Kozma György, Doktori Iskola III évf.:
’Saint Germain Grófja és a gólem’ legendája


Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozatban, az OR-ZSE Doktorandus konferenciáján (Budapest, 2008. november 3.)

(Az alábbi írás tényeit dédnénémnek az OSZK-ban található R. E.-nek, Gulácsy unokatestvérének kéziratos Naplójában talált utalásoknak utánajárva találtam. Nevezhetjük a kibontakozó történetet akár „Gulácsy-kódnak” is – K.Gy.)

A legendák szerint örök harc zajlik Ezsau és Jákób, Edóm és Izrael, a görögök és a zsidók, a pogány vágy-bálványozók és az egy-fókuszú ész-hívők között. Az alábbiakban e harc egy konkrét megjelenését szeretném bemutatni.

Lehet-e tényleges hatása az egész nap a Tórát (Bibliát) tanulmányozó cádikoknak a külvilág eseményeire?

A titkos „dávid-házi” messiás-hitek minden nemzedékben felbukkannak a zsidók körében.

Utána szeretnék az alábbiak során nézni, hogyan hathatnak a nemzsidó dávidháziak a valódi dávidi cádikokra.


A haszidok feltételezik. hogy minden nemzedékben megjelenik egy dávid-házi cádik, (mint amilyen például a lubavicsi rebbe) aki a „gólemes” prágai rabbi utóda, s aki olyan komolyan veszi az isten-félelmet és -szeretetet, hogy a kedvéért megváltoznak az égi döntések: ténylegesen befolyásolja a történelmet.

A cádik azért cádik, mert legyőzte a „gonosz ösztönt” magában. Ha mégis lelki problémája van, az azt jelenti, a környezetében valakinek a lelki gondja hat rá.


Elképzelhető, hogy a cádik kapcsolatba kerül nemzsidó „dávidháziak” belső konfliktusaival?

Lehet, hogy a felvilágosodott beidegződéseink szerint mosolyogva legyintünk erre – de teljesen korrekt eljárás az lenne, ha megvizsgálnánk a feltételezett dávidi cadikok életének egybeeséseit /ha egész életében kis sem mozdult falujából, akkor is tudjuk, melyik nap hány órakor melyik bibliai idézettel foglalkozott éppen/ a nem-zsidó világ eseményeivel.

Aki a magyar nemesi őseit tanulmányozza, megtudja, hogy ősei, a Rákócziak a görög császári Paleologos családból erednek, (mint az orosz cári család). Ők viszont büszkék voltak „dávid-házi” őseikre Bagdadból a XII. századból. E „dávidi” család rokonai a Baltazziak is, akik két alkalommal is merényletek útján próbálták befolyásolni a történelmet, 1889-ben és 1934-ben.

Rákóczi fia volt a kétszáznegyven évig is ( a legendákban) élő Saint Germain Gróf, akinek a neve, a „szent mag” éppen a dávidi ősökre utal és aki évszázadokon át hol itt, hol ott bukkant fel. Hasonlatos a zsidó legendákban majd minden nemzedékben felbukkanó „gólem” figurájához.

E két legendás figura, a gólem és a Szent-Mag Gróf archetipikus, jelképes módon egy nemzedékeken át húzódó ellentétet elevenít meg.


Az évtizedeken átívelő Habsburg-Baltazzi viszály merényletei a „messianisztikus” ősök legendás küzdelmeinek folyományai.
1889-ben holtan találják Rudolf trónörököst Meyerlingben. Egyes korabeli pletykák szerint valójában a Baltazziak megölték. A gyilkosság hátterében dinasztikus-messianisztikus harc állt volna, Vetsera Mária ugyanis a Baltazzi nevű család leszármazottja volt (akik rokonai a román trónon ültek, mielőtt a Rudolf nagybátyja, Wittelsbach Ottó kapta volna meg ezt a posztot 1867-ben).
1934-ben pedig egy másik Baltazzi sarj lelövi a szerb Alxander cárt Marseille-ben (és itt is egyes Habsburg érdekek és számítások lehetnek a háttérben, a korabeli trónfosztottt főherceg házassági terveivel kapcsolatban.)

Kérdés, történt-e bármi a zsidó oldalon ezekben az időpillanatokban.

A lubavicsi rebbe 1889-ben ismeretlenül, szinte titokban megy el az akkor még kevesek által ismert pszichoanalitikushoz, Freud-hoz, mert gyászolja apját és nem tud a tanulásra koncentrálni: Freud aztán elmesélteti az álmait. Féltek akkoriban is a vallásosok, hogy nagy nehezen sikerül lebeszélni az imádkozásról a zsidókat, de remélték, esetleg új kapu nyílik a csodák birodalmába az álmok útján.
A rebbe boldogan meséli fiának, Joszef Jickháknak, aki az előszobában vár rá, hogy apja, aki annak idején, gyerekkorában alig szólt hozzá, most megjelent az álmában. És másokat is lát, nem-zsidó nemesi családok sarjait, akiknek zsidó ősei voltak és ettől erősebb a démoni hatásuk, mint másnak.

1934-ben a Rebbe fiának az utóda, unokaöccse, Menahem Mendel Schneerson Berlinből Párizsba utazik, hogy a Sorbonne-on tanuljon. Minden érdekli: eljár Henri Bergson filozófiai előadásaira. Bergson egyik fő tétele, hogy a történelemben a misztikusok a szabadság hősei.

Érdekes koincidencia, hogy mindkét merénylet éve fontos a dávidi ősökkel bíró lubavicsi Rebbe különböző nemzedékeiben. A Rebbe vagy utóda meglepő módon mindig éppen abban az országban tartózkodik, ahol egy kortárs Baltazzi-Habsburg dráma zajlik.

Éppen elhagyja a csodarabbi az apját (mint Rasab –Salom Dovbér - rabbi a fiát, Rajac-ot – Jiszróel Jicchák-ot 1889-ben. Majd Rajac-ot unokaöccse, s utóda, Menachem Mendel /Schneersohn/ 1934-ben hagyja el.

Közben mindkét alkalommal a nemzsidó világ vezetői körében eldördül egy-egy fegyver, a népek atyját (a trónörököst vagy a szerb cárt) golyó öli meg és az áldozatok mindkét esetben sérültek a férfi-szerepük terén.

Kétségtelen, hogy a mindennapi beidegződéseinket némileg sérti az a feltevés, hogy a zsidó-nemzsidó viszonyban a szokásos ellentét-szintek (gazdasági, teológiai, etnikai) mellett esetleg egy „misztikus” archetipikus szint is elképzelhető.

Az archetipikus messianista analízis (mely szerint a közösség „atyja”, a Habsburg főherceg szemben áll egy trónkövetelő Baltazzi-utód „testvérrel”, de mindketten „trónkövetelők” a lubavicsi dinasztiához képest) azért jelent szokatlan szellemi helyzetet, mert kiderül, hogy ezen a szinten a zsidó „szereplő” nincs alárendelt helyzetben az évezredes konfliktusban.

Egy másik közös motívum a két merénylet kapcsán a sérült nemi szerep kérdése, a proust-i motívum, az azonos-nemű vágyak kérdésköre.

Éppen Freud-tól tudjuk, akihez a Rebbe az apjával való viszony megromlása miatt ment el, hogy az azonos-nemű vágyak kulcsa éppen az apa-hiány: a korabeli nevelés íratlan szabálya volt, hogy az apa ritkán volt csak a gyerekével és kevés érzelmi támogatást adott neki. Különösen jellemző volt ez a közösségi vezetők körében. Egy államfőnek vagy egy csodarabbinak nincs ideje arra, hogy megfelelő időt töltsön a gyerekeivel. Ezáltal a férfivá válás, a felnőtt férfival, az apával való azonosulás lehetőségét veszik el a fiatal fiúktól.

Tudjuk a korabeli pletykákból, (főként Sissy unokatestvérének, Larisch grófnőnek emlékirataiból), hogy a főherceg érzelmileg erősen alávetette magát néhány őt nevelő férfinak, hiszen apa nélkül nevelkedett. Romer Flóris kanonok, Vetsera Mary nagybátyja egyben a császári sarjak nevelője is. Egyes korabeli pletykák szerint, melyek forrása Rómer Flóris Gulácsy-családbeli szomszédjának naplója, Mary nagybátyja, Baltazzi gróf vágott hozzá Rudolfhoz egy pezsgősüveget, ami halálra sebezte. Baltazzi ugyanis féltékeny volt Mary-re, aki az első komoly női kapcsolata volt a főhercegnek. Rudolf korábban elutasította anyja közeledéseit és nem hitte el neki, hogy jót tenne neki is az ő diétája: a kecsketej és a tésztamentes ételek. Viszont amikor kipróbálta, életében először képes volt egy nő szemébe nézni (addig csak prostituáltakkal voltak kalandjai).

Rudolf főherceg és Vetsera Mária elsőként titokban rendszeresen a bécsi Spitzer Beáta kalapszalonjában találkozott. A Szerb Antal-Bálint Klára házaspár az Osváth-Spitzer családból származtak. Elképzelhető, hogy a Spitzer-Szerb család egyes tagjai szemtanúként számolhatnának be a dinasztikus messianisztikus merényletek körülményeiről.

Szerb Antal személyesen is ismerte a szerb cár szerelmének, Laura Hayman-nak egyik ismerősét, Tormay Cécile-t, aki annak a Kozma Miklósnak volt unokatestvére, aki a szerb cár elleni merényletet német hitlerista forrásokból pénzelte. Tormay Cécile a Nyugat-ellenes Napklete c. irodalmi lapnak főszerkesztője volt, Szerb Antal pedig e lap egyik szerkesztőjeként dolgozott.

A Rebbe egyik professzora, Bergson feleségének unokatestvére volt Marcel Proust regényíró, és neki volt közeli barátja Laura Hayman, (királyi kurtizán, később szobrásznőként Rodin tanítványa) aki egyben a szerb trónörökös, Karagyorgyevics Sándor cárevics szerelme is volt. Tormay Cécile-lel még a száza delején Anatole France szalonjában találkoztak.

1934-ben aztán a közben szerb cárrá emelt Alexander is merénylet áldozata lett. Laura Hayman értesült a Sissy-féle fogyókúra receptről (semmi tészta, csak kecsketej – ma már tudjuk, hogy ösztönösen a liszt-opiátokat kerülte el így) és ezzel fogyasztotta le a cárevicset. De a diétát titokban kellett tartani, mert aki használja, annyira megnyugszik, hogy attól tartottak, az emberek nem mennének el katonának, ha ennyire kijózanodnak. És a szerb cár merénylője is a Baltazzi családból származott.


Az áldozat mindkét esetben egy dinasztikus bonyodalom szereplője a Habsburg-házzal kapcsolatban. 1934-ben Sándor cár lányát javasolta ugyanis az orosz cár a korabeli Habsburg trónörökösnek, azonban Albrecht főherceg az oroszokkal akart szövetséget (talán éppen a Paleologos rokonság miatt.) És mindkét áldozatra jellemző, hogy problémái vannak a férfi-szereppel, boldogtalan dinasztikus házasságban élnek és csak kurtizánok oldalán keresik kétségbeesetten a „boldogságot”, környezetük pedig gúnyolja őket férfiatlanságukért és ezt összefüggésbe hozzák liberális és zsidó baráti köreikkel.

A Szent Germán gróf és a Gólem harca. Ez az a harc, amit Jákób (Izrael) folytat Ézsau ( a nem-zsidók őse) angyalával. A haszidok úgy mondják: az Állati Lélek (a szív baloldala) és az Isteni Lélek ( a szív jobboldala) küzd az ész, a szellem fölötti uralomért. A nem-hívők (vagy nem Teremtő-hívők, azaz nem-zsidók) és zsidók (azaz hívők, lét-hálások) közti küzdelem.

A Cádik küzd a Leviatánnal.
A mindenkori Baltazziak legendás megtestesülése a nem-zsidó „gólem” ,a Saint Germain grófja, aki évszázadokig él és sok helyen felbukkan, titokzatos vagyona segíti. Az Anjoukon át magukat dávidházinak tartó Habsburgok és a Paleologos-okon át dávidi őst feltételező Baltazzi-Mavrokordato hercegi házat szembeállítja a messianista dinasztikus rivalizálás. Ez a harc viszont a valódi dávidi sarjnaak, a lubavicsi csodarabbinak okoz álmatlan éjszakákat, vagy rossz álmokat.

A valóságos történelem pedig zúg tovább kegyetlen, érzéketlen módján.

Az egyes ember (ha herceg is vagy csodarabbi) csak áttételesen hat a történelemre, mint a pillangó szárnya libbenése az orkán kiindulására. Hogy esetleg a messiás-családok harca miatt (is) kellett meghalnia a liberális Rudolfnak 1889-ben? És ezáltal a konzervatív Ferenc Ferdinánd halála lett az 1914-es háború kiváltó oka (amit Rudolf tervezett reformjai kikerülhettek volna?) Hogy Hitler hatalomra jutása után közvetlenül a német-barát Barthou külügyminiszter halála (a marseille-i szerb cár elleni merényletben) lehetetlenné tette a francia-német közeledést és siettette a 39-es második háború kitörését? Nem tudjuk, nem tudhatjuk.

De ezt a feltevést mutatja a messianista archetipikus analízis, mely a valóság mozaikjait egy új fénytörésbe helyezi.

A „dávidi” legendakör misztikus legendája az alaposabb vizsgálatkor ilyen egybeeséseket eredményez: de persze mindez lehet véletlen, a tanulság azonban érvényes, mert pszichológiai szinten hat.

De ha a legcsekélyebb jelét látjuk annak, hogy a bibliai idézetek, a zsidó ima héber betűi akár áttételesen, látszólag véletlenül, hatással vannak (vagy lehetnek) a mindennapi eseményekre, mert állandóságukkal értelmet visznek a látszólagos káoszba, akkor erről hírt kell adni.
Akkor is, ha hihetetlen.


Biblográfia:

Lenowitz, Harris, The Jewish Messiahs, Oxford University Press, New York-Oxford, 1998.

Scholem, Gershon, Shabbatai Sevi. A Mystical Messiah. Princeton, University Press, 1976.

Idel, Moshe, Mystical Messianism, SUNY, Albany, 1998.

Ungváry Tamás: Ahasvérus és Shylock, Akadémiai, Bp, 1999.

Bart István: A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös, Helikon, Bp, 1984.

 

Vissza a TUDOMÁNY-hoz