Kovács Judit: OR-ZSE Doktori Iskola, I. évfolyam
A soproni Ó-zsinagóga helye az európai gótikus építészet történetében


 

1. Koragótikus és román kori építészet vázlatos egybevetése

Mielőtt hozzákezdenénk a soproni Ó-zsinagóga stílusjegyeinek ismertetésébe, építésének az elérhető források által megragadható jellemzésébe, kikerülhetetlen feladatunk, hogy az épület létrejöttének feltételezhető időszakának építészeti irányvonalait ismertessük. Szükséges feladatunknak kell tekintenünk ezt annak okán is, hogy a tárgyalásunk centrumában szereplő épület nem kezelhető "tiszta" stílusmintaként. Valószínűnek tekinthetjük, hogy építésének folyamatában kulturális paradigmaváltás ment végbe. A munkálatok megkezdésekor a tervező román kori alapelvről tanúskodó épületet kívánt megvalósítani, amely végül a koragótika elemeivel is kiegészült.

Jóllehet a gótikus épületek megjelenését cezúrának tekinthetjük az építészet történetében a művészeti kifejezés nem "simul et semel" alakul át, hanem organikusan tör utat egy új tipológiának, amely alapelemeiben élesen nem különbözik ugyan a román kor szemléletétől, de attól mégis elválasztva kezelendő. Amiben mindenképpen eltérést regisztrálhatunk az az additív elv elutasítása. Az új alapvetés az oszthatóságra épül. Azt oszthatóság nem jelent mást, mint azt, hogy a az épületkomplexum részei az egész mű összkompozíciójától függenek. Szintén a XI. században jelenik meg a körüljárós szentély koncepciója is, amely magában foglalja olyan technológiák alkalmazását, amelyek a körüljáró és a kápolnakoszorú támaszok és boltozatok összetett, de egybefüggő rendszerével dolgoznak és szintén a gótika mint önálló stílus megjelenését mutatják. Az egyik legszembetűnőbb változás a négyzet kötöttségétől való eltávolodással jön létre, amit a bordás keresztboltozat segítségével valósítanak meg. A korábbi kötöttségek új kötöttségekre való cserélését jelzi az is, hogy a körüljárókban alkalmazzák a trapéz formát a boltmezők kialakításánál. 1

A gótika a román kori építészeti stílustól először Normandiában válik el. A királyság politikai megerősödése összetett építészeti tevékenységben is megmutatkozik, sőt hatalmi legitimációja kulturális nóvumokat is létrehoz. Kiváló példa erre a St. Denis-i Karoling apátsági templom, amely eredetileg román kori, de 1140-43 között új gótikus szentélyt építenek hozzá. Ez a kripta felett csatlakozik a keresztházhoz és a régi középhajó belső homlokvonalát követi. Az új megfontolások tehát a régi konstrukció újragondolásából, azok felhasználásával jönnek létre.2

Számunkra az a megfigyelés lesz rendkívül fontos, hogy a gótikus épületek első példáinál gyakori a régi román kori komplexumok átépítéséből nyert végeredmény. A gótikus jelző használatánál tehát nem kell kizárólag az eredetileg gótikusnak tervezett épületek megjelölésére szorítkoznunk.

2. Gótikus zsinagógák Európában

A soproni Ó-zsinagóga jellemzéséhez igen hasznosnak bizonyulhat az ugyanebben az építészeti korszakban létrehozott vallási épületek vizsgálata. Bár a gótikus építészetet gyakran a keresztény építészettel szokták szoros összefüggésben említeni, meg kell jegyeznünk, hogy az európai építészek rutinszerűen alkalmaztak gótikus elemeket zsinagógák építésénél is. Ennek bizonyítására, bár nagy történelmi távolsággal kell számolnunk, nem kell pusztán írott forrásokra támaszkodnunk, hiszen néhány épület közvetlen vizsgálata is rendelkezésre áll.

Ezek közül talán legjelentősebb a prágai régi-új zsinagóga, más nevén Staronová Synagóga, amely 1270-ben épült. II. Přemysl Ottokár által a zsidók számára biztosított jogok (servi camerae regis) tették lehetővé, hogy a főleg német területekről bevándorló zsidók létrehozzák (az eredetileg második) zsidó negyedet a városban3. Ebben az időben kapnak területet temetkezési célra (ennek egy részét a XV. században telekeladásra jelölik majd ki) és láthatnak hozzá zsinagóga építéséhez is. Ellentétben az ezt megelőző időben épült hasonló épületektől a belső tér díszítése és kivitelezése hatásosabban jeleníti meg vallásos funkció jegyeit. Ezt erősíti bennünk az ötboltozatos elrendezés is, ami teljesen egyedülálló és a később épített hasonló stílusú zsinagógákban sem jelenik majd meg. A boltozat derékszögű tervezésű ötös tagolású. Ehhez hasonlót (nem pont ilyet) kizárólag a miltenbergi zsinagógában láthatunk. Az épület falait belülről gótikus oszlopok támasztják, amelyek stilizált változatai az Aron Kodesh kődíszítésében is megjelennek. A bimah nem emelkedik ki a megszokott módon. Ez is erősíti a monumentalitás érzését, amit a boltozatok szerkezete és viszonylagos magassága kelt bennünk. A kéthajós épület adatai ennek a hatásnak látszólag szigorú kizárását adják, hiszen a belső tér 14,30 x 8.4 0 m területű csupán.4

Bár számtalan átalakításon ment át, mégis néhány részletében gótikus jegyeket visel a szintén Prágában található Pinkas zsinagóga is5, amely boltozata és egyhajós elrendezése miatt sorolható az eredetileg gótikus épületek közé. Az 1479-ben történt átalakítások, miatt azonban nem alkalmas arra, hogy a soproni épület besorolásához adjon segítséget.

Az altneuschul vagy altenai másik jellegzetes alkotása a krakkói kazimierzi zsinagóga6, amely a bejáratok elhelyezkedésének fejlődéstörténetében is meglepő újdonságokat mutat. A férfiak bejárata nem közvetlenül az istentiszteleti színhelyre nyílik, hanem egy előtérbe vezet, amellyel szemben a hétköznapokban használatos kisebb zsinagóga van. Ha a nagyobb térbe akarunk jutni, úgy az előtér jobboldali ajtaján kell áthaladnunk. A négyes keresztboltozatot a prágai zsinagógához hasonlóan itt is oszlopok tartják. A bimah ezzel ellentétben szokásos magasságú. Az Aron Kodesh kődíszítést valószínűleg nem kapott, ma is fadíszítéssel látható. A fadíszítés nem tekinthető különlegességnek hiszen az erfurti zsinagógában még a boltozat is fadíszítésű volt. A bejárat másik érdekessége az is, hogy a bimah-tól távolabb eső szektorba kerül, ami csak XVI. században válik elfogadottá. A zsinagóga belső tere 18,90 m hosszúságú. Szélessége kereken 12 méter. Az Aron Kodesh másik érdekessége, hogy először itt figyelhető meg a katolikus templomok oltárszerkezetének ötletként való felhasználása, ami stílusteremtőnek is mondható a későbbi hasonló munkákra nézve. 7

A regensburgi zsinagógát csak ásatásokból ismerhetjük.8 A hainburgi zsinagóga is csak rekonstrukciókból mutatható be, miután ismeretlen okokból 1420 után nem használták többé istentiszteleti célokra.9 Ezek a példák is azt jelzik, hogy a soproni Ó-zsinagógát felbecsülhetetlen kulturális és hitéleti értékként kell számon tartanunk.

Érdekességként még megemlíthetjük, hogy szintén ebből a korból származik az Ibériai-félsziget déli részén található Isaac ben Efraim Mehab által 1317-ben épített zsinagóga is, ám ez a Kordobai Kalifátus területén épült ezért ab ovo nem sorolható az európai építészet alkotásai közé.

3. Zsidók a középkori Sopronban10 ,11

Idrisi, II. Rogerius sziciliai király arab származású földrajztudósa egy feltehetőleg 1153-ra datálható iratban Sopront fontos városként említi. Azt, hogy itt már a középkorban is éltek zsidók, több forrásból is kitűnik. IV. László 1277-ben kibocsátott szabadalomlevele tekinthető a legkorábbi forrásnak, ahol a zsidók, mint a szabad költözési joggal, falak és tornyok szabad építésével rendelkező alattvalókként szerepelnek. A tatárjárás után valószínűleg maga Károly Róbert gondoskodik arról, hogy a népes zsidó közösség visszatérjen a városba és újra igénybe vegye zsinagógáját. Ezt mutatja az 1324-ben kiadott rendelete, amely személyes védelmet biztosít sive sint christiani sive iudei. 1354-es keltezéssel érdekes jelentést találhatunk arról, hogy a soproni polgárok papjuk elleni vádaik között említik azt, hogy egyházi felszereléseket és kegytárgyakat zálogosított el zsidó kereskedőknél. Másik zsidók jelenlétére utaló tény az is, hogy a Judengasse utcanév már 1320-ban használatos volt. Az 1379. évi házösszeírás arról számol be, hogy a zsidó utcában (mai Új utca) 10 ház volt a tulajdonukban. Ekkor már rendelkeznek mikveh-vel is. Ebből következtethetünk arra, hogy már állt a zsinagógájuk is. Ennek a technikai feltételei minden bizonnyal rendelkezésre álltak, hiszen ebben az időben már működött a város építőműhelye, ami délnémet mintára készített épületeket.

4. A soproni zsinagógák forrásai12

Mivel a soproni Ó-zsinagógát 1967-ben találták meg, kiderült, hogy a források nem egy, hanem két különböző zsinagógáról szólnak. Ezt a történetírási nehézséget furcsa módon nem szövegforrások, hanem a régészeti lelet tette korrigálhatóvá.

A zsinagógáról először 1441-ben találunk említést Frigyes császár levelében, ami meghagyja, hogy a soproniak ne háborgassák a zsidó vagyont, ami 16 házból és egy zsinagógából áll. A város 1526-os panaszlevele is csak egy zsinagógáról tesz említést. A dolgozat témájául szolgáló zsinagóga szomorú sorsára először egy 1528-as zsidó panaszlevélből következtethetünk, ami hírül adja a helyiség kifosztását.13 Az épületet 1530-ban a kiűzetés okán város nyomására eladják Georg Langnak, akit Wasserpauchként is ismerhetünk. A zsinagógát végül 1551-ben adják el Sebastian Mayr részére, amit a város tanácsjegyzőkönyve is megerősít. A zsinagóga emléke sokáig fennmarad, hiszen még 1792-ben Joseph Perathoner lakatosmester végrendeletében is (az új utca 22. épületére vonatkozva) szerepel a Judentempel kifejezés.14 Pollák Miksa15 rabbi a soproni zsidók történetével foglalkozó monográfiájában említi az Új utca 22. számú házzal kapcsolatban, hogy a benne álló 19 láb hosszúságú 9 láb széles épület aligha szolgálhatott lakóépületként. Az 1957-ben megtalált első zsinagóga (Új utca 11.) kutatói azonban azt gondolták, hogy minden forrás az általuk feltárt épületről tesz említést. Az 1967-ben megtalált második zsinagóga azonban már pontos azonosítást követelt meg.

A kérdés tehát az, hogy az 1526-tól említett okleveles forrásokban szereplő zsinagóga vajon melyik lehet?

A válasz megadásához a város háztulajdonosi listái nyújtanak eligazítást. Ezek egyértelműen jelzik, hogy az 1526-ban működő zsinagóga az 1967-ben feltárt Új utca 22. alatt álló Ó-zsinagógával azonos. A 11. szám alatt található zsinagóga (mint később kiderült) magáncélokra használt, valószínűleg csak egy család által látogatott helyiség volt, ami már a XVI. században keresztények birtokában lakóházként szolgált.

5. A soproni Ó-zsinagóga stílusjegyei16

A zsinagóga épületét a környező lakóépületek és mezőgazdasági helyiségek átalakításai súlyosan csonkították, így a jellegzetességeket nem tudjuk az épület egészére vonatkoztatva bemutatni.

Az épület, noha töredékesen maradt fenn, azért jelentős, mert nemcsak a főtömeg, hanem az egykori elrendezés is kirajzolódik, amely valaha két telekre is kiterjedt. Az épületet kőfal vette körül. A zsinagóga maga az udvar belső szintje alatt helyezkedik el.17

Abban biztosak lehetünk, hogy a sarkokat faragott kváderkövekkel erősítették meg. Ezek megfelelnek a "soproni mintának", azaz átlagos méretük és felületi kialakításuk megfelel az e helyen alkalmazott középkori standardoknak. A középkori falkorona csak egy részen látható már. Összesen 25 centiméter nagyságban. A falkoronán található vakolat meszelve volt megtalálásának idején, ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy az épület teteje ennél magasabban helyezkedett el.18 Feltételezhető, hogy a korban divatosnak tekinthető kontyolt nyeregtetőt húztak a zsinagóga és a mellette található női imaház és az azokat összekötő folyosó fölé is. Szintén csak rekonstrukciós elmélet az is, hogy a folyosót és a női imaházat egykor felsődeszkázatú födémek fedték. Ezt azonban mindez idáig semmilyen lelettel nem lehetett minden kétséget kizáróan bizonyítani.

A boltozat egy része megmaradt, de az új tetőtér építése miatt a teljes konstrukció már csak rekonstrukcióból ismerhető. A boltozat leginkább a keleti oldalon maradt meg épségben. Eredetileg három keresztboltszakaszból állt. A keleti és nyugati szakaszt további két bordával tették nagyobbá. A szentélyboltozat kialakítása a keresztény standardokat követi, azaz a nyolcszög három oldalával záródó szerkezetet ad.

A faloszlopok eredetileg félköríves alaprajzúak voltak. Az oszlopfők egyszerű kialakításúak, alul félkörös gyűrűvel rendelkeznek, fejlemezük a nyolcszög öt oldalából jön létre. Az összes itt található oszlop általános tulajdonsága, hogy nem a földtől indul hanem jóval magasabbról.

A zsinagóga tere téglány alaprajzú. Bejárata a északi fal nyugati végében található hasonlóan a wormsi, prágai és regensburgi zsinagógákhoz.

Az Aron Kodesh vagy áronfülke magasabban volt a padlószintnél. Eredetileg lépcsővel lehetett megközelíteni. Alatta fülke található, amely nem tévesztendő össze a tórafülkével, hiszen a szertartáshoz szükséges tárgyaknak biztosított elhelyezést. A tórafülke középen található és timpanonnal díszített, amely egy derékszögű háromszöget tesz ki és kerete szőlőmintázatot hordoz. A timpanon felett keresztrózsa található. A timpanon belsejében bonyolult szerkezetű középpont körül forgó háromkaréjok helyezkednek el. A sarkokat is hasonló alakzatok borítják.

Az áronfülke mellett további fülke található. A fülke nincsen egy vonalban az áronfülkével, annál alacsonyabb rendű feladatokat láthatott el. Eredeti funkciója ismeretlen. Mérete a tóraszekrényével azonos, díszítést nem kapott. Egyes elképzelések szerint az előimádkozó helyeként szolgálhatott.

További a tóraszekrény alattihoz hasonló méretű, szerkezetű faliszekrények találhatók a déli, keleti és az északi falon is. Ezek a fülkék az istentisztelet résztvevői imakönyveinek és imaszíjainak a tárolására szolgáltak.

A zsinagóga keleti oldalán található mindhárom ablak megmaradt. A középső rózsaablak, a két szélső hosszúkás, jellegzetesen gótikus alakú. A rózsaablak a tórafülke felett található. A nyugati oldalon szintén három ablak található. Ezek azonban szerkezetileg egyformák és a keleti falon található hosszúkás ablakok jellegzetességeit követik. Szintén nyugati oldalon találunk néhány résablakot ami a női imaházból való betekintést tette lehetővé. Az északi fal ablakai megsemmisültek és eredetileg a folyosóról való betekintést szolgálták. A déli oldalon szintén három ablak található, amelyek hajdanán a boltozat hármasságához idomultak és az udvarra néztek.

A gótikus jegyek a befalazás miatt viszonylag jó állapotban fennmaradt főbejárati timpanon hármas tagolásában is megfigyelhető. A timpanon az előcsarnok felől nézve boltívbe illeszkedik.

A bimah hatszögletű alapformájú volt. Mivel nem maradt meg, azt gondolhatjuk, hogy kőalapzaton álló faalkotmány lehetett. A kőalapzat csak keretelési funkciókat láthatott el. Lépcső nyomaira semmi sem utal.

Következésképp a zsinagóga alapszintjéből nem emelkedhetett ki.

6. A soproni Ó-zsinagóga feltárásának körülményei19

Az új utca 22. számú épületben található Ó-zsinagóga 1967-es felfedezése sok szempontból igen jelentős régészeti felfedezésnek bizonyult. Egyrészt azért, mert hasonló állapotban a két még ma is használatos zsinagógán kívül nagyon kevés épületet ismerünk, amely hasonló stílusban épült. A telek teljes felülete beépült egyemeletes szárnyakkal. Mindkét épülethez toldottak egy-egy szárnyat a homlokzat vonalában. Mindezt fedett kapualjakkal alakították ki. A 22. ház emeletes lett. A női imaház helyén is többemeletes ház állt az új utca határáig.

Az épület a lakóházakon és a présházon végzett változtatások miatt csonkított állapotban maradt ránk. A részletek feltárása azonban elégséges kiindulópontot adhatott a teljes épület szerkezeti attribútumainak megállapításához.

A zsinagóga épületét Tóth sándor fedezte fel. A művészettörténeti munkákat Dávid Ferenc , a régészeti teendőket Tóth Sándor és Gömöri Sándor látták el. Az épület rekonstrukcióját 1972-től Seldmayr János vezette.

A falkutatás és rekonstrukció 1976-ban fejeződött be. Az épület azóta látogatható.


 Mellékletek

A prágai staronove zsinagóga alaprajza

A prágai Pinkas zsinagóga

A krakkói kazimierzben található zsinagóga képe és alaprajza

 

A soproni Ó-zsinagóga


Bibliográfia

Dávid Ferenc A soproni Ó-zsinagóga. A magyar Izraeliták Országos Képviseleténekkiadása. Budapest. 1978.
Klatzkin, J. -Elbogen, I. -Gale, T.(szerk.) Encyclopedia Judaica Macmillan N.Y. N.Y.2006.
-Cracow szócikk in Volume 5.
-Prague szócikk in Volume 13.
-Sopron szócikk in Volume 13.
-Synagogue szócikk in Volume 15.Müller, W.
-Vogel, G. Építészet Athenaeum Budapest 2000.
Scheiber Sándor Héber Kódexmaradványok Magyarországi KötéstáblákbanMagánkiadás Budapest 1969.
Sedlmayr János A soproni Ó-zsinagóga helyreállítása in Dávid Ferenc. A soproni Ó-zsinagóga. A magyar Izraeliták Országos Képviseletének kiadása Budapest 1978.
 

1 MÜLLER - VOGEL 373. p.
2 MÜLLER - VOGEL 373. p.
3 ENCYCLOPAEDIA JUDAICA XIII. 964-966. p.
4 ENCYCLOPAEDIA JUDAICA XV. 601-604. p.
5 ENCYCLOPAEDIA JUDAICA XIII. 967. p.
6 ENCYCLOPAEDIA JUDAICA V. 1026.p.
7 ENCYCLOPAEDIA JUDAICA XV. 604-606. p.; DÁVID FERENC 74. p.
8 A regensburgi ásatásokkal kapcsolatban a következő cikkeket ajánlom a téma iránt érdeklődők figyelmébe:CONDRENAU-WINDAUER, Silvia: The Medieval Jewish Quarter of Regensburg and its Synagogue.Archeological Research 1995-1997. = Insoll, Timothy (ed.): Case Studies in Archaeology and WorldReligion. The Proceedings of Cambridge Conference. BAR International Series 755. 1999, . 139-152. p.;CONDRENAU-WINDAUER, Silvia: Stadtviertel oder Ghetto? Das mittelalterliche JudenviertelRegensburgs. = Centre - Region - Periphery. Medieval Europe, Reprinted Papers Basel 2002, Vol. 2.,Hertingen, 2002, 316-321. p.; CONDRENAU-WINDAUER, Silvia - EBELING, Stefan: Die mittelalterlicheSynagoge Regensburgs. = Monumental - Festschrift für Michael Petzet. Arbeitshefte des BayerischenLandesamtes für Denkmalpflege, 100., München, 1998, 449 - 464. p.

9 Bár csak érintőlegesen , de a középkori hainburgi zsidóság történetére tesz utalást doktoridisszertációjában Maroš Borský: BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia Towards Creating aMemorial Landsacepe of Lost Community. Heidelberg, Hochschule für Jüdische Studien, 2005, 180 p.
10 SCHEIBER 72-75. p.
11 Zsidók középkori soproni jelenlétét bizonyító forrásokat közöl többek között: SPITZER, Shlomo J. -KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyar zsidóság történetéhez a kezdetektől1686-ig, Budapest, 2003, MTA -Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 29, 31, 39, számú források.
12 DÁVID 9-37. p.
13 SCHEIBER 75-76. p.
14 DÁVID 11. p.
15 DÁVID 11. p.
16 DÁVID 41-54. p.
17 SEDLMAYR 82. p.
18 DÁVID 37-38. p.
19 SEDLMAYR 83. p.

Vissza