Fináli Gábor rabbihelyettes szak II. évf.:
Hogyan kell elszakadni az egyiptomi és görög kultúrától?
(responzum-forditás)


Honnan veszi a Midrás azt a gondolatot, hogy József rákényszerítette a körülmetélést az egyiptomiakra? Mit jelent a Bibliában „Egyiptom gyalázata”, és miért nem metélkedett körül Izrael népe a sivatagban? Milyen lépésekben lehet bátorítani más kultúrák - mint például az egyiptomi és görög - értékeinek átvételét.
5768 Kislev 25. - Eitan Finkelstein


„De megéhezék egész Égyiptom földe is, és kenyérért kiált vala a nép a Faraóhoz. - Monda pedig a Faraó mind az Égyiptombelieknek: Menjetek Józsefhez, és a mit mond néktek, azt míveljétek.” (Gen. 41, 55.) - R. Aba Bar Kahana így magyarázza: József rájuk kényszerítte a körülmetélkedést. (Beresit Raba 93, 4.)

Kutatásaink szerint az a mandátum, amellyel a Fáraó Józsefet felruházta, ki is használtatott akkor, amikor József rákényszerítette a körülmetélést Egyiptom királyságának minden alattvalójára. Ebből úgy tűnik, hogy ez a Midrás megpróbálja megmagyarázni azt a történelmi valóságot, amivel már a bölcsek is tisztában voltak, mi szerint az egyiptomiaknál is szokás volt a körülmetélés, és nagy hibát és fogyatékosságot láttak a fityma meghagyásában.

Találtak Egyiptomban olyan festményeket és szobrokat, amelyeken körülmetélt férfiak vannak. A körülmetélésnek a tényét nyomon követhetjük a domborműveken is. (Lásd Enciklopedia Mikrait, „körülmetélés” 896.old.) Hasonlóan, jónéhány megvizsgált múmián is látható a körülmetélés. A görög történetíró, Hérodotosz (i.e. V.) egyiptomi szokásnak írja le a körülmetélkedést, és ezen hagyomány eredetét Egyiptomra vezette vissza ( Históriák II, 104). Azt is tudjuk, hogy a görögök és a rómaiak nem csak Izraelben, hanem ezzel párhuzamosan Egyiptomban is betiltották a körülmetélkedést.

Úgy tűnik, hogy az egyiptomi körülmetélkedés szokása, amely a fent említett Midrásunkban visszhangzik, megmagyarázhatja azt a tömeges körülmetélkedést, melyet Józsué hajtott végre Gilgában a bevonulás idején. „4. Az ok pedig, a miért körülmetélé őket Józsué, ez: Mindaz a nép, a mely kijött vala Égyiptomból; a férfiak, a hadakozó emberek mindnyájan meghaltak vala a pusztában, útközben, a míg jöttek vala Égyiptomból. 5. Mert körül volt ugyan metélve mindaz a nép, a mely kijött vala; de azt a népet, a mely a pusztában született, útközben, a míg jöttek vala Égyiptomból, nem metélték vala körül; 6. Mert negyven esztendeig jártak Izráel fiai a pusztában, mialatt elemészteték a hadakozó férfiaknak egész népsége, a kik Égyiptomból jöttek vala ki, mivelhogy nem hallgattak vala az Úr szavára; a kiknek megesküdt az Úr, hogy nem láttatja meg velök a földet, a mely felől megesküdt vala az Úr az ő atyáiknak, hogy nékünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. 7. Fiaikat állította vala azért helyökbe, ezeket metélé körül Józsué, mert körülmetéletlenek valának, mivelhogy nem metélék vala körül őket az útban.” (Józsué 5, 4-7.)

Miért nem tartották be Izrael fiai a körülmetélkedés parancsolatát a pusztában? A Gemara válasza szerint azért tartóztatták meg magukat a körülmetélkedéstől, mert az veszélyt jelentett volna a pusztai vándorlás közben (Jebamot). Habár ez megmagyarázza a halahikus okát annak, hogy miért nem metélkedtek körül Izrael fiai, még így is csodálkozhatunk azon, hogy az Örökkévaló nem tájékoztatta Izraelt ezen parancsolat hosszú idejű felfüggesztéséről. Ehelyett olyan helyzetet teremtett, hogy Izrael népe nem tudta megtartani a körülmetélkedés hagyományát egy teljes nemzedéken keresztül.

Istennek Józsuéhoz intézett szavai kapcsán még egy kérdés fölmerül. Az idézet közvetlenül a tömeges körülmetélkedés végrehajtása után hangzik el: „És monda az Úr Józsuénak: Ma fordítottam el rólatok Egyiptom gyalázatát;…” (Józsué 5, 9.). Sok exegéta elcsodálkozott az ebben a versben szereplő kifejezésen- látszólag a körülmetéletlenség gyalázatát kellett volna a ’pusztaság gyalázatának’ nevezni. Hiszen Izrael népe Egyiptomi tartózkodása alatt nagyon is megtartotta a körülmetélkedés hagyományát. Ráadásul még az egyiptomi szokásban is (ami akár József által bevezetett szokás, ahogy a Midrás magyarázza, akár más történelmi okokból eredő) a körülmetéletlen ember számított gyalázatosnak.

A körülmetélés egyiptomi szokása megmagyarázhatja azt, hogy miért teremtett az Örökkévaló olyan helyzetet, amelyben Izraelnek tartózkodnia kellett a körülmetélkedéstől a sivatagi tartózkodás idején. (És nem tájékoztatta őket előre a tizenkilenc évi kádési tartózkodásról, pedig ott lett volna lehetőség a körülmetélkedésre mindenféle veszélyeztetettség nélkül.) Úgy tűnik, hogy azok a hosszú évek, amelyekben Izrael fiai tartózkodtak a circumcisiótól, arra voltak szánva, hogy lehetőségük legyen elszakadni attól a körülmetélkedő gyakorlattól, amit Egyiptomban gyakoroltak. Hiszen e nélkül félő volt, hogy az egyiptomi kultúra részeként értelmezik azt. Sok esetben ahhoz, hogy sikerüljön teljesen elszakadni egy bajos kultúrától, szükség van egy hosszabb, köztes időszakra, amelyben letisztulásra van lehetőség. Így tud létrejönni a teljes értékbeli eltávolodás a hitvány kultúrától.

Csak a honfoglalás kezdetével, amikor már elmúlt az állandó veszélye a visszavágyódásnak, „Új vezető adassék, és menjünk vissza Egyiptomba” ( nincs forrás megjelölve, szabad fordítás.) nyílt meg a lehetősége annak, hogy a körülmetélkedés gyakorlata ismét úgy tűnjék föl, mint ami a zsidó kultúra integráns része, amely a zsidó kultúrából ered. És nem pedig úgy, mint az egyiptomi normákhoz való alkalmazkodás egy próbája. Végeredményben csak a honfoglaláskor végrehajtott körülmetélkedéssel zárult le az egyiptomi kultúra Izrael népére gyakorolt hatásának korszaka.

Meg kell jegyezni, hogy egy silány kultúrának két fajta pusztító hatása lehet. Az első fajtája a közvetlen kár, ami a negatív értékek átvételéből származik, ezzel szemben létezik egy megkerülő, egy közvetett módja is a kár okozásnak, amely az adott kultúra teljes visszautasításából (a pozitív értékeket is beleértve) adódik. A cionizmus kezdetén is erős szándék volt arra, hogy eltávolodjunk mindentől, ami a galuti kultúrát, társadalmi berendezkedést jellemezte, és ez egy olyan korszakot eredményezett, amelyben valóban bekövetkezett a teljes szakítás minden galuti értékkel. Ebbe bele tartoztak olyan értékek is, amelyek velünk lehetnének a jelen korszakban is. Manapság olyasvalakit értünk a ’nem galuti zsidón’, aki nem dobott el megőrzésre érdemes értékeket magától, csak azért, mert azok a galutban alakultak ki.

Egy felnőtt, önálló fiatal férfi nem olyan ember, aki automatikusan mindenben a szülei értékével szembe megy. Hanem olyan, aki tisztázta magában az igazság azon értékeit, melyek a szüleinél megtalálhatók. Abban a korszakban, amikor a reform mozgalmak a zsidó út fellazítását célozták meg, érthető volt a hithű zsidók csoportjának eltávolodása, idegenkedése minden olyan dologtól, ami újításnak tűnt. Manapság egy olyan zsidónak, aki őszintén szeretné elkerülni a reformerek befolyását, törekednie kell arra, hogy visszaplántálja a zsidóságba azokat a progresszív és újító karaktereket, amiket mindig is meg lehetett találni a háláchá világában.

Úgy tűnik, hogy a pusztai lét köztes időszaka alapvetően szükséges volt ahhoz, hogy a körülmetélés szokása megújulhasson, hogy izraeli hagyományként juthasson kifejezésre, és ne váljon az egyiptomi kultúrából eredeztethetővé. Ugyanígy alapvetően szükséges volt az az élet - halál harc is, amit a makkabeusok hirdettek meg a görögök ellen, amelynek célja az volt, hogy megdöntse és eltörölje a görög világ értékrendjét. Ez a teljes eltörlés magába foglalta a görög kultúrában található pozitív értékeket is: szépséget és esztétikumot, bölcseletet és filozófiát.

Úgy tűnik, hogy a szükséges ’pusztai generáció’ fázisa után tilalom övezte a ’görög bölcselet’ tanulását. A mi chanukánkat, olyan gondolatokkal kell különlegessé tennünk és megszentelnünk, amelyekben nem csak a görög kultúrában megtalálható silány értékek eltörlése van jelen, hanem a teljes mértékű függetlenedési kísérlet is a pusztító, ráerőszakolt görög kultúrától, a szó teljes értelmében. A görög kultúra bajos értékeinek eltörlésén túl arra is figyelmet kell fordítanunk, hogy a pozitívumokat, amik a benne találhatók, ne mellőzzük teljesen.- mindezt egy olyan zsidó megközelítéssel kell tenni, amely hisz az ő függetlenségében, erejében, amely hűséges tud maradni az útjához akkor is, ha átveszi, adaptálja Jafet szépségeit Sém sátrába.Budapest, 2008. 06. 15.

Fináli Gábor
rabbihelyettes szak III. évfolyam

Vissza a d'VAR Torá-hoz