Vissza

A zsidó tudományok.

Fejezetek a klasszikus forrásokból.

Egy rendkívül gazdag tartalmú kiadványt tartunk a kezünkben, amelynek egyszerű, de informatív címlapjáról megtudjuk, hogy a "Zsidó Tudományok Szabadegyeteme" tankönyvsorozatának első kötete.

Az Előszó arról tájékoztat, hogy a Szabadegyetem célja a zsidóság klasszikus tanításainak (a Biblia, a Talmud, a zsidó filozófia és misztika, vagyis a kabbala, valamint legfontosabb tudósainak, pl. Maimonidész munkássága) megismertetése olyan érdeklődőkkel, akiknek eddig nem nyílt lehetőségük arra, hogy autentikus tanulmányokat folytassanak a judaisztika hatalmas és nagyon sokrétű területén.

Kötetünk, amely a "Zsidó tudományok. Fejezetek a klasszikus forrásokból" címet viseli, egy fajta tematikus antológia, hat témakörben csoportokba rendezett szöveggyűjtemény.

A szerkesztők és a kiadó úgy állították össze az antológiában összegyűjtött szövegeket, hogy tartalmukban teljesen "lefedjék" a Szabadegyetem 2003. február-áprilisi szemeszterének tananyagát. Ez a szöveggyűjtemény, vagyis a Szabadegyetem oktatási anyaga, pontosan illusztrálja a szervezők és fenntartók, valamint az oktatók célját, vagyis azt, hogy mély és közvetlen bepillantást nyújtson a zsidó tudományokba, ugyanakkor az a sokrétű és mélyreható tudásmennyiség könnyen érthető formában kerüljön a különböző hátterű és tudásszintű hallgató, illetve olvasó elé.

Vessünk egy pillantást a válogatásban bemutatott anyagra:

A kötet első része tömören bemutatja a Tóra első könyvét, vagyis Mózes 5 könyve közül a Teremtés könyvét (B'résit). Ezután fontosabb szemelvényeket emel ki ugyanonnan, majd "A házasság és a nemi élet a Bibliában" címmel tematikus részleteket olvashatunk ugyancsak a Tórából.

Könyvünk második része a "Talmud." A fejezet kezdő oldalán egy pompás, még sosem látott táblázatot találunk, amely könnyen áttekinthető képet ad a zsidó hagyományos irodalomról, majd ennek hátoldalán egy évezrede hagyományossá vált Talmud-oldal mását találjuk, amelyen rendkívül leleményesen megtalálták a módját annak, hogy a sok funkciót ellátó Talmud-oldal szerkezetét, felépítését, egye részeit (17 van!) megmagyarázzák. Rögtön e bemutatás után következik "A Talmud 6 rendjének és 63 traktátusának felsorolása és rövid tartalma." Ezt követően részletesebb bepillantást kapunk a Misna (a Talmud alapszövege) egy traktátusába.

A kötet harmadik része a Háláchába, vagyis a zsidó vallási törvények, törvénykönyvek világába vezeti be olvasóját. Itt olvashatjuk Maimonidész, a középkorban élt, de máig a legnagyobb zsidó filozófus és szinte minden korabeli tudomány mesterének egy Misna-magyarázatát, amelyből megismerhetjük a zsidó házasság szabályait, a házassági levél magyarul első ízben hozzáférhető szövegét stb. Ezt követően egy részletet találunk a Sulchán Árukh-ból, a zsidó életet, a nap 24 óráját szabályozó, legismertebb törvénykönyvből. A fejezet további részei is a házasság, a szerelem és az együttlét különféle kérdéseivel foglalkoznak.

Az antológia negyedik része "A házasság a zsidó filozófia fényében." Itt chászid gondolatokat, eszmefuttatásokat találunk erről a mindenkit érdeklő kérdésről M. M. Schneerson rabbi, a "lubavicsi rebbe" írásaiból.

Az ötödik rész a "Kabbala - zsidó misztika" címet viseli. Itt, az első két oldalon, mintegy "csemegeként" 1-1 jól áttekinthető vázlatát-táblázatát találjuk a kabbala felépítésének és a kabbalisztikus lélek-ábrázolásnak. Ezt követik az ötödik lubavicsi rebbe különféle eszmefuttatásai, amelyek mind a kabbala elméletét világítják meg, magyarázzák.

A hatodik rész: "Zsidó filozófia." A kezdő két oldal ábrái, amelyek szintén kabbalisztikus vázlatok, világossá teszik, hogy az elkövetkező oldalakon a zsidó filozófiának és a vallásos gondolkodásnak a kabbalában gyökerező módszerekkel történő magyarázatait, megvilágításait olvashatjuk, bőséges jegyzetanyaggal. Befejezésként a lubavicsi rebbétől kapott gondolat füzérekkel töltekezhetünk fel.

Kitűnő, tanulásra és tájékozódásra egyaránt jól használható kézikönyvnek bizonyult ez a szöveggyűjtemény.

A szerkesztés és részben a fordítás Oberlander Báruch rabbi, a Pesti Jesiva igazgatójának és tanárának, valamint Köves Slómó rabbi, a Pesti Jesiva tanárának - mindketten a Zsidó Tudományok Szabadegyetemén is tanítanak - munkája.A zsidó tudományok. Fejezetek a klasszikus írásokból. Bp. 2003, A Zsidó Tudományok Szabadegyeteme. (Bp. 1075. Wesselényi u. 4. e-mail: zstsz@zsido.com) 270 l.

                                Dr. Borsányi Schmidt Ferenc