Vissza

Sommer László:
Izrael képeslapjai az oktatás szolgálatában

Pár nappal ezelőtt jelent meg Sommer László, az OR-ZSE docense új könyve, mely Izrael képeslapjai az oktatás szolgálatában címet viseli, és műfaja szerint módszertani segédlet. A szerző hosszú évtizedeket töltött el a formális és az informális oktatásban. Ennek eredményeképpen az egyik legnehezebb és legösszetettebb mesterségnek, hivatásnak, a pedagógiának rejtelmeit ismeri. Tapasztalata, ismeretanyaga a maga nemében egyedülálló, útmutatásai irányadóak.

Most megjelent kötete előszavában a következőt írja:

"Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem tanárjelölt hallgatóinak általam irányított, válogatott próbatanításait, mikrotanításait, résztanításait gyűjtöttem össze abból a célból, hogy ötleteket adjak az iskolákban folyó vallásoktatás színesebbé, szemléletesebbé tételéhez. Célom továbbá motiválni, orientálni, megszerettetni fenti tantárgyakat a tanulókkal.

Az állami, illetve más egyházi, valamint alapítványi fenntartású iskolák, formális és informális, oktatási intézmények érdeklődői számára is érdekes lehet valamely képeslap segítségével megtartott judaisztika-, hittan-, biblia-, művészet-, földrajz- és történelem óra, amelyhez ötleteket kínálok.

E könyv elengedhetetlen munkaeszköz, mint oktatási segédanyag, a fenti tantárgyak oktatását tanuló tanárjelöltek számára.

Végül, de nem utolsósorban e munka, a zsidóságról, Izrael államáról kialakítandó, tiszta és hiteles kép formálására is szolgál, kompenzálásként, a sok esetben torz, hiteltelen hangon szóló hazug képek ellenében".


A szerző tizenhat fejezetben foglalja össze mondanivalóját. Izrael törzseivel kezdi, majd Izrael átfogó képének bemutatása után Erec városairól ejt szót. Külön hangsúlyt kap, s így az egész kiadvány centrális elemeként tekinthatő az Izrael fővárosával, Jeruzsálemmel foglalkozó különálló, de mégis egységet alkotó nyolc fejezet. Értekezik a menóráról, Massadáról, a sivatagi vándorlásról, a Negevről, valamint C'fátról egyaránt.

Sommer munkáját módszertani segédletként tünteti fel, s mint ilyen, rendelkezik mindazokkal a tartalmi és formai követelményekkel, amelyeket e műfaj feltételez. A módszertan legújabb kori kutatásait, és évszázados, évtizedes tapasztalatait is összegyűjtve, illetve felhasználva pontosan fogalmazza meg azokat a címszavakat, célokat, eszközöket, amelyeknek szellemében tanítani kíván. Csak néhányat említenék meg ezek közül: korosztály, oktatási cél, nevelési cél, forrásgyűjtés, felhasznált irodalom, stb. Ezek képezik az összegző munka bázispontjait.

A szerző hosszú évek óta az OR-ZSE módszertani programjának felelőse, kivitelezője. Rendszeresen látogatja a felekezetünkhöz tartozó különböző oktatási intézményeket, az óvodáktól az egyetemig. Tanul és tanít egyszerre. Szerzőnk hosszú ideig országos tanfelügyelőként dolgozott, majd a zsidó pedagógia felé fordult az érdeklődése. Kiváló eredménnyel végezte el az OR-ZSE Judaisztika Tanár Szakát. Ezután, mint a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola és Óvoda egyik igazgatója, majd az OR-ZSE oktatója, a hospitalizáció fejlesztője, módszertani rendszerének egyik kidolgozója és oktatója egyben a program felelőse lett.

Nyitottságára jellemző, hogy a zsidóság különböző irányzataihoz tartozó iskolákban szerzett tapasztalatait a nagy történelmi egyházak prominens személyiségeivel való beszélgetései, s nem utolsó sorban, személyes tapasztalatai révén kiegészít, illetve színesé tesz.

Különböző szintű, országos kiterjedésű, zsidó témákat érintő tanulmányi versenyek szervezésével kiváló eredményeket ért el, elismerést vívott ki magának.

Az ORZSE főtitkári tisztségének betöltése után s MAZSIHISZ Oktatási Osztályának vezetőjeként jelentős hatással bír színes skálán mozgó, sokszínűséget mutató magyar zsidó pedagógia életében is. Mindezek mellett a mai napig tanít. A katedrán és egész életvezetésével.

Szerzőnk a módszertan egy különlegesen érdekes szegmensét, a vizualitást választotta kutatásának, és gyakorlati megvalósításának tárgyaként. Izrael képeslapjai által vall magáról az országról, a Szentföldről, a vallásról, a vallásoktatás lényegéről, a hittanításról, az etikáról, a felekezetek közötti kapcsolatról, megértésről és a dialógusról.

Külön emeljük ki a kötet nemesen egyszerű, világos és közérthető stílusát. Nem utolsó sorban a csodálatosan mutató decens, elegáns, reprezentatív képeslapokat, amelyek olyan fényképeknek tűnnek, amelyek nélkülözhetetlen részei e módszertani segédletben megfogalmazott célkitűzésnek.

E kiadvány Sommer László eddigi munkásságának szerves része, s egyben logikus következménye. E nagyszerű oktatásszervező, "pedagógus-diplomata" munkálkodása előre mutató. Gazdagítja a magyarországi zsidó oktatásügy színes palettáját.

Schőner Alfréd