TANTÁRGYLEÍRÁS

A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA  IV fv.
ZSIDÓ FELEKEZETI SZOCIÁLIS MUNKÁS ALAPSZAK (BA

A tárgy kreditpontja: 4 (négy)
Heti óraszám: 2 óra/hét 30 óra/félév előadás + gyakorlat
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


A tantárgy oktatásának célja és speciális célkitűzése:
A tárgy oktatásának fő célja a kommunikáció elméletének és gyakorlatának megértetése. A tantárgy megismerteti a hallgatókat a kommunikáció alapjaival, elméletével és gyakorlatával, a kommunikáció szervezés alapjaival.
A tárgy során a hallgatók megismerik a verbális, non-verbális, vizuális és multimediális közléshelyzetek jellegzetességeit.
A tárgy célja, hogy a hallgatók felismerjék, azonosítsák és elemezzék a kommunikációs folyamatok összetevőit és funkcióit, megismerkedjenek a kommunikáció szervezésének feladataival, valamint a tömegkommunikáció eszközeivel.
A kurzus feladata, hogy
* a hallgatók felismerjék és megértsék a személyek közötti, a csoport és tömegkommunikáció alapelveit,
* A hallgatók felismerjék és megértsék a személyek közötti kommunikáció nem technikailag közvetített személyes és a személyek közötti kommunikáció technikailag közvetített módjait. (kommunikáció szóban és írásban. A telefonálás, levélírás, fax, chat, e-mail, stb. szabályszerűségei)
* A hallgatók ismerjék a tömegmédiumok fejlődését és korunk jellegzetes médiatípusait
* A hallgatók ismerjék a média műfajait
* A hallgatók képessé váljanak a kifejező, hatékony szóbeli és írásbeli kommunikációra, a kapcsolattartásban elengedhetetlen kommunikációs eszközök eredményes használatára
* Nyújtson segítséget a hallgatók számára az írásbeli kommunikáció során a főiskolai írásbeli feladatok ellátására. (így pl. szakdolgozatírás, életrajzkészítés, levélírás, stb.)

A tantárgy tartalma:
* A kommunikáció alapfogalmai funkciói, csatornái.
* A közlés, a megértés, az egyetértés, és a felhasználás folyamata
* A kommunikáció szintjei. A személyen belüli kommunikációtól a nemzetközi kommunikációig.
* A kommunikáció formái. A verbális - a non-verbális és a meta-kommunikáció
* A kommunikáció hibaforrásai
* A nyelv. Kommunikáció szóban és írásban. Kommunikáció a gyakorlatban: egy szakdolgozat megírásának követelményei
* Az individuális kommunikáció: a belső, a személyközi és a csoportkommunikáció
* Szervezeti kommunikáció alapjai. Elméletek és modellek. Formális és informális szervezeti kommunikáció.
* A szervezeti kultúra. A szervezeti kommunikáció:
* Társadalmi kommunikáció, tömegkommunikáció
* A kultúrák közötti kommunikáció alapjai. A nemzetközi kommunikáció jellemzői
* Tömegkommunikáció és politika. A politikai kommunikáció jellemzői. A propaganda.
* A kommunikáció tudatos szervezése: a public relations.
* A kommunikáció az üzleti világban: a marketing-kommunikáció, a reklám
* A nemzetközi és az interkulturális kommunikáció.
* A médiahasználat. A média fejlődése, típusai. A hagyományos tömegkommunikációs eszközök, a nyomtatott és elektronikus média típusai. A média műfajai.
* Új kommunikációs formák: a számítógépes kommunikáció. A médiaváltozás hatásai. Az internet szerepe a kommunikációban. (online újságírás)

A hallgatói teljesítmény értékelése: A tantárgy vizsgajegyel zárul.
A vizsgajegy feltételei:
(1) félévközi zárthelyi dolgozat megírása 50% feletti eredménnyel,
(2) házi feladat leadása,
(3) írásbeli kollokvium megírása 50% feletti eredménnyel.

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. Távollét csak (írásban) igazolt esetben lehetséges.

A zárthelyi dolgozat, a házi feladat, illetve a félévvégi írásbeli kollokviummal értékelésének módja:
Az osztályzat, az elért százalékok alapján:
Jeles: 91 - 100%
Jó: 81 - 90%
Közepes: 71 - 80%
Elégséges: 61 - 70%
Elégtelen: 0 - 60 %


Kötelező irodalom:
* Az előadásokon és konzultációkon elhangzottak. Az előadások power point prezentációinak anyaga.

Ajánlott irodalom:
* Katona Mária - Szabó Csaba: Kommunikáció - Üzleti kommunikáció Képzőművészeti Kiadó 2006
* Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban Korona Nova 1996
* Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula, 2000.
* Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon Kossuth, 2001
* Pálinkás Jenő: Üzleti kommunikáció LSI Oktatóközpont, 2000
* Barát Tamás: A bizalom tolmácsai Medipen 2001
* Barát Tamás Public relations munkafüzet AVF 2005
* Domokos Lajos: A nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete, TELESCHOLA