Ambrus Sándor, Zsidó művelődéstörténet szak:
A budai zsinagógák a törökkorban


Schulhof Izsák írja a „ Budai Krónika” című művében: „ A város a török birodalom uralma alatt állott, s lakozásunk viruló volt, akár a zöldellő olajfa, biztonságos és nyugalmas- valóban elmondhattuk:’ki-ki a maga szőlőlugasában, a maga fügefája alatt ’tanyázhatott', nem volt ártás az országban. Az élelem olyan olcsó volt, hogy aki hallja el sem hinné: a hizlalt marha húsának fontja négy fillérbe került, a hizlalt birka vagy kecske húsának fontjáért nyolc fillért kértek, de az olyan kövér volt, hogy a zsír fehéréből ki sem látszott a hús vörössége. És mérhetetetlenül olcsó volt a rengeteg fajtájú meg méretű hal is, és egy nagy mérő-azaz pint- bort két császári garasért vehettünk a kereskedőtől, de ha magának is volt présháza, és egyedül készítette a borát, a bor pintje nem került többe , legföljebb három vagy négy krajcárba. Meg az a rengeteg gyümölcs, a mindenféle édesség!- és valamennyi olyan nagyon olcsón, hogy elmondani vagy leírni sem győzné a krónikás.”i Ebből a vallomásból jelentős dolgokat tudunk meg a törökköri Buda zsidóságának életéből. E sorok az akkori idők áldásos voltát fejezik ki. A Táncsics Mihály utcai feltárt zsinagóga falán ábrázolt Dávid-csillag alatti írás is ezt fejezi ki. Ezen a képen a papi áldás – 4Móz 6:24-26- szövege olvasható. Dolgozatomban ezt a kort akarom kissé vázlatosan ábrázolni.

Budára való visszatelepedésük után hamarosan felvirágzott a régi zsidónegyed. Az 1547. évi török összeírás szerint a Várban 238 keresztény, 75 zsidó és 60 kopt ( görögkeleti szerb) család lakott.ii Az összeírás a zsidókhoz hozzá számít még 28 „ vendég” családot. Ezek a zsidó „vendégek” 1541 és 1547 között települtek be Törökországból. Vendég-státuszukból következtethetünk arra, hogy nem azokhoz tartoztak, kiknek elei korábban Budán éltek , hanem azoknak a szír-szefárd zsidóknak ivadékai, akiket Szulejmán szultán birodalma, mint spanyolországi menekülteket fogadott be.

A török kor a budai zsidóság etnikai összetételében is változást hozott. A középkor budai zsidósága a német, osztrák, morva, cseh, lengyelországi zsidóságnak , az askenázi zsidóknak csoportjához tartozott. A török kori Budán- irodalmi adataink szerint- számottevő a kisázsiai szír-szefárd zsidóság beáramlása is.iii

Valószínű ez az oka annak, hogy miért van a török kori Budán két zsinagógája a zsidóságnak. Ezt a tényt ugyanis Evlia Cselebi, a török világutazó jegyzi fel 1660 környékén. Feljegyzésében megemlíti azt, hogy a török kori budai zsidóság éles rítus-különbségekben élt. Megemlíti azt is, hogy az egyik szektának, az askenáziaknak tagjai a másik szektának, a szír-szefárdoknak templomát nem is látogatták.iv

A budai zsidó közösség végig a XVI.században meglehetősen kicsinek mutatkozik. 1546-ban ötven, 1559-ben negyvennégy, 1569-ben negyvenkilenc, 1590-ben pedig százkilenc dzsiszje-adó-( török állami adó)fizetőt írtak itt össze a török hatóságok( az 1590-es, magasabb dzsiszje-fizető-szám nem a zsidó lakosság számának növekedését, hanem a kivetési rendszer változását jelzi).v Kis lélekszáma ellenére a budai zsidó közösség jelentős gazdasági erőkkel rendelkezett. A budai basáknak a bécsi kormányszervekhez intézett – egyébként ízes magyar nyelven írt- levelei, rendre-sorra zsidókat neveznek meg a hódoltságból megszökött- budai, pesti, nagymarosi- magyar kereskedők kárt vallott hitelezőiként.

A hódoltságban portyázó végvári katonák előszeretettel vadásztak a budai zsidó kereskedőkre. Tudták: lényegesen magasabb sarcot remélhetnek értük, mint az elfogott törökökért, bármilyen magas rangú tisztek legyenek is azok. 1567-ben Forgách Simon egri főkapitány nem kevesebb, mint 10000 forintban állapította meg egy Mózes nevű budai zsidó szabadon bocsátásának árát, és a nála talált árukat is megtartotta sarcként.vi

Az ún. „ tizenötéves háború” idején- amikor Buda vára három ostromot is átvészelt ( 1598,1602,1603)- a budai zsidó hitközség csaknem teljesen szétszórodott. „ Buda városa ostrom alá vétetett, fegyver s éhség sújtják, olyannyira, hogy a város legtöbb lakosának az ostromlók dühe elől menekülnie és családostul békés helyeken nyugalmat keresnie kellett, ahol ezt megtalálhatta; az egyik itt, a másik ott, csak kevesen, akik nem menekülhettek el, maradtak ott”- jellemzi a helyzetet Chájim Sábthái szaloniki rabbi egyik budai vonatkozású döntvényében.vii Ugyancsak az ő döntvényében olvashatunk arról is, hogy „ azokat a szegényeket, akiknek nem volt miből élniük, a hitközség kénytelen volt kiűzni, hogy másvalahová menjenek”. Legnagyobb részük magában Konstantinápolyban talált menedéket; 1603-ban ötvenkilenc budai zsidót írtak össze itt, közülük egyet vagyonosnak, tizenkilnecet közepes módúnak, harminckilencet pedig csekély vagyonúnak minősítve.

A háború befejezése ( zsitvatoroki békeszerződés, 1606. november. 11.) után a budai zsidó közösség sorai csak lassacskán rendeződtek. 1627-ben mindössze tizenegy, 1633-ban is csak húsz adózó családfőt talált a török defterdár a „ zsidó mahalléban”. A regenerálódást a háborút itt átvészeltek és a háború után visszatérni kivánó menekültek közti belső meghasonlás is hátráltatta. A budai hitközség lélekszáma 1660 körül érte el a háború előttit; ekkor a választásra jogosult férfitagok nyolcvan volt. Ez a szám az 1660-as, 1670-es években jócskán megnövekedhetett, hiszen a litvániai, alsó-ausztriai és morvaországi üldözések menekültjei közül is sokan Budán kerestek és találtak menedéket.viii

A közösség megerősödésével és belső konszolidálódásával párhuzamosan a budai zsidók csakhamar visszahódították azokat a gazdasági poziciókat is, amelyeket a „ tizenötéves háború” előtt birtokoltak. Abból, hogy a megszorult Duna-Tisza-közi mezővárosok tanácsai és polgárai a század második felében is elsősorban közöttük akadtak hitelezőkre, következik, hogy a budai zsidók-akárcsak a XVI.században- ekkor is főként tőkepénzesként, uzsorázsként folytak bele a hódoltság gazdasági életébe. Főként a török birodalom területén előállított iparcikkekkel kereskedtek. Ruhaneműt és szőnyeget hoztak be nagy mennyiségben a magyar piacokra és juttattak ki a királyi Magyarország területére. De lehetett náluk kapni bőröket, fémet, fémárukat, sőt nyugati fegyvereket: sisakokat, vérteket és kardokat is. Nyilván sok volt zsidó kézen azok közül az aprócska kis boltok közül is, amelyek százszámra rekesztették el a budai utcákat, balkánias városképet kölcsönözve ennek az eredetétől fogva nyugati típusú településnek.

Egyes budai zsidók adó- és vámbérlőként épültek be a török igazgatási szervezetbe, mások a török hadsereg számára szállított élelmiszerek révén igyekeztek tőkéjüket gyarapítani.

Ezekből is látható, hogy a budai zsidók sorsának alakulása, fő vonásaiban, jól nyomon követhető. A török összeírásokból, a Budán szép számmal előkerült zsidó sírkövek felirataiból s más szórványadatokból több száz budai zsidó nevét ismerjük már. Többségük arc és személyiség nélküli árnyként vonul el előttünk, mindössze néhány arcél körvonalai bontakoznak ki határozottabb vonásokkal. Ilyen a nagy tudós hírében álló Efrajim ha Kohén rabbié, akinek életútját fia örökítette meg az utókor számára apja döntvénytárának kiadásához csatolt előszavában. Efrájim Vilnóból menekült Morvaországba, ahol Trebitschben és Meseritschben élt. Innen Prágába, majd Bécsbe vándorolt, onnan szólította Budára az itteni hitközség hívó szava. 1666-tól 1678-ig töltötte be a budai rabbi tisztét, a hitközség neve az ő működése nyomán vált ismertté szerte a zsidó diaszpóra világában. Mind a török birodalomból, mind Itáliából és a német birodalomból gyakran fordultak hozzá, hogy döntéseit, tanácsait kikérjék.

A budai közösség ismertségét igazolja az a tény is, hogy 1617-ben a Jeruzsálemi Pinhász szerint a szafedi(cfati) askenázi hitközség 9 hitközséggel, köztük a budaival levelezik.ix

A budai zsidó közösségnek is megvoltak a maga egyesületei. A responsumokból ismert, hogy működött jótékonysági, temetkezési és betegápoló egylet. Budát külföldön is tisztelték, egy forrás szerint a galut egyik legelőkelőbb közössége volt. Ezeken túl megvoltak azok a körök, melyekben a férfiak esténként vagy hetente egy éjszaka a Bibliát, a Szentírás-magyarázatokhoz a Talmudot,illetve a zsidó misztikát tanulmányozták, megfelelően képzett emberek segítségével. Egy ilyen 30 főből álló társaság vezetője volt Schulhof Izsák.1

Összefoglalva elmondhatjuk azt, hogy a zsidóság életében a török kor áldásokkal teli volt, amely kort Buda visszafoglalása szakította meg és fejezte be.


Felhasznált irodalom:

1. Raj, Tamás-Vasadi, Péter: Zsidók a törökkori Budán. Makkabi Könyvkiadó. Budapest.2002.
2. Scheiber,Sándor: Magyarországi zsidó feliratok a III.századtól 1686-ig. Budapest.1960.
3. Schulhof,Izsák: Budai Krónika. Európa Könyvkiadó ( Magyar Helikon). Budapest.1979.
4. Zolnay, Laszló: Buda középkori zsidósága és zsinagógáik. Budapest. 1987.


1 Raj,Tamás-Vasadi,Péter: I.m., p. 50.
i Schulhof,Izsák: Budai Krónika, Európa Könyvkiadó ( Magyar Helikon), Budapest, 1979, pp.5-6.
ii Zolnay, László: Buda középkori zsidósága és zsinagógáik, Budapest, 1987, p.37.
iii Zolnay,László: I.m., p. 37.
iv Zolnay,László: I.m., p. 37.
v Szakály,Ferenc: Aki a török Budát elsiratta in: Schulhoff,Izsák: Budai Krónika, Európa Könyvkiadó ( Magyar Helikon), Budapest, 1979 p.78.
vi Schulhof, Izsák:I.m., p.79.
vii Idézi Szakály Ferenc in Schulhof, Izsák: I:m., p. 79.
viii Schulhof,Izsák: I:m., p.80.
ix Raj,Tamás-Vasadi,Péter: Zsidók a törökkori Budán, Makkabi Könyvkiadó, Budapest, 2002, pp.49-50.


Budapest, 2006.05.

Ambrus Sándorl
zsidó művelődéstörténet előadó szak III. évfolyam