Hábermann Zoltán, Doktori Iskola III évf.:
A zsidó szociális –közösségi gondolatról


Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozatban, az OR-ZSE Doktorandus konferenciáján (Budapest, 2008. november 3.)

Időben visszafelé haladva mutatnám be témámat. Tulajdonképpen néhány szempontot szeretnék adni a szociális-közösségi eszme, eszmerendszer és elvek tanulmányozásához. Három részből tevődik össze a gondolatmenet. Először a zsidó szociális-közösségi gondolat definíciójához szeretnék egy-két axiomatikus megjegyzést tenni. Majd egy-két példát hozok a XIX.-XX. század fordulója körüli években megjelent jótékonysággal kapcsolatos diskurzus és annak elemzésével, értelmezésével kapcsolatban. Végül röviden megemlítem a szociális gondolat néhány hagyományos, teológiai alapját képező fontos alapelvét.

1.A zsidó közösségi-szociális gondolat definíciójához.

Univerzális társadalmi jelenség, hogy minden közösségben vannak erőforrások és szükségletek, az erőforrás sokszor pénzt jelent, de ehhez tartozik az étel, a víz, a lakás, az információ, a tanház, a közművek, az infrastruktúra. Ehhez társíthatóak az emberi szükségletek, mint a megfelelő kalória bevitel a szervezetbe, a biztonság, a társadalmi elismertség vagy a spirituális szükségletek. Minden társadalomra jellemző, hogyan alakul egy társadalmi csoportban azoknak az embereknek a kezelése, akik valamiért (ez lehet baleset, krízis-helyzet, megfelelő jövedelem hiánya, stb.) nem rendelkeznek vagy elveszítették erőforrásaikat. Gondoskodik-e a közösség, és ha igen hogyan, ilyen helyzetekben, az adott társadalmi csoportban, ezekről az emberekről? Az angolszász szakirodalomban szereplő „have” és a „have not” kifejezés utal, a hatalommal bírók, és az erőforrásokkal nem rendelkezők viszonyáról. Erről szól a közösségi-szociális gondolatiság. Ezt nevezik jótékonyságnak, a szeretet, a Tóra társadalmi törvényeinek, szociálpolitikának, szociális gondoskodásnak, szociális munkának, attól függően, hogy egy adott közösség milyen önszerveződési szinten áll, milyen korszakról beszélünk, milyen szakember, milyen paradigma keretében vagy diszciplináris közegben szólal meg. Az államnak megnövekedett a szerepe az utóbbi évszázadban, így nagymértékben Európában az állam veszi át a jótékonyság szerepét az adórendszereken keresztül. A zsidóság már évezredek óta adókon keresztül gondoskodik a közösség erőforrások hiányában szenvedő tagjairól és a különböző közfunkciókat betöltő, a társadalom összessége számára hasznos funkciókat, munkát végző egyének számára, mint akár, a ma önkormányzati tisztségviselői. A héber gabe szó eredeti értelmében az adószedő funkciója, később a gabaj cedaka külön a jótékonysági adószedő funkciót jelölte. Az adószedés a közösség tagjaitól a középkori kehilakba, közösségekben csúcsosodik ki, hiszen a zsidók, mint megtűrt népesség a mindenkori helyi nem zsidó hatalom kényének kitett és csak az adó fejében befogadott közösség élhetett túl. A szociális-közösségi gondolatból, ennek elveiből következik egy viselkedés, van elvi és gyakorlati kifejeződése, megvalósulása és manifesztálódása. Abban az értelemben, hogy valamilyen szociológiai csoport vagy réteg, melyben közös értékek, normák, földrajzi vagy, akár, geográfiailag nehezebben körülhatárolható keretekben élő emberek együttélésében léteznek közös társadalmi sémák. A Community szó, az angolban a common, közös, együttes szóra visszavezethető.

A közösségi elvek egyik legmeghatározóbb újkori megalkotója a németországi Ferdinand Tönnies volt. Fiatalon 32 éves korában, 1887-ben jelent meg „Közösség és társadalom” című ma már szociológia-történeti klasszikus munkája.1 Tönnies idős korára megélte a nácizmus hatalomra jutását és náciellenes volt 1933 előtt és után is az maradt. Főleg Thomas Hobbes angol társadalomfilozófiája és Spinoza is nagy hatással volt rá. Nevéhez fűződik a Gemeinschaft és a Gesellschaft közösségi-társadalmi fogalmak distinkciója, melyekről azóta is sok vita zajlott. Romantikus antikapitalista kritikáját sokan felhasználták és a mai napig konzervatív és újkonzervatív nemzeti ideológiák szolgálatába állítják, többnyire a gemeinschafti családi- vallásos-népi közösség-fogalmat. A német filozófia és társadalomelméleti teoretikusok, bölcselők már a XVIII. századtól hangsúlyosan foglalkoztak a közösség és a társadalom elméleti kérdéseivel. Herder, Schiller és Hegel is, sokszor idealizált képet festenek a görög polisz közösségi ethoszáról és szembe állítják a nyugat-európai társadalommal, nem megfelelőnek tartott közösségiségével. Nagyon sok diszciplína és gondolkodó között, akik a témával foglalkoztak még fontos megemlíteni az amerikai Talcott Parsons-t (1902 -1979)2, a Harvard Egyetem és amerika egyik legnevesebb szociológia professzorát, már klasszikusnak számító műveiben foglakozott a közösséggel, mint általános társadalmi jelenséggel, melyben a közös normákat és értékeket, interakciókat, viselkedéseket és cselekvéseket, nagy volumenű, komplex társadalmi rendszerként határozza meg. A zsidó közösségi-szociális gondolat mindig hatás, ellen-hatásban volt a filozófiai, szociológiai, teológiai és más diszciplínákkal szemben. A tórai elveken nyugvó zsidóság sajátos szociális-közösségi elvrendszert alakított ki, ugyanakkor univerzális tételek is természetesen megtalálhatóak benne.

A kahal-a héber közösség- szó 123–szor fordul elő a Tana”kh-ban.3 A tórai zsidó közösségben a közös, többek között a zsidó nép formálódásában a közös múlt, az Egyiptomból való megmenekülés. Mózes öt könyvében látjuk, hogyan alakul ki a zsidó nép, a közösség, a közös múlt, és emlékezet, a hasonló normák elfogadásában. Az egyik legfontosabb, legalapvetőbb közös elv a monoteizmus közösségi öndefiníciója, ami természetesen a Tóra kánonjának elfogadásán nyugszik. Azt kell látnunk a zsidó közösségek vizsgálatában, hogy a szociális-közösségi gondolat kifejeződése rendkívüli módon kiterjedt, sokrétű, több ezer éves múltja van. Mind elvi, mind gyakorlati rétegeiben beláthatatlanul nagy kutatási területről van szó. Nem csak időben és térben, de a témában rengeteg adat, forrás, utálás található. Interdiszciplinárisan, a különböző tudományos paradigmákban is. A zsidó közösségekben korokon és helyeken át óriási hangsúlyt fektettek a hatalommal, erőforrásokkal nem bíró tagok segítésében, vagyis abban, hogy ezek az emberek nem kielégített szükségleteikre megoldást találjon a közösség, ne szakadhassanak le. A zsidó közösségi-szociális gondolat fő motívuma a társadalmi igazságosság jegyében működő közösség, a Tóra elveinek, micváinak betartása értelmében. A közösség, mint egy transzcendens felsőbb hatalom által kiválasztott rendszer egy olyan közösség megélése, ahol a társadalmi igazságosság alapján való életet él a közösség. Egy magasabb szintű társadalmi élet, a kölcsönös segítés (gmilut haszadim) jegyébe zajló közösségi létforma megteremtése a zsidóság, a Tóra üzenete, ahol a kiválasztottság nem kiváltság, hanem felelősség.

2.A XIX.-XX. század fordulója körüli években, Magyarországon a zsidó közösségekben a jótékonyság egy nagyon markáns téma lett, mind elvi, mind gyakorlati síkon. A korabeli ortodox és neológ felekezeti sajtóban ez a diskurzus igen erőteljesen jelenik meg, de nem zsidó források is hivatkoznak, kikerülhetetlennek találják a zsidók szociális-közösségi tevékenységeiről alkotott véleményeik közzétételét.

Néhány példa4:

Klauzál Gábor, a magyar országgyűlési alsótábla ülésén, 1843-ban a következőképpen fogalmaz: „ nincs néposztály, melynek erkölcsi érdemei meg ne lennének, s látom, hogy a könyörület érzete egyiknél sincs úgy kifejlődve, mint éppen a zsidóknál; mily adakozóak ezek szegényeik iránt, betegeik számára ápolóintézeteik vannak, mire a keresztényeknél példát nem találunk.”

Balthazár Dezső, a tiszántúli egyházkerület püspöke 1917-ben ezt írta: A zsidóság…a közjótékonyság terén felekezetközi viszonylatokban egyenesen vezet.”

Rosenzweig Majer, az ortodox Zsidó Híradóban írja 1892-ben: „ hiszen mindenki tudja , hogy a jótékonyság a legnagyobb erények egyike”

Dr. Vajda Béla, a neológ Magyar Zsidó Szemlében, 1898-ban: „ (a zsidóságot)…minden erényei között a jótékonyság jellemzi a legjobban”

1895 Magyar Zsidó Szemle :„ A zsidó jótékonyság termékenyítő,melegítő sugarait nem a civilizáció napjából veszi, nem a 19. század felébredt humánus gondolkodás eszmeköréből meríti ideáljait, hanem a bibliából és a zsidó történelemből.”

Egyenlőség 1885-ben: „ …a zsidóknál nem csak az összetartás, hanem az egymás iránti közérzés, különösen pedig a szegényeik iránti jótékonyság nagyobb mérvben fejlődött ki.

1906-ban Bródy Zsigmond nekrológjában az Egyenlőségben: „Szenvedés…édes gyermeke az emberszeretet”

Az 1910-es években Hatvany-Deutsch József halála után néhány hónappal az Országos Rabbiképző Intézet zsinagógájában tartott megemlékező szertartás során, az elhunyt személyiségét felelevenítő Blau Lajos, a szeminárium nemrég kinevezett igazgatója egyben a zsidó nagypolgár ideáltípusát is felvázolta. Azt írja: „ …a kedves, jó ember szíve a szegényekért és szenvedőkért, az elnyomottakért és üldözöttekért dolgozott…fáradhatatlan volt a jótevésben, mert jótette mély érzésből fakadt”.

Az idézeteket órákig lehetne sorolni. A századforduló e diskurzusát, mely a jótékonyságról szól, két fontos tanulmány összegzi. Haraszti György: Zsidó jótékonyág és mecenatúra a századfordulón5 és Konrád Mikós: Zsidó Jótékonyság és asszimiláció a századfordulón fentebb idézett műve. Nem véletlen, hogy a két kiváló kutató messzemenő alapossággal tárja fel a témát, hiszen az óriási jelentőséggel bír. Mindkét kutató a kor zsidóságának asszimilációs törekvéseinek lényegét próbálja meg megragadni, igazolni a jótékonyság által, azt inkább ürügyként alapul véve. Úgy látják, hogy a jótékonyság buzgalma, valóban a zsidó hagyományokban mélyen gyökerező, fontos elem, ugyanakkor kutatásaik hangsúlyai arra tevődnek, hogy a jótékonysággal a zsidók bizonyítani szerettek volna valamit. Ki akarták kényszeríteni elismertségüket, asszimilációs törekvéseik kifejezése volt a jótékonyság. Azért jótékonykodtak, hogy érdemesek legyenek a magyar társadalom befogadására, hogy „mi zsidók hasznos tagjai vagyunk és leszünk a befogadó magyarok számára”. Mindkét szerző kiemeli mennyi pénzt és vagyont áldoztak a zsidók és nemcsak a zsidó közösségen belül. A felekezetközi, a nem-zsidók számára nyújtott adományok is jelentősek voltak ebben az időben.

Más jelentős kutatók szintén a jótékonyság diskurzusát tárgyalják. Frojimovics Kinga, például a „Szétszakadt történelem”6 és más munkáiban a zsidó vallási, felekezeti irányzatok, az ortodoxia, status quo ante és neológia jellemzői vizsgálatánál ütközik szemben a zsidó jótékonyságra fordított erőforrások nagyságával. Nem véletlen, hiszen Frojimovics akkurátusan megnézte például a Pesti Izraelita Hitközség költségvetésének összesített adatit a századforduló különböző éveiben. A neológ PIH volt a korszak nagy lélekszámú (1910-re kb. 150 ezer zsidó tartozott ide) és gazdasági erőforrásokban Magyarországon a kor legerősebb egy szervezeti egységbe tömörült közössége, de még európai vagy világviszonylatban is a századforduló egyik leggazdagabb hitközsége volt. A PIH az 1910-es években jelentős bevételeinek 30 -40 %-át fordította szociális ügyekre, nem beleértve az oktatási költségeket.

Ha visszafele haladunk az időben, bármilyen helyszínt, kort, korszakot vizsgálunk a zsidó történelemben a szociális-közösségi gondolat nagy hangsúlyt kap. A kairói geniza szefárdi közösségében 1000 éve megmaradt dokumentumai, responsumai közt is –természetesen- rengeteg szól például az árvák megsegítéséről és a jótékonyságról. A történelmi Magyarországon az első szociális-közösségi írásos emlékünk a XI. századból való jótékonysági pénztár említése, a Kupa sel cedaka.7

3.A zsidó szociális-közösségi eszme-rendszernek évezredes hatásai vannak, gyökere a monoteizmusban, a zsidóság legalapvetőbb kiindulópontjában található. Amennyiben Egy közös Istene van a világ összes teremtményének, így különbséget sem lehet tenni, nem lehetne diszkriminálni vagy gyűlölni más népcsoportokat, más társadalmi rétegeket. Az Egy Istentől való származása az emberi fajnak kizárja a másság miatti kirekesztést, hiszen a másik ugyan olyan, mint én vagy te. Ezt támasztja alá Tana”ch, a zsidó Szentírás, a Talmud és az utána következő zsidó bölcsességirodalom Maimonideszen keresztül napjainkig.

Mózes III. könyve, Vajikra 19. fejezet jod”tet, 18. verse: Veahavta lereekha kamokha. Archaikus fordításban: Szeresd felebarátod, mint tenmagad, ma úgy mondanánk, szeresd a másikat, mert az olyan, mint te.

Ze szefer toldot adam, ez az ember történetének könyve (I Mózes, 5,1). Itt egy felsorolás van Ádámtól Noéig, felsorolja a nemzedékeket a teremtéstől a vízözönig. Az emberiség egysége és közös származása itt újra, ami fontos elvi alapja a zsidó Bibliának.

Könnyen levezethető az egységes közös emberiség elvből az egymás segítése, szeretete. A kereszténység átveszi ezt az elvet a zsidóktól. A fentebb már említett Blau Lajos szerint8, Máté evangéliumában olvashatjuk (22, 34-40), hogy Jézust (aki maga tökéletesen ismerte a zsidóság lényegét, tanításait) megkérdezte egy zsidó írástudó (talmudista): Mi a Törvény fő parancsa? – Szeresd az Urat, Istenedet, egész szíveddel és egész lelkeddel és egész gondolkozásoddal, erőddel. Válaszolta Jézus, amit reggel és este a mai napig elmondanak a hithű vallásos zsidók. (5Mózes 6,5). Ve ahavta et adonaj eloheha bekol levavha ubekol nafseha ubekol meodeha. Közvetlenül a Sma után következik. Majd azt mondja Jézus, hogy a második legfőbb elv a „szeresd felebarátodat, mint tenmagad”. A zsidó írástudó, hozzáteszi: Helyes, Mester, az igazságot mondtad.

Így öröklődött át, a zsidóságtól átvett, elv és lett a kereszténység legfőbb etikai elve a szeretet, a caritas vagyis a közösségi-szociális gondolat. És lett ezáltal a Nyugati zsidó-keresztény civilizáció alapja.


1 Tönnies, Ferdinand: Közösség és társadalom. Gondolat. Budapest 1983.
2 P. McNeill, C. Townley, Fundamentals of Sociology,Hutchinson Educational, 1981
3 Karasszon István:Qáhál (Az ószövetség gyülekezet-fogalmához). In: Karasszon István: Az ószövetség varázsa. Új Mandátum Könyvkiadó. Budapest,2004.
4A példákat idézi: Konrád Miklós: Zsidó jótékonyság és asszimiláció a századfordulón. Történelmi Szemle, 2001/3–4 sz., 257–285. old.
5 Haraszti György: Két világ határán. Múlt és Jövő Kiadó. Budapest. 1999.
6 Frojimovics Kinga: Szétszakadt történelem. Balassi Kiadó. Budapest, 2008.
7 A magyarországi zsidóság jótékonyságára vonatkozó legrégebbi, fellelhető tárgyi emlékeit megtalálhatjuk Shlomo J. Spitzer és Komoróczy Géza professzorok által 2003-ban kiadott forrásgyűjteményben. A mű az 1881-ben kiadott Kohn Sámuel: Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez című hatalmas munkáján alapszik, amelyet Scheiber Sándor zc”l az Országos Rabbiképző Intézet nagytekintélyű igazgatója dolgozott tovább. Az idézett szövegek főleg resonsum - gyűjteményekben maradt fenn.
8 Dr. Blau Lajos: Emberszeretet a Talmudban. In: Etika a Talmudban. IMIT kiadás. 1920, pp.: 83-112.

Vissza a TUDOMÁNY-hoz