépünk, amit keleten kupolával fedett szentély zár le. A női karzatokat vasoszlopok tartják 11 A zsinagógabelső helyenkény a kersztény templombelsőket idézi. „A Dohány templom alkotói nem voltak zsidók! Olyan teret hoztak létre, amely a keresztény templom ismert szerkezeti elemeiből tevődik össze. Eszmei tartalma van a rávezetőtér és a templombelső kapcsolatának. A hívőt a frigyszekrény felé invitálja a dinamikus hosszhajó.”12 Ilyetén mind a külseje, mind pedig a belső tér kialakítása és használata tekintetében mintegy elébe megy az egyenjogúsításnak.

A Dohány utcai templom stílusteremtő szerepe a magyarországi zsinagógaépítészetben és-művészetben vitathatatlan. Közvetlen hatása alatt épült a tervezte budai Öntőház utcai templom (Knabe Ignác, 1866), a székesfehérvári zsinagóga (Cometter Bernardin, 1862), a temesvári (Schumann Ignác), a pécsi (Gerster Károly – Frey Lajos, 1869), a kecskeméti, de a sort folytathatnánk még tovább a hasonló stílusjegyeket viselő debreceni, békéscsabai, pozsonyi, malackai, jászberényi, orosházi, békéscsabai, galgóci, kolozsvári, monori, újpesti (nemrégiben renovált), adai, óbecsei, székesfehérvári, nagyszombati, zalaegerszegi és a nagyváradi zsinagógákkal is.13

A Dohány utcai minta több variánsával is találkozunk,mint amilyenek a szerényebb változatú, kupola nélküli toronypárokkal épülő zsinagógák (Kőszeg, Zenta, Nagykikinda, Bácsföldvár), némely egytornyú zsinagógák; végül pedig egy végletekig szélsőséges variáns – teljesen a keresztény templomok formájához igazodva – az 1904-ben emelt bajmoki zsinagóga.

Érdemes lenne további vizsgálódásokat folytatni, hogy a történelmi Magyarországot elhagyva, dél felé haladva milyen hatásokra jelentek meg a tornyos zsinagógák Bosznia-Hercegovinában (Bijeljina, Tuzla, Zenica, Szarajevó) illetve Szerbiában (pl. Belgrád), ahol az askenázi közösségek mellett szefárdokkal is számolnunk kell. Izgalmas lenne bizonyságot szerezni arról, hogy ezek a zsinagógák is a Dohány utcai templom kisugárzásaiként épültek, akár délvidéki közvetítéssel, akár közvetlenebb módon.14 Az 1902-ben felépült szarajevói askenázi zsinagóga tervezője Wilhelm Stiassny volt (ő tervezte a malackai zsinagógát is), aki valamilyen mértékben biztosan Ludwig Förster hatása alatt alkotott, tehát itt bizonyos kapcsolat – ha az áttételes is – kimutatható.15

* * *

 A romantikus stílus korszaka – más épületektől különbözve – a zsinagógaépítészetben a hetvenes éveket is túllépte, s egy ideig az eklektikával párhuzamosan egzisztál. Nemcsak azért, mert népszerű és mert kiszolgálja a reformtörekvés igényeit, hanem mert a stíluskorszak egybeesik a magyarországi zsidó közösségek többségének gazdasági-társadalmi megerősödésével, ennek nyomán pedig a régi, jóval szerényebb imaházakat, zsinagógákat „lecserélik” (többségük megromlott állaga ezt amúgy is indokolttá tette)

Az eklektika kimondottan nagyméretű, reprezentatív külsejű épületeket hozott létre, itt-ott megjelenik a szecesszió is (Baumhorn Lipót és Lechner Ödön munkássága nyomán). Itt azonban már nem a tornyok, hanem központi, uralkodó elemként a kupola lesz jellemző.

Ami pedig a tornyos zsinagógák utóéletét illeti – A Dohány utcai zsinagóga ma Európa legnagyobb működő zsinagógája, a vidéki zsidóság nagy része azonban örökre ott veszett a német haláltáborokban, ezért zsinagógáik többsége a háború után funkcióját veszítette, rosszabbik esetben pedig – a nemtörődömség, s talán némi szándékos hanyagolás miatt is – az enyészet áldozata lett.


IRODALOM

BOŽIĆ, JELENA
2003 Jevrejski aškenaški hram u Sarajevu. [A szarajevói askenázi templom] Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, 8. sz. 309–318. p.

ČOLIĆ, DRAGOLJUB D.
1979 Sinagoga u Zrenjaninu. [A nagybecskereki zsinagóga] Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, 4. sz. 199–213. p.

GAZDA ANIKÓ
1991 Zsinagógák és zsidó községe Magyarországon. Térképek, rajzok, adatok. Budapest

GERŐ LÁSZLÓ FŐSZERK.
1989 Magyarországi zsinagógák. Budapest

GONDA LÁSZLÓ
1992 A zsidóság Magyarországon 1526–1945. Budapest

GOTOVAC, V.
1987 Sinagoge u Bosni i Hercegovini. [Zsinagógák Bosznia-Hercegovinában] Sarajevo

HELLER, IMRE – VAJDA, ZSIGMOND
1968 The Synagogues of Hungary: an Album/A magyarországi zsinagógák albuma. New York

IŠTVANIĆ, ŽIVAN
1977 Aškenaska sinagoga u Beloj Crkvi (1898–1949). [A fehértemplomi askenázi zsinagóga] Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, 7. sz. 176–184. p.

KATZBURG, NATANIEL
2007 Az 1865-ös nagymihályi rabbinikus döntvény (pszák din). In Silber, Michael K.: Magyar zsidó történelem – másképp. Jeruzsálemi antológia. Budapest–Jeruzsálem. 199–223. p.

KOMORÓCZY GÉZA SZERK.
1995 A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem. I. Budapest

LEBL, ŽENI
1997 Sinagoge u Beogradu. [Belgrádi zsinagógák] Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, 7. sz. 80–101. p.

NEDIĆ, SVETLANA
2003 Sinagoga Bet Jisrael – delo arhitekte Milana Kapetanovića. [A Bet Jiszrael zsinagóga – Milan Kapetanović műépítész munkája] Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, 8. sz. 299–308. p.

ORBÁN FERENC
1991 Magyarország zsidó emlékei, nevezetességei. Budapest

PEJIN ATTILA
2003 A zentai zsidóság története. Zenta

RAJNER, MIRJAM
1987 Sinagoge sa kupolom na području Jugoslavije. [Kupolás zsinagógák Jugoszlávia területén] Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, 5. sz. 218–226. p.

RAJNER, MIRJAM
1988 Sinagogalna arhitektura. [Zsinagógaépítészet] In Goldstein, Slavko szerk.: Židovi na tlu Jugoslavije.[Zsidók Jugoszlávia területén] Zagreb. 39–47. p.

SCHŐNER ALFRÉD
s. a. A Dohány utcai zsinagóga. www.or-zse.hu/resp/dohzsin1.htm

SILBER, MICHAEL K.
2007 Az ultraortodoxia keletkezése, avagy egy hagyomány kitalálása. In Silber, Michael K.: Magyar zsidó történelem – másképp. Jeruzsálemi antológia. Budapest–Jeruzsálem. 225–300. p.

ŠOSBERGER, PAVLE
1998 Sinagoge u Vojvodini. Spomenica minulog vremena. [Vajdasági zsinagógák. Egy letűnt kor emlékei] Novi Sad

UJVÁRI PÉTER SZERK.
1987 Zsidó lexikon. Budapest [az 1929-es kiadás reprintje]


FORRÁS

A belgrádi Zsidó Történelmi Múzeum adattára
A Zempléni Múzeum képes levelezőlap-gyűjteménye
A Dohány utcai zsinagóga

 

Ada

 

Óbecse

 

 

Zalaegerszeg

 

Jászberény

 

 

Békéscsaba

 

Miskolc

 Székesfehérvár

 

Nagykikinda

 

Zenta

 

 

Bácsföldvár

 

Kőszeg

 

 

Marosvásárhely

 

Kolozsvár

 

BajmokTuzla

 Szarajevó


1 Munkánkban alapvetően három olyan kiadványra támaszkodtunk, amely valamilyen szinten a magyarországi zsinagógákkal foglalkozik. Az első a Magyar Zsidók Világszövetségének kiadásában jelent meg (Heller Imre – Vajda Zsigmond: The Synagogues of Hungary: an Album/A magyarországi zsinagógák albuma. New York, 1968). Az úttörő vállalkozás magán viseli a hasonló munkák összes hiányosságát, mégis megkerülhetetlen, hiszen először veszi számba a történelmi Magyarország zsinagógáit, rövid történeti áttekintést közöl, stílusbeli besorolásokat végez és gazdag fényképmelléklettel rendelkezik. A Mőszaki Könyvkiadó által kiadott többszerzős, Gerő László szerkesztette Magyarországi zsinagógák (Budapest, 1989) több szempontból pótolta előde hiányosságait, így joggal tekinthető összegzésnek, hiszen sokéves kutatómunka eredményeként viszonylag tljes kép alakítható ki a magyarországi zsinagógaépítészetről; építészettörténeti szintézisnek, mert a részletekből elénktárul a sok évszázados múlttal rendelkező magyarországi zsidóság kultúrája; végül pedig forrásgyűjteménynek, mivel az építászettörténeti leírásokat fotodokumentáció egészíti ki, amivel segíti a témában elmélyülni kívánó kutatókat. Az MTA Judaisztikai Kutatócsoport kiadványa (Gazda Anikó: Zsinagógák és zsidó községe Magyarországon. Térképek, rajzok, adatok. Budapest, 1991) pedig mintegy kiteljesíti, megkoronázza az elődök munkáját, hiszen térképeket, rajzokat, adattárat is közöl.

2 Gerő, 28–30. p. és Heller – Vajda, 45. p.

3 Gerő, 57. p.

4 Gerő, 52.,ill. 58–59. p. A padlószint lesüllyesztése tehát kétféle célt is szolgált; egyrészt ezzel megnövelték a belső tér magasságát, ugyanakkor eleget tettek a 130. zsoltár első mondatának: „A mélységekből kiáltok Hozzád” (Heller – Vajda, 38. p.

5 Gerő, 48–52. p.
666 Ilyen esetként hozható fel a zentai zsinagóga példája is. A zentai közösséget elég készületlenül érte, hogy új zsinagógát kellett építenie (a régi állaga annyira megromlott, hogy szükségessé vált lebontani és újat építeni). A város hajlandó volt segíteni, ellenben az egyik képviselő kérte, hogy az reprezentatív helyre kerüljön. Spitzer Ignác biztosította képviselőtársait, hogy a tervezett imaházat az utcára szándékozzák építeni, nemeldugva, ahogyan az eddig állt, ugyanakkor tekintetbe veszik az esztétikai szempontokat, s az új épület nemcsak hogy megfelel a város előrehaladottsági állapotának, hanem a környék egyik reprezentatív épülete lenne. (Pejin, 126. p.)

7 Katzburg, 203–209. p.

8 Gerő, 59–61. p.

9 Erről tanúskodik az a tény is, hogy a képes levelezőlapok elterjedésével szinte azonnal feltűnnek kedvelt motívumként a zsinagógák is.

10 Heller – Vajda, 51–52. p.; Gerő, 63. p.

11 A Dohány utcai zsinagógáról lásd Heller – Vajda, 52–54. p.; Gerő, 63–64. p.; Komoróczy I., 150–158. p.; www.or-zse.hu/resp/dohzsin1.htm (Schőner Alfréd: A Dohány utcai zsinagóga).

12 www.or-zse.hu/resp/dohzsin1.htm (Schőner Alfréd: A Dohány utcai zsinagóga).

13 Heler – Vajda, 54. p. és VIII–IX.

14 Lásd Božić, 309–318. p.; Gotovac 1987; Lebl, 80–101. p.; Nedić, 299–308. p.; Rajner 1988, 39–47. p.

15 Božić, 316–317. p.

Vissza