Vissza

Dr. Hasznos Judit, OR-ZSE Doktori Iskola III. évfolyam:
„Jurisich Miklós kései utódai”
avagy megmenthető-e a Kőszegi Zsinagóga?


 

Bevezetés: megrendülés vagy tenni akarás

Heroikus küzdelem zajlik a szemünk láttára: mint a fuldokló, aki fel-felbukkanva kapkod az élethez szükséges levegő után, úgy jelenik meg időnként a híradásokban a kőszegi zsinagóga története. Először a Szombathelyi Televízió 2006. május 23-án kedden 8 óra 23 perckor sugárzott adásában bukkant fel a téma, „Cserepezik a kőszegi zsinagógához tartozó két lakás tetejét. Egy szombathelyi házaspár vásárolta meg 2004 decemberében a szigorú műemlékvédelmi szabályozás alatt álló lakrészeket. A tetőfelújításra azonban csak nemrég kaptak engedélyt, eddig ugyanis a műemléki felügyelők vizsgálták az épületeket. Először 72 millió forint volt a létesítmény kikiáltási ára, ekkor azonban még érdeklődő sem volt rá.” 1.) aminek az a körülmény adott sajátos hangsúlyt, hogy szombathelyi illetőségű személyek érintettek a kérdésben.

„Többször került már kalapács alá a 150 évvel ezelőtt épült kőszegi zsinagóga, amely egy kulcsi vállalkozó tulajdonában volt, és egy bank jelzáloggal terhelte. Először 72 millió forint volt a kikiáltási ára, ekkor azonban még érdeklődő sem volt rá. A következőn 60 milliót kértek a zsinagógáért, valamint 8 milliót az utcafronton lévő két 50 m2-es lakásért. Ezeket vásárolta meg a kikiáltási ár feléért egy szombathelyi házaspár a Szekszárdon megtartott árverésen.
A házaspár kiállítótermet szeretne a lakásokból kialakítani, a későbbiekben pedig a zsinagógát is szeretnék megvásárolni. Ez utóbbival a kőszegi önkormányzatnak is komoly tervei vannak, ezért közös alapítványt akarnak létrehozni a szombathelyi zsidó hitközséggel. Az önkormányzat a zsidó közösséggel együtt pályázatok támogatásával szeretné a mára erősen leromlott állagú épületet felújítani. Ez becslések szerint 300 millió forintba kerülne. A szombathelyi pár pedig annak ellenére, hogy a zsinagóga nem az ő tulajdonuk, a nyáron szeretné az építészeti remekmű tetejét megjavíttatni.”
2.)

A riportban szereplő Béres házaspár nyitott szemmel járva látta meg az épületegyüttesben azt a szakrális feltöltődést, ami egy kívülálló számára fel sem tűnne: a helyet, ami kaput nyit a transzcendens világ felé. Nem élnénk Magyarországon, ha mindenki hinne a házaspár jó szándékában és céljaiban.

2006. augusztusában ismét találkozhatunk a zsinagóga történetére vonatkozó adatokkal:
„Szerkesztőségünk beszámolt "A kőszegi zsinagóga épületegyüttesének múltja és lehetséges jövője" című konferenciáról, mely júniusban került megrendezésre. Az ott előadó Söptei Imre által most adjuk közre Schey Fülöp (1798-1881)életrajzát, aki tevékenységével sok egyházi és világi épület létrejöttét támogatta.” 3.) A híradás „Egy tudományos ülésszak utóélete” címmel jelent meg a város honlapján. Nagy öröm, hogy a tudományos ülésszak keretei között a város emléket állított egy olyan embernek, aki sokat tett a városért, jócselekedeteinek hatása napjainkig ér el.

Az „SI faktor” talán még a vártnál is hamarabb jelent meg, a Manager Magazin 2006 évi 9. száma hosszú cikket közölt az addigi „eseményekről”. Tekintettel arra, hogy a cikk ugyan érinti a Kőszegi Zsinagóga sorsát – természetesen sok „magyaros jellegzetességet” felsorakoztatva, - érdemében mégsem a tennivalókkal foglalkozik, ezért a forráshelyre hivatkozással csak a dolgozat 1.) számú mellékleteként közöljük. 4.)

Alig pár hónap elteltével 2006 december 13-án a „Filmhu” hírportálon újabb tudósítás jelent meg, ahol egy filmet ajánlottak az érdeklődők figyelmébe:
„Gellér-Varga Zsuzsanna legutóbbi, Szomszédok voltak című dokumentumfilmje a 37. Szemlén mutatkozott be. A korábbi doku forgatása közben ismerték meg az alkotók a kőszegi zsinagóga sorsát, amely a jelenkori abszurditások sorát gyarapítja. Az eseményeket Zsinagógát vegyenek! címmel vették fel, a film szerepel az idei Szemle dokus versenyprogramjában.”  5.) A film témája és az „alacsony költségvetésű megvalósítás” egyaránt felkeltette a szakma érdeklődését. Stöhr Lóránt kritikus az „Élet és Irodalom” 2007 évi 9. számában (2007. 03. 02.) megjelent „Hazatérők, hontalanok, emigránsok: a 38. Magyar Filmszemle dokumentumfilmjeiről” című cikkében így emlékezik meg a filmről: „Gellér-Varga Zsuzsanna a kőszegi zsinagóga eladásának, felújításának kálváriájában a zsidóság tárgyi emlékeinek, múltjának életben tartását kínos kötelességként leplezi le. A feszes szerkezetű Zsinagógát vegyenek! éles konfliktushelyzet köré rendeződik, ami a zsinagóga melléképületeit megvásároló, az épületért tenni akaró házaspár, illetve a zsidó hitközség és a városi önkormányzat későn eszmélő szövetsége között alakul ki. Ha rövid újsághírként olvasnánk a történetet, bizonyára utóbbiaknak adnánk igazat, ám a dokumentumfilm ismét a sorok mögé lát, a hónapokon át rögzített felvételek érvényre juttatják a tevékeny házaspár emberi igazságát.” 6.)

A történtek elgondolkoztatják az olvasót: vajon tipikusnak mondható-e a Kőszegi Zsinagóga sorsa? Mi várható el egy Hitközségtől, ahol a hit még megvan, csak a községnyi lélekszám hiányzik mögüle? Van-e egy olyan városnak szüksége működő zsinagógára, ahol nem él összesen annyi zsidó család, hogy gond nélkül legyen meg a „minjen”? A legfurcsább kérdés, pedig az, hogy a hitéleti célon kívül másra szabad-e egyáltalán hasznosítani egy zsinagóga épületet? Sajnos, ezek a kérdések nem csak a Kőszegi Zsinagóga esetében aktuálisak. Magyarországon a holocaust óta számtalan zsinagóga áll elhagyatva, kitéve az időmúlásnak és a környezeti ártalmaknak, mert nincs aktív csapat, aki a szívén viselné az állagmegóvást, netán késztetést érezne a rendeltetésszerű használatra: újra ima hangjai töltenék be a teret. Lehet, hogy Kőszeg a szerencsésebb esetek közé tartozhat? Míg ezekre a felvetésekre a választ keressük, szükséges megismerkednünk néhány ténnyel.


Néhány szó a város és a helyi zsidók történetéről

Kőszeg Magyarország nyugati peremén, a hegyvidék és a síkság találkozásánál a Gyöngyös patak jobb partján 274 méter magasan fekszik. Régészeti feltárások bizonyítják, hogy már a csiszolt kökorban és a bronzkorban is lakott terület volt. A keltákat a rómaiak váltották a területen, őket pedig a honfoglaló magyarok követték, akik ugyan nem telepedtek le a vidéken, de többször átvonultak rajta. A kőszegi völgyben épült vár és a körülötte kialakított város az oklevelekben is szerepel, feltételezhetően a XIII. században jöhetett létre. Királyi városi rangra Károly Róbert emelte a települést, ami a város stratégiai jellegét erősítette. A kőszegi zsidókra vonatkozó legrégibb írásos emlék az az 1393-ban kelt oklevél, melyben Zsigmond király lehetővé tette a Garaiak számára, hogy befogadhassanak zsidókat a városba, tekintet nélkül arra, hogy honnan jöttek. A Gara család élt is a jogaival, ebben az időszakban hozzávetőlegesen 150 család élhetett a városban.

A város többször került osztrák befolyás alá, ami nem egészen találkozott a herlyiek egyetértésével. A mohácsi csatavesztés után a törökök ellenállás nélkül jutottak el a nyugati határszél városaihoz, így Kőszeg várához is, 1532 nyarán. A környékbeli lakosság a török hódítók elől a várba menekült, ahova Jurisich Miklós befogadta őket. A várkapitány parancsára a környékbeli településeket felégették, ezzel is nehezítették a török támadók helyzetét. Az ostrom körülbelül egy hónapig tartott, a vár védői lelkesedésükre és saját leleményükre támaszkodva sikeresen álltak ellen a többszörös túlerőnek, így II. Szolimán parancsot adott a visszavonulásra. A megmenekülés emlékére a városban az általános szokásoktól eltérően 11 órakor harangoznak. A városban rekedt két zsidó család letelepedési engedélyt kapott, mondván „Hatsch Arz és Mutsch Hatschl vitézül viselkedett az ostrom idején, apjuk pedig az inségeseket segítette.” 7.)

A történelmi személyiségek közül számosan megfordultak a településen, de senki sem választotta állandó lakhelyéül a viszonylag erős oktatási intézményekkel és nem elhanyagolható textiliparral és sörgyártással rendelkező kisvárost.

Zsidó vonatkozású híradást 1856-ból olvashatunk Kőszeg eseménynaplójában:
„Megépül a zsidó imaház, a zsinagóga (Várkör 38. szám alatt) – „Albrechtinum” Schey Fülöp által alapított szegényház, melyben 4 katolikus, 2 protestáns és 6 izraelita részesült szállásban és ruházatban” 8.) A rövid szövegek mögött hatalmas jótékonyság áll, ugyanerről ezt olvashatjuk a Zsidó lexikonban: „Csak a múlt század második felében mutatkozott rövid időre a multra emlékeztető virágzás, mikor a lakompaki származású koromlai (A jelenlegi Csatka községhez - mely a nagy cigány búcsúkról nevezetes – csatolt Fejér megyei falu. A szerző) Schey Főlöp báró gazdag alapítványokkal fölpezsdítette a hitéletet. Ennek a bárói családnak négy tagja örökítette meg nevét a hitközság történetében: Schey Ferenc és Sándor, akik 1809. gabonanagykereskedők és postaszállítók voltak, Schey Fülöp és Schey Károly. Nem csak templomát köszönhette Schey Fülöpnek a hitközség, de presztizsének helyreállítását is, mert ez alapítványt létesített a lelkész javadalmazására és a hitközség újból rabbit tarthatott. Jeles tudósok állhattak ezentúl a hitélet élén.” 9.) A megközelítés milyenségét meghatározza a szerző hovatartozása.

A Schey család története egy külön dolgozat témája lehet, az idézet a kőszegi tudományos ülésszakról származó tudósításból származik:
A Schey-család – eredetileg Morvaországból áttelepedett – felmenői már évszázadok óta Nyugat-Magyarországon éltek, az Esterházy-birtokon fekvő Lakompakon (ma Lackenbach, Ausztria). A II. József tolerancia rendelete adta lehetőséget kihasználva Schey Izrael kereskedő és Mózes nevű fia 1785-1786 környékén költözött Kőszegre. Mózesnek öt gyermeke közül harmadik volt az 1798. szeptember 20-án, Kőszegen született Fülöp. Fiatal korától a kereskedelem felé fordult, 18 évesen nősült meg, de gyermeke nem született. 1823-tól önálló üzletet vitt, 1831-ben 1. osztályú kereskedőként fizetett adót. Ekkor vette át apjától a Somogy megyei Polányban bérelt birtok irányítását. Üzleti kapcsolatban volt a Nyugat-Dunántúl főnemeseivel, a Batthyányakkal, Esterházyakkal, Erdődyekkel stb. Az Üzleti tevékenységében segítségére volt Frigyes nevű unokaöccse, aki az 1830-as évek közepén telepedett le a Bécsben, ahol a Landauer bankházba házasodott be. Ő alapította a bécsi Kereskedelmi Kamarát és a Stadttheatert, egy időre a bécsi tőzsde alelnökévé választották. Fülöp is egyre inkább Bécs felé fordult, de szülővárosát sem hagyta el, ahol a korábbi hagyományos zsidóellenes hangulatot lassan kezdte felváltani az elfogadás. Az újonnan alakult jóléti és kulturális egyesületek tagjai közé befogadták őket, a gazdasági célúakban pedig egyenesen számítottak nagyvonalú részvételükre. Az 1844-ben alapított Kőszegi Takarékpénztár 300 részvényéből Fülöp 11-et vásárolt. 1846 és 1868 között alelnöke, majd 1870-től 1874-ig elnöke volt a pénzintézetnek. Elnöksége alatt érte el először a társaság az évi 60%-os osztalékot, 800 Ft-on cserélt gazdát egy-egy 100 Ft névértékű részvény. A Kőszegi Posztó és Gyapjúszövetgyár Egyesületben 15 részvényt jegyzett az 550-ből. Kapcsolatainak is köszönhetően sikerült egy határon átnyúló, regionális tulajdonos csoport kezében levő vállalatot létrehozni, amelynek részvényesei Bécstől Budáig, Varasdtól Pozsonyig jelentkeztek. Schey bekerült a kormányzó választmányba. A megalapozatlan üzleti tervvel létrehozott, tőkeszegény üzemet nem hagyta sorsára, még 1852-ben is – amikor már csak vegetált – részt vett munkájában.

1848-ban egy már-már pogromba hajló esemény miatt városbeli üzleti tevékenysége hosszabb időre szünetelt. Ennek ellenére jelentős részt vállalt a Kőszegre kirótt hatalmas hadisarc csökkentése érdekében. Említik, hogy hatalmas vagyonát a császári hadseregnek végzett 1848-1849-es hadiszállításokkal alapozta meg. Ha igaz – korábban is gazdag volt – ebben az üzleti ok mellett erősen közrejátszhatott az uralkodóház iránti ragaszkodása. 1848 eseményei sok magyar nemzetiségű honfitársunkat választás elé állították az alattvalói hűség és a nemzeti érzelem között. 1854-ben a kőszegi képviselő-testület a helyi szegényeknek nyújtott támogatásért hálaira-tot adott át neki, izraelita temetőt létesített ravatalozóval, amit apja emlékének szentelt. 1859-ben adták át a zsinagógát, iskolával és rituális fürdővel. 1859-ben kezdte meg működését az Albrecht főhercegről Albrechtinumnak elnevezett szegényintézet, amelynek anyagi alapját 13.000 Ft tőke jelentette. Ebből és az épület lakásainak bérletéből négy-négy izraelita és katolikus valamint két protestáns nincstelent láttak el. Az egyre szorosabb bécsi kapcsolatok tekintélybeli gyarapodást is jelentettek, hozzájárult, hogy Magyarország főkormányzójának, Albrecht főhercegnek személyes bankárja lett, testőrségét is ő pénzelte………..Szülővárosához egész életében hű maradt. Bár a Bécs melletti Bádenban élt, minden év májusát Kőszegen töltötte. Jelentős összeget ajánlott fel a Győr-Grác vasútvonal Kőszegen keresztül vezetéséhez létrehozott konzorciumhoz. Az Óvoda Egyesületnek 18.000 Ft-ot és egy házat ajándékozott azzal a feltétellel, hogy a főalapítói címet megkapja, az intézményt Erzsébet királynéról nevezik el, és valláskülönbség nélkül veszik fel gyermekeket. Schey Fülöp 1881. június 26-án halt meg, Badenban. Vagyonában szerepelt a Veszprém megyei csatkai birtok, a felvidéki nagybábi és felsőjattó-sopornyai uradalmak. Nevén volt még Sopronban a 67. sz., valamint Kőszegen a 123., 182., 423. és 559. sz. házak, több szőlő és szántóföldek. Az értékpapírok túlnyomó része ausztriai vasúti és banki részvényekből állt. Az adósságok és kötelezettségek címen levont majd 2 millió Ft után 4.199.637 Ft-ot tett ki a hagyaték értéke. Az örökösök testvérek és azok leszármazottai voltak, de a végrendeletben kedvezményezettjei között szerepelt a budapesti rabbiképző, a bécsi izraelita szegényház, a nagymartoni talmud iskola. Kőszegről sem feledkezett el: a zsinagóga fenntartására és a rabbi ellátására 32.000, az Abrechtinumban újabb két gondnokolt tartására 5000 Ft-t tőkét rendelt.”
10.) A kissé hosszúnak tűnő idézetet azért választottam, mert kívülállók véleményét tükrözi a Schey családról, és ennek következtében egyáltalán nem mondható elfogultnak. A család a jótékonyság gyakorlásánál a kor szellemének megfelelően járt el, számtalan nemesi rangra emelt zsidó család (pl. az Ulmannok is) adakozott, az általuk alapított jótékonysági intézményeket a rászorulók felekezetre és származásra tekintet nélkül vehették igénybe. Több elmélet szerint ez a jótékonyság az asszimiláció ára volt, ezek az emberek már nem voltak vallásosak, sokan kitértek közülük.

Kőszeg másik nevezetes személyisége Falk Miksa volt, aki országgyűlési képviselőként szabadelvű nézeteket képviselt, ennek ellenére kőszeg díszpolgárává választották 1867-ben. Rajta kívül még egy zsidó származású díszpolgára volt Kőszeg városának: koromlai Schey Károly, aki a címet ugyancsak 1867-ben kapta meg. 11.)

A rövid felvirágzást követően a kőszegi zsidóság létszáma folyamatosan csökkent, az 1920-ban végrehajtott népszámláláskor már csupán 162 izraelita vallású lakosa volt a városnak. 12.)
Az I. világháborút követő időszakban a város elvesztette azokat a területeket, amiket a békekötés során Ausztriához csatoltak, és nagyrészt a város megélhetésének alapjait jelentették. A téglagyárat és a sörgyárat a második világháború alatt nem eredeti céljainak megfelelően használták, ide terelték be a helyi zsidóságot. A holocaustot kevesen élték túl, a visszatértek nagy része is elhagyta a várost.

A zsinagóga: csak együtt!

A zsinagóga építészeti stílusáról megoszlanak a vélemények, van olyan forrás, mely „romanticizáló köntösben, centrális jellegű alaprajzzal” 13.) megépített épületnek titulálja, van olyan is, amely „mór stílusban épült” 14.) épületnek nevezi. Nem tudjuk, milyen lehetett teljes pompájában, a belsejéről annyit tudunk csak, hogy ugyanaz a mester festette a belsejét, aki a Tapolcai Zsinagógáét. Hátha maradtak felvételek....Hátha beazonosíthatók a falakon látható maradványok....

A szombathelyi házaspár helyzete kissé hasonlít a várvédő Jurisich Miklóséhoz. Ahogy ő küzdött a mezítlábas jobbágysereg élén a várért, akiknek lelkesedése és leleménye pótolta az erős fegyvereket, a szombathelyi házaspárnak a saját kitartása a segítsége, az anyagi lehetőségeik korlátozottak, ha a megvásárolt két kicsi házat fel tudják újítani, és sikerül a kiállítótermet és az ahhoz csatlakozó kiszolgáló egységeket megnyitni, sokat tettek a zsinagóga környezetének megszépítéséért. Azt azonban senki sem várhatja el tőlük, hogy egyedül viseljék a zsinagóga megvásárlásának és felújításának terheit. Ez ugyanúgy nem hárítható tovább sem a város vezetésére, sem a virtuális hitközségre.
A zsinagóga gyönyörű! Kupolája és nyitott teteje orthodox imádkozási szokásokat (középen lehetett a blemmer) tükröz, nagy tornyai a neológiát gyönyörködtetik, a két kőtábla viszont mindenkit kötelez.

Budapest 2008. június 2.


Jegyzetek:

1.) http://www.sztv.hu/cgi-bin/sztv/cikk.cgi?cikk=14453
2.) http://www.koszeg.hu/aktualis/hirek/content.php?id=3080
3.) http://www.managermagazin.hu/magazin.php?page=article&id=596
4.)http://www.szemle.film.hu/object.4F88912B-4DD0-4B84-96DD-F5700E9CCF6F.ivy
5.) Stöhr Lóránt „Hazatérők, hontalanok, emigránsok: a 38. Magyar Filmszemle dokumentumfilmjeiről” „Élet és Irodalom” 2007 évi 9. szám (2007. 03. 02.)
6.) Lelkes István: Kőszeg Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata Budapest 1960. 18. oldal
7.) Mester István: Kőszeg eseménynaplója Kiadja: Kőszegi Baráti Kör és a Kőszegi Ruhaipari Rt. 1990. 19. oldal
8.) Magyar Zsidó Lexikon szerkesztette Újvári Péter Makkabi kiadó 2000. 506-507. oldal
9.) http://www.koszeg.hu/aktualis/hirek/content.php?id=3080
10.) forrás: Mester István: Kőszeg eseménynaplója Kiadja: Kőszegi Baráti Kör és a Kőszegi Ruhaipari Rt. 1990. 58. oldal
11.) forrás: Mester István: Kőszeg eseménynaplója Kiadja: Kőszegi Baráti Kör és a Kőszegi Ruhaipari Rt. 1990. 44. oldal
12.) Lelkes István: Kőszeg Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata Budapest 1960. 18. oldal
13.) Kőszeg írta Szövényi István kiadja a Vas megyei idegenforgalmi hivatal é.n.
14.)  http://www.koszeg.hu/aktualis/hirek/content.php?id=3080

Térkép: Kőszeg írta Szövényi István kiadja a Vas megyei idegenforgalmi hivatal é.n.
Képek: http://www.zsurlofilm.com/Zsinagoga/zsin_m_e.htm

 

Dr. Hasznos Judit
OR-ZSE Doktori Iskola, III. évfolyam
 

Vissza