Publikációs jegyzék
Szántó Imréné Dr. Balázs Edit

Sz. Balázs Edit - Mózer Ibolya, - Simon v. Péter: A történelem könyvei. A történelemtanítás annotált bibliográfiája Bp. 1981. Tankönyvkiadó 251 p.

Szántóné Balázs Edit: A segédtudományok felhasználása a történelemtanításban Történelemtanítás 1981.

Szántóné Balázs Edit: Helytörténeti szakkör a megyei Művelődési és Ifjúsági Központban általános iskolások számára Vasi Honismereti Közlemények 1983/2.

Szántóné Balázs Edit: A paleográfiai ismeretek felhasználása a történelemtanításban BDTF Tudományos Közlemények V. 1986.

Szántóné Balázs Edit: Írástörténet és történelemtanítás Bp. 1986. Tankönyvkiadó 129 p.

Szántóné Balázs Edit: A burgenlandi magyarok és a felsőpulyai templomépítés bonyodalmai Vasi Szemle 1989/1.95 – 101.p.

Szántóné Balázs Edit: A történelem szakos főiskolai hallgatók felkészítése a településtörténet kutatásra a „ Helytörténet” c. tantárgy keretében  In: A Dunántúl településtörténete VII. (szerk. Somfai Balázs )Veszprém 1989.

Szántóné Balázs Edit. Egy mezőváros a Batthyány birtokon Vasi Szemle 1989/4. (recenzió)

Szántóné Balázs Edit: A „Hétfő” a burgenlandi magyarok egyetlen magyar nyelvű lapja a két világháború között 1933-1944: In: Tudományos Közlemények - Znastvene publikácije Szombathely-Maribor 1990. 118 – 127.p.

Szántóné Balázs Edit: A felsőőri Református Ifjúsági Olvasó-és Dalkör In: BDTF Tudományos Közleményei, Történelmi Tanulmányok 2. Szombathely, 1991. 109 – 115.p.

Szántóné Balázs Edit: Az első középkori zsidó település Vas megyében. Adalékok a 13. századi vasvári zsidó közösségről Vasi Szemle 1992. 3. sz. 422-424.p.

Szántóné Balázs Edit A körmendi zsidóság és hitközségének rövid története: In: A körmendi egyházközségek és hitközség története Körmend 1993. 481–581. p.

Szántóné Balázs Edit: Adalékok a zsidóság történetéhez Körmenden  In: „…és hol a vidék zsidósága?…” Bp. 1994. 191 – 214. P. Centrál- Európa Alapítvány Könyvek 2.

Szántóné Balázs Edit: A szombathelyi zsidó község rövid krónikája a vészkorszakig  In: „… és beszéld el fiadnak” Holocaust megemlékezés Szombathelyen 1994. július 26. Szombathely

Szántóné Balázs Edit: Szombathely emlékezett. Ünnepség a Holocaust 50.évfordulóján In: Vasi Szemle 1994. 4. sz 599 – 604. P

Balázs Edit - Mayer László: Bernstein Béla, a tudós rabbi In: Bernstein Béla Emlékkönyv. Szerk. Mózer Ibolya Partes Populorum Minores Alianigenae 1998/4

Balázs Edit: „Miután elnyerte az uralom méltóságának a jelvényét, Magyarország püspökeivel és főuraival együtt törvényt hozott.” In: „Domine salvum fac regem!” Az államalapítás és kora szerk. Mózer Ibolya Partes Populorum Minores Alianigene 2000/6.

Baljós a menny felettem. Vallomások a szombathelyi zsidóságról és a soáról szerkesztette, sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Balázs Edit és Katona Attila, Szombathely, 2001.

Szántóné Balázs Edit: A nő a zsidó hagyományban In: Női sorsok a történelemben szerk. Mózer Ibolya Partes Populorom Minores Alianigene 2002/7.

Balázs Edit: A szombathelyi izraelita elemi népiskola In: Partes Populorum Minores Alianigene 2003/8.

Balázs Edit - Katona Attila: …Zsidónak maradni és magyarnak lenni…” Mozaikok a szombathelyi zsidóság történetéből Szombathely 2004.32 p.

Balázs Edit-Mózer Iboly-Katona Attila: Történelmi tér-kép-tárI. Történelmi atlasz az őskortól a XVIII. századig Bp. 2004. Stiefel Kiadó

Szántóné Dr. Balázs Edit: Találkozás a végzettel In. Találozások Debrecen és a határon túli testvérhitközségeinek VI. nemzetközi tanácskozása Debrecen 2004 99-109.

Balázs Edit: „…A jó zsidó egyúttal jó hazafi is…” Dr. Bernstein Béla rabbi Életünk 2006. 7-8.sz 111-119.p.

Balázs Edit:  A zsidó jótékonyság és intézményei Vas megyében a második világháborúig In:  Fogyatékosok a történelemben szerk. Mózer Ibolya Partes Populorum Minores Alianige 2006/10 Szombathely 153-173.p.

Balázs Edit: Armálisok a Budapesti Zsidó Levéltárban In: Magyar Zsidó Szemle Új folyam 3. szám szerk. Lichtmann Tamás Bp. 2006. 67-90.p.

„Baljós a menny felettem” Vallomások a szombathelyi zsidóságról és a soáról Szerkesztette, sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Balázs Edit és Katona Attila Szombathely, 2. változatlan kiadás 2007.

Balázs Edit-Katona Attila: Történelmi tér-kép-tár II. Történelmi atlasz a XVIII. századtól napjainkig Bp. 2007. Stiefel Kiadó

Balázs Edit szerk.: „Ideje van a kövek összegyűjtésének” Zsidó emlékek a Nyugat-Pannon Eurégióban. (Burgenland, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye) Jüdische Erinnerungen in der  West-Pannonischen EuRegion (Burgenland, Komitate Gyor-Moson-Sopron, Vas und Zala) Eva Schwarzmayer, Herbert Brettl, Koloszár Tamás, Balázs Edit, Szarka Lajos, Szombathely, 2007. 222 p.

Balázs Edit: Zsidótörvények az Árpád-korban In: Keresztény – Zsidó Teológiai Évkönyv 2008. szerk. Tokics Imre Bp. 2008.

Balázs Edit: A Batthyányak zsidópolitikája In. Magyar Zsidó Szemle szerk. Lichtmann Tamás Új folyam 5. sz. 2009.131-141.

Szántóné Dr. Balázs Edit: Találkozás a végzettel In. Találozások Debrecen és a határon túli testvérhitközségeinek VI. nemzetközi tanácskozása Debrecen 2004 99-109.

Szántóné Dr. Balázs Edit: "Zavarban az anya mit csináljon a lányával?" A Szombathelyi Izraelita Leányegylet  http://or-zse.hu/resp/balazsedit-zstanacs-debrecen2004.htm

Szántóné Dr. Balázs Edit: "Büszkén mondhatjuk el, hogy felekezeti iskoláinkban mindenütt igaz, tiszta nemzeti szellem uralkodik"Bernstein Béla a zsidó oktatás nagy alakja http://or-zse.hu/resp/balazsedit-bernstein-debrecen2006.htm

Szántóné Dr. Balázs Edit: A Heimler család http:http://or-zse.hu/resp/balazsedit-heimlercsalad-mtud2004.htm

Balázs Edit: Mi maradt a vidék zsidóságból? Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2011/4. (13. évfolyam) 17-24. p.

Szántóné Balázs Edit: Eltűnt zsinagógák Vas megyében In: Keresztény –Zsidó Teológiai Évkönyv 2010. Bp. 2011. 277-290.old.

Szántó Edit: Délvidéki zsidó nemesek in: Bácsország, Vajdasági Honismereti Szemle 59.sz.

Balázs Edit: Szubjektív források a soá történetéhez Kiss Endre bevezetőjével, A szövegeket gondozta és jegyzetekkel ellátta: Balázs Edit, Sorozatszerkesztő Lichtmann Tamás Bp. 2011.102 p. (Magyar Zsidó Szemle füzetek 8.)

Zalalövőtől Jönköpingig Deutsch Magda visszaemlékezése Szerkesztette a jegyzeteket és a bevezetőt írta Balázs Edit, Bp. 2013. 58 p.

Balázs Edit: Szombathely első zsinagógája In: Kő kövön, Stein auf Stein,Dávid Ferenc 73. születésnapjára II. Bp. 2013. 651-460.

Szántóné Balázs Edit: A zsidó nő szerepváltozása az "Egyenlőség” tükrében a 20. század első felében In: Újabb tanulmányok az Egyenlőségről Hacofe MMXIII Vol I. Nr. 1.szerkesztette Kiss Endre és Szántóné Balázs Edit

 

Vissza