Bacsó Beáta:
H. Heine: A bacherachi rabbi története
El Liszickij litográfiáival
(1982-es kiadás alapján)


A könyv 1982-ben az Európa Könyvkiadónál Albert Kapr tervei alapján készült. Bizonyára más nyomtatásban is megjelent Magyarországon Heine töredékes műve, de méltán ez a legismertebb és a legemlékezetesebb kiadás, amit a könyv irodalmi értékével egyenrangú képzőművészeti illusztrációinak, a Liszickij litográfiáknak köszönhet.

Első ránézésre Heine és Liszickij párosítása furcsa lehet, de valójában a két művészt (bár közel száz év választja el őket) sok közös vonás köti össze. Először is mindkettejük művészete valami teljesen új, forradalmi fordulatot jelentett az irodalom, ill. a képzőművészet területén. Mindkettő olyan történelmi korszakban élt, amikor Európa forradalmi átalakuláson ment keresztül. Heine három forradalmat is megélt: gyermekkorában a napóleoni forradalmat, majd az 1830-as párizsi és élete végén az 1848-as magyar szabadságharc leverését. Egész életét a szellemi szabadságért való küzdelemnek, és az emberi élet jobbá tételéért való irodalmi harcnak szentelte, akárcsak az 1917-es forradalmat megélő és annak szellemében alkotó Liszickij a képzőművészet területén. Mind két alkotó gyermekkorában magába szívta a zsidó kultúra gazdagszellemiségét, és ugyanakkor érezhették a zsidó származásukból eredő nehézségeket, mely művészetükre is kihatott.

Liszickij Vityebszkben töltötte gyermek, és főiskolai éveit és korai művészetére nagy hatást gyakorolt Chagall és a "lubok" (népi kivágó képek) stílus világa, ami a könyvet díszítő litográfiákon is érzékelhető. Később Liszickij radikálisabb konstruktív irányzatot képvisel, ami főleg az építészeti képzettségének köszönhető. A fotózás, az építészet, az iparművészet, könyvművészet, stb. területére is kiterjeszti modern művészetét.

Liszickij modern képzőművészeti látásmódja jól illeszkedik Heine ironikus, egyszerű, letisztult kifejezésmódjához.

Heine a berlini "Zsidó Kulturális és Tudományos Egylet" két vezető személyiségének, Moses Moser és Leopold Zunz, ösztökélésére kezdte el megírni a Rabbi történetét, amely egy nagyobb ívű történelmi regénynek készült eredetileg1. Hogy miért maradt töredékes a mű, arról megoszlanak a vélemények: egyesek szerint egyszerűen a korszellem más irányba terelte a figyelmét2, mások szerint a keresztény hitre való áttérése miatti meghasonlás tette számára lehetetlenné a befejezést. Irodalmi fikciónak tartják Heine azon kijelentését, hogy a teljes kézirat az 1833-as Hamburgi tűzvész áldozata lett volna.3

Liszickij a Marc Chagall által vezetett vityebszki művészeti főiskolán hozta létre a kötetben szereplő Hád gádjá ciklust (1919-ben publikálta, Kijevben), mely prekonstruktivista korszakának legjelentősebb grafikai alkotása.4 ( A Hád gádjá egy arameus eredetű ének, mely a széder esti liturgia könyvének, a Haggadának a záródarabja.) 5 Liszickij korábban (1917) már készített illusztrációkat a Hád gádjához, melynek kevésbé kiforrott még a forma és színvilága.6

Chagall irracionális világával ellentétben Liszickij mindig a realitást ragadja meg képein. A Had gadja cikluson modern tolmácsolásban figyelhetőek meg a népi stíluselemek, geometriai minták és formák. A litográfiákon a héber írásművészet és ikonográfia mesteri egységben jelenik meg.7 A képeknek sajátos színvilága van: fűzöld, rozsdabarna, fekete, fehér, mustársága és szürke kombinálódnak, a térszerkezetnek szögek, körök, vonalak, és körívek adják meg a jellegzetes prekonstruktív jellegét. Minden egyes jelenet fölé, a mese jiddis nyelvű versszaka ível . A vers történetének megfelelően vagy az áldozat, vagy a támadó állat ill. tárgy szava, a figurális alak színével megegyezően kiemelkedik a szövegből.

A Hád gádjá mese az élet és az erőszakos halál szakadatlan láncolatát beszéli el, mely szimbolikusan a zsidónép örökké tartó szenvedéstörténeteként is értelmezhető. A mese 10 jelenetből áll, Liszickij a bevezető képpel összesen 11 jelenetet ábrázol. A képek 2-3 oldalanként vannak fűzve a kötetben, ezzel átívelik a történetet, melyhez egy ponton szervesen kapcsolódnak (ld. lejjebb).
A képekkel szemben lévő oldalon a versike magyar fordítása olvasható (Tandori Dezső). A képek alatt az arameus versszak két kezdő szava látható.

A képekről természetesen csak hozzávetőleges leírást tudok adni.

A könyv nyitó oldalán az ének címét (Hád gádjá) tartó fiú áll, és a gödölye, érdekesen összehajolva egymással, mintegy összetartozásukat jelezve.

Az első kép bal felső sarkában az "alef" iniciálé látható, melynek jobb felső részében, szellemes megoldásként, egy gida fej van rajzolva, a betűt levél-motívum veszi körbe.

"És őrületes víg fintorok közt Jakel énekelni kezdte a Hággádából a dalt:" 8

"Egy gödölye, egy gödölye,
apácska pénzen vette,
nem is fél pénzt adott érte;
egy gödölye, egy gödölye!"


A versikének megfelelően az apa, és a gidának enni adó fiú van ábrázolva, központi alakokként emelkednek ki a periférikusan elhelyezett, éppen csak jelzésként odavetett házak közül. A háttérben alig kivehetően egy cica, amely már leselkedik a gidára. A jelenet fölött felhőkön ívelő jiddis nyelvű versszak (az apa és a gida szó kiemelve más színnel). Ez a kép látható a borító címlapján is.

"Egy cicuska jött erre,
a gödölyét megette,
apácska pénzen vette,
nem is fé lpénzt adott érte;
egy gödölye, egy gödölye!"


A "bét" iniciálé alsó talpában egy nehezen kivehető cica fekszik. A képet a gidára éppen ráugró cica dominálja, melynek teste a geometrikus idomokkal jelzett éjszakai ég és föld között húzódik. (A kép fölötti szövegívben a cica és a gida szó más színnel kiemelve.)


"Egy kutyuska jött erre,
lett ez a cicuska veszte,
mely a gödölyét megette,
apácska pénzen vette,
nem is fél pénzt adott érte;
egy gödölye, egy gödölye!"


A "gimel" iniciálét levél-motívum veszi körül. (A továbbiakban már nincs elrejtett figura a betűkben.) A képen a cicára támadó kutya alakja tölti ki a föld és ég közötti térrészt. (Az íven a kutya és cica szavak kiemelve.)

Egy botocska jött erre,
a kutyuskát agyonverte,
melytől lett a cicuska veszte,
mely a gödölyét megette,
apácska pénzen vette,
nem is félpénzt adott érte;
egy gödölye, egy gödölye!"


"Dalet" iniciálé levél-motívummal. Képen a gémeskútról leszakadó bot készül ütni a lekushadó kutyát. (A bot és kutya szavak kiemelve.)

"Egy tüzecske jött erre,
a botocskát elégette,
mely a kutyuskát agyonverte,
melytől lett a cicuska veszte,
mely a gödölyét megette,
apácska pénzen vette,
nem is fél pénzt adott érte;
egy gödölye, egy gödölye!"


A "héh" iniciálét tűz motívum veszi körül. A kép nagy részét a tűz allegóriájaként megjelenő kakas teszi ki, mely mintha a geometrikusan egymásra épülő házakból törne elő. (A tűz és bot szavak kiemelve.)

"Egy vizecske jött erre,
kihunyt benne a tüzecske,
mely a botocskát elégette,
mely a kutyuskát agyonverte,
melytől lett a cicuska veszte,
mely a gödölyét megette,
apácska pénzen vette,
nem is fél pénzt adott érte;
egy gödölye, egy gödölye!"


A "váv" iniciálé víz-motívummal. A víz allegóriájaként egy partra vetődött óriási hal vagy bálna látható, melynek szájából vízsugár lövell ki, eloltván vele a boton égő tüzet. Háttérben egy vízhordó alakja. (A víz és tűz szavak kiemelve.)

"Egy ökröcske jött erre,
a vizecskét belefetyelte,
melyben kihunyt a tüzecske,
mely a botocskát elégette,
mely a kutyuskát agyonverte,
melytől lett a cicuska veszte,
mely a gödölyét megette,
apácska pénzen vette,
nem is fél pénzt adott érte;
egy gödölye, egy gödölye!"


"Záin" iniciálé, újra levél-motívummal. A képen a vizet ivó ökör dominál. (Az ökör és víz szavak kiemelve.)

"Egy sakter jött erre,
az ökröcskét leölte,
mely a vizecskét belefetyelte,
melyben kihunyt a tüzecske,
mely a botocskát elégette,
mely a kutyuskát agyonverte,
melytől lett a cicuska veszte,
mely a gödölyét megette,
apácska pénzen vette,
nem is fél pénzt adott érte;
egy gödölye, egy gödölye!"


"Chet" inciálé, a képen egy nagy késsel a kezében az ökröt levágni készülő sakter fekete alakja dominál. (A sakter és ökör szavak kiemelve.)

"Halálangyalka jött erre,
a sakterkát leölte,
ki az ökröcskét leölte,
mely a vizecskét belefetyelte,
melyben kihunyt a tüzecske,
mely a botocskát elégette,
mely a kutyuskát agyonverte,
melytől lett a cicuska veszte,
mely a gödölyét megette,
apácska pénzen vette,
nem is fél pénzt adott érte;
egy gödölye, egy gödölye!"


Ebben a versszakban érezhető leginkább Tandori fordításának köszönhetően a versike frivol játékossága, groteszksége, melyet a kicsinyítő képzővel ellátott, szavak, és az ölés szó szinonímái között feszülő ellentét adja.

A "tet" iniciálé körül halálmadár-motívum. A képen a földön halottként elterülő sakter és az ajtón éppen belépő halálangyal szellemképe látható. A kép dinamikáját az elhajló gyertyaláng adja meg. A háttérben egy tőkén az ökör "trófeája" vehető ki. A versív ez esetben, a gyászt még jobban érzékeltetve, fekete háttérben, fehér betűkkel feszül. (Halálangyal és sakter szavak kövérebb fehér betűkkel kiemelve.)
"Ez a strófa a Hád gádjá-nak A fiú csodakürtjé-ben szereplő részlete." 9

"Akkor jött jó Urunk Istenünk,
És leöli a Máláh hámoveszt,
Aki leölte a saktert,
Aki leölte az ökröt,
Hogy az megitta a vizecskét,
Amelyik kiltotta a tüzecskét,
Amelyik elégette a botocskát,
Amelyik agyonverte a kutyuskát,
Amelyik vesztette a cicuskát,
Amelyik megette a gidát,
Melyet apácska vásált,
Két schilling-pfennig árába,
Egy gidácska, egy gidácska!"


"Jod" iniciálé levél-motívummal.Az utolsó litográfián az égen a zsidó ábrázolási tilalomnak megfelelően megjelenített istenkép: szem, melyből egy kardot markoló kéz nyúl le, hogy levágja a Máláh hamóveszt. A halál angyala, fekete csontvázként egy temetőben fekszik, két oldalt halványan a gida és a fiú alakja látható az Isten felé fordulva, mintegy kiszabadulva a halál fogságából. (Az Isten és a Malah hamovesz szavak kiemelve.) Élet és halál körforgása ezzel bezárul.

A bacherachi rabbi története a 15. sz.-ban, I. Miksa uralkodásának idején játszódik. Heine a történet bevezetéseként felidézi a korábbi zsidóüldözéseket; a keresztes hadjáratok Rajna menti pusztítását, a 14. sz.-i pestis járvány utáni mészárlást, utal a pészach ünnepét követő gyermekgyilkossági vádakra. Megemlíti a hasonló vádaskodás alapján született Szent Werner történetét, kinek tiszteletére még apátságot is alapítottak, és amilyet Bacherachban is emeltek az 1287-tet követő öldöklés után. Majd ezt követően kétszáz év béke és bensőséges élet adatott az itt élő zsidóknak.

E bevezető után megismerjük Ábráhám rabbi, és felesége, Sára eljegyzésének történetét. (Nem véletlen e bibliai névválasztás, utalva ezzel a tórai ősapa és -anya személyére, kiktől a zsidónép származott, s gyermektelenségükben is hasonlatosak voltak hozzájuk.) Ábrahám rabbi Spanyolországba utazása előtt - hogy Toledóban tanulmányokat folytasson - gyűrűvel eljegyzi Sárát, hét évi várakozásra ítélve ezzel. Visszatérve gazdag örökség várja és megbecsült rabbija lesz, immár felesége oldalán a bacherachi közösségnek.

A történet pészach ünnepével folytatódik.. Bensőséges leírást ad a szerző a széder estéről, annak hagyományos menetéről. Az estére összegyűltek a rokonok, tanítványok és a vendégek, s midőn a szertartás szerinti második pohár bort megtöltik, s az ilyenkor szokásos sorokat olvasta föl a rabbi a Hággádából, két idegen férfi lépett be bő köpenyegben, s kérték, hadd tölthessék el velük az ünnepet, "utazó hitsososaik" lévén. Mivel ezen az ünnepen szokás idegeneket is befogadni, így a rabbi leültette maguk közé őket.

Majd hirtelen a rabbi elsápad, s aztán újra visszanyeri arca színét, s valami féktelen vad kedv lesz rajta úrrá, s így mondja végig a hátralévő részeket a Hággádából. Felesége nem tudja mire vélni e féktelen, tőle szokatlan jókedvet. Mikor elérkezik a vacsora ideje, az előtte szokásos kézmosás alkalmával adódó lehetőséget megragadva a rabbi kisurran Sárával az ajtón, a Bingenbe vezető országút felé véve az irányt. Végre a rabbi így kiállt fel: "Látod a halálangyalát? Ott lent lebeg Bacherach fölött! Mi azonban megmenekültünk kardjától." 10


(A halálangyala már itt valóságosan megjelenik a történetben, megadva ezzel a megfelelő asszociációt a történetben később szereplő Hád gádjá éneknek, és a kapcsolódó litográfiáknak.) S elmeséli feleségének, hogy egy gyermek véres holttestét fedezte föl az asztal alatt, melyet a két későn érkező vendég csempészett be, nyílván a célból, hogy gyermekgyilkosság vádolhassák meg őket. Ezért folyamodott a cselhez. Majd lemennek a Rajna partjához, ahol a néma Wilhelm várta őket, hogy felevezzen velük a folyón a Majna menti Frankfurtig. Útközben Sára álmodik, melyből megtudjuk, hogy Ábrahám már gyermekként szereti Sárát, hogy nagybátyjának már ekkor megjövendöli, hogy hét évig fog várni rá Sára, akárcsak a bibliai Ráhel várt Jákobra. Megtudjuk azt is, hogy az eljegyzés miatt apai átok sújtotta őket: "Hét évig kolduljatok!". Mint egy második hét évként, akárcsak a Ráhel történetbe. (Ilyen apró bibliai motívumokkal át- meg átszövi Heine a történetet, s az ettől egy különleges időtlen lebegést kap.)

Az elbeszélés második részében megérkeznek Frankfurtba, ahol kereskedő boltjain és a színes utcai kavalkádon átkelve az új zsidónegyed felé tartanak. A negyed a pápai bulla alapján a székesegyháztól távol terül el. Erős falak és vasláncok szolgálnak a csőcselék visszatartására. Heine itt megemlíti az 1240-es zsidók elleni vérfürdőt és az 1349-es flagellánsok gyújtogatást. A zsidó negyedet két kapu is elválasztotta a város többi részétől, melyet katolikus ünnepeken kívülről, zsidó ünnepeken belülről zártak. Mindkettő előtt őrház, városi katonasággal. A rabbi feleségével odaérkezik a kapuhoz, a zsoldosok a priccsen heverésznek, a dobos pedig (Hans) az egykori flagelláns dalt énekelte. A zsidónegyed kapuja mögül a zsidó kapuőr (a nagyorrú Stern) kérlelt, hogy hagyja abba ezt a veszélyes nótát. Itt a történet sava-borsát adó két őr beszélgetése következik, és a két menekült tragikomikus beengedési jelenete: Vituska, akinél a kulcs van a tizennyolc áldást mondja éppen, a Bolond Jakel a "fölös vizét csapolja", a nagyorrú Stern fél kinyitni a kaput. Végre bejutnak a néptelen zsidóutcába, hiszen ma mindenki a zsinagógában van ünnep lévén. A Bolond Jakel üdvözli őket.

"És őrületes víg fintorok közt Jakel énekelni kezdte a Hággádából a dalt:" (A litográfiák előtti oldalon mindig ez a mondat áll.) "Egy gödölye, egy gödölye, apácska pénzen vette, nem is fél pénzt adott érte; egy gödölye, egy gödölye!" 11 Stb. A Bolond Jakel a 9. versig énekli a versikét, majd ezt mondja, mintegy a 10. versszak helyett: "Bizony szép asszony /.../ egyszer eljön a nap, amikor a halál angyala leöli a hóhér saktert, és minden vérünk Edomra száll; mert Isten bosszúálló isten ---" 12

A szövegből kiderül, hogy a töredékes történet közepén hangzik fel a gödölye dala, a leglényegesebb mondanivaló, ami köré a történet fel van építve: az élet és az erőszakos halál körforgása, melynek majd Isten vet véget, ahogyan a zsidókat üldözőket is egyszer majd Isten bosszúja eléri. Ezen a ponton kapcsolódik szervesen össze a könyvben a mondanivaló és a litográfia.

A Bolond Jakel bemutatja Sternt és mókásan elbeszéli Schnapper Elli szerelmét a nagyorrú Stern iránt. A kapuőrök pedig a rabbitól megtudják, hogy nagy veszély elől menekültek meg, de nem avatja be őket a történtekbe, s tovább menve azt mondja Sárának: "...mily elhagyatott Izrael népe! Álbarátok strázsálják kintről kapuját, odabent pedig a bolondság és a félelem áll őrt!" 13 Elérkeznek a zsinagógához, ahol az ünnepi liturgia szerint Ábrahám megkísértésének történetét olvassák föl..( Heine költői leírást ad a zsinagógáról, és az ünnepi liturgiáról.) Sára itt megismerkedik a szépkezű Elli Schnapperrel, akitől rögtön meg is tudja élete történetét, és azt, hogy micsoda remek kifőzdéje van. Mindenki díszes ruhában feszít, most nem hordják a férfiak az egyébként kötelező sárga karikát kabátjukon, és a nők sem a kék csíkos fátyolt a sapkájukon. Heine a rá jellemző frivol humorral érzékelteti a Tóra-olvasás alatti hangzavart; míg a férfiaknál előimádkozó van, addig a nőknél előpletykáló asszony.

Sára hirtelen elájul, ennek oka, hogy Ábrahám rabbi a nagy veszedelemből megmenekült hálaimája után, a halotti imát kezdi el mondani, melyben szeretteik nevét sorolja fel. Sárában ekkor tudatosul, hogy az otthoniak mind elpusztultak.

A történet harmadik része a zsinagóga udvarán játszódik, ahol a "lármás embertömeg"-ből egy spanyol lovag alakja tűnik ki. Szakértő szemmel vizsgálva a hölgyeket, a szép Sára körül is forgolódik, majd bókol neki. Világszemléletére jellemző módon szerinte Isten "éjjel-nappal azon töri a fejét, hogyan formázhatna új, édes-gyönyörű nőalakokat..." 14 Minthogy Sárát tartja a legszebbnek, lovagjának ajánlja magát, s kéri, hogy színeit viselhesse. Erre Sára csípősen válaszol, a sárga karikát és a kék vállszalagot ajánlva neki. A lovag válaszából megtudjuk, hogy ő is zsidó származású, s végül a rabbi kedves ismerőseként leleplezi kilétét: Don Izsák Abarbanel, a nagy rabbi unokaöccse. Ekkor barátként üdvözlik egymást, s fel elevenítik a hét évvel azelőtti toledói élményéket.

Végül elmennek Schnapper Elli kifőzdéjébe, mert bizony Don Izsák már csak enni járt a zsidó utcába, nem imádkozni. Saját bevallása szerint nem szerette Isten választott népét, de marannusként a keresztény vallást is megveti. A finom zsidó étkeket viszont annál kevésbé, hiszen az orra "nem lett hitehagyott." 15 A kifőzdéhez érve Don Izsák eltúlzott grandezzával hódol Schnapper Ellinek, aki álelőkelőséggel, de a rá jellemző őszinte jósággal fogadja a hódolatot. Don Izsák éppen folytatná még grandiózus eszmefuttatásait, amikor is a vendégek asztalukhoz követelik a ház asszonyát.
"/A befejezés a többi fejezetekkel egyetemben a szerző önhibáján kívül elveszett./" 16

Az elbeszélés töredékességéről már fentebb említést tettem, még csak annyit fűznék a történethez, hogy a költő a vallással kapcsolatos meghasonlott gondolatait Don Izsák Abarbanel lovag szájába adja.

Heine szövege töredékességében is tökéletes, s Liszckij Hád gádjá ciklusa méltó módon egészíti ki és teszi még teljesebbé a kötet nyújtotta esztétikai hatást.


Jegyzetek:

1-4., Hans Marquardt utószó in: A bacherachi rabbi

5., A Hád gádját a 16. sz.-ban német népdalok hatására költötték újra

6-7., Hans Marquardt: i.m.

8., Heinrich Heine: A bacherachi rabbi

9., Heine, A fiú csodakürtjéből való fordítás variációja

10-16., Heinrich Heine: A bacherachi rabbi


Bibliográfia:

Heinrich Heine: A bacherachi rabbi, Bp. 1982

Alekszandr Dejcs: Heine élete, Bp. 1968

Vadas József:: El Liszickij, Bp. 1977

Sophie Lissitzky - Küppers: El Lissitzky, Dresden, 1976

Vissza