Vissza

Novák Attila: Átmenetben.

- a magyarországi cionista mozgalom virágkora és elfojtása -

Az ismertetés bevezetőjeként idézünk egy most megjelent másik könyvből, Schőner Alfréd professzor Mérleg című kötetéből egy ideillő részletet. "Nem hiszem, hogy az elmúlt négy és fél évtized alatt megjelent Magyarországon olyan könyv, tanulmány, cikk stb. amelyből akárcsak érintőlegesen is tárgyilagos képet kaphatnak az olvasók a cionizmus születésének, fejlődésének irányzatáról, ellenzőinek, megszállottjainak, harcosainak megújuló törekvéseinek s napi időszerűségének történetéről."
E sorok eredetileg 1993-ban jelentek meg az Egységben egy más könyvvel kapcsolatban, de a hiány részletezése, felsorolása pontos, és ma is valós. Ezért üdvözöljük, hogy ezt a hiányt pótlandó, a fiatal Novák Attila, aki már hosszabb tanulmányt publikált a Századok című folyóirat 130. évf. 6. számában a cionizmus háború előtti magyarországi helyzetéről, új könyvében, az Átmenetben, érintőlegesen vázolja a cionista mozgalom megszületésének körülményeit, hazai megjelenését, és igen részletesen tárgyalja a felszabadulás és a fordulat éve közötti időszak (1945-1949) e témához tartozó történelmét.

Nagy feladat, amire vállalkozott. Fiatal kora miatt személyes élményei nem lehetnek a tárgyalt időszakról, sok tekintetben talán ez előny is. Objektív levéltári, könyvtári adatok alapján, nagyon alapos kutatás után gazdag jegyzetekkel ellátott, többnyire elfogulatlan képet tudott adni a hazai cionizmus legmozgalmasabb, de ti de tiszavirág-életű korszakáról. 1897 őszén megalakult Nagyszebenben az első magyarországi cionista egyesülés Czion Egylet néven, Rónai János szervezésében. 1927-ben legalizálták a Magyar Cionista Szövetséget, amely nem tudott igazán tömegmozgalommá válni. Egyrészt a hitközséggel nem értettek szót, a vezetők gazdaságilag jól szituáltak, a cionisták főleg proletárok, de mindenképpen kispénzű diákok, munkások, kistisztviselők voltak. A kommunista és szocialista mozgalmakhoz álltak közel, így társadalmi okok is indokolták az elhatárolódást. (Zárójelben megjegyezve, előfordult, hogy a közelállás vádjának nem volt alapja.) A középosztály a társadalomba való beilleszkedést szorgalmazta, kevéssé szimpatizált a cionista mozgalommal. A vallásos körök először 1906-ban foglaltak állást, és határozottan az elhatárolódás, sőt tiltás mellett szavaztak. Akadt olyan rabbi, aki az agudistákat is elátkozta. 1927-ben, mikor Magyarországon legalizálták a Cionista Szövetséget, ismét tárgyaltak a kérdésről. Koppel Reich, a budapesti ortodoxia legendás főrabbija a vallásos Agudát nemcsak engedélyezte, de ifjúsági szervezete, a Pirché elődje, a Tiferet Bachurim - legényegylet vezetője - a veje, Sussmann Viktor lett. Akkor elterjedt a hír, hogy az agg és már nagyon beteg rabbi a vallásos cionista Mizrachit is kész engedélyezni. De környezete némi huzavona után cáfolta ezt az értesülést.

Egészen a vészkorszakig túlzott jelentősége, hatása, tömege nem volt a mozgalomnak. Bár szerveztek földvásárlási akciókat, sékeleladást. Hachsarákat létesítettek - az átképző táborokat nevezték így -, a hagyományos zsidó foglalkozások helyett fizikai és földművelő munkára oktatták a jelentkezőket, főleg fiatalokat, amit az alijázás, a Palesztinába vándorlás egyik feltételének tekintettek. A résztvevők száma nem bizonyult soknak.

A vészkorszak alatt az illegális ellenállásban messze számarányukat meghaladó munkát fejtettek ki. A mozgalom vezetője a tőrbecsalt és meggyilkolt Komoly Ottó volt. Részt vettek a már említett társadalmi helyzetüknél fogva a kommunisták és más baloldaliak különböző fegyveres akcióiban, segítettek a lengyel menekülteknek átjönni a zöld-határon, Románián keresztül titkos alijákat szerveztek, hamis papírokat, igazolásokat nyomtattak, talán ez utóbbi volt a legsikeresebb működésük. Gyermekeket igyekeztek menteni, mint mondották, a legnagyobb ellenállás az, ha egy-egy gyerek életben marad.

A felszabadulás után úgy tűnt, hogy az egykori illegális partner hatalomra kerülése új perspektívát jelenthet. A zsidó fiatalok jelentős százalékát sikerült megnyerniük, a legjobb pillanatokban a szervezet taglétszáma a 30 000-et is meghaladta. Komoly Ottó utódának Geyer Albertet választották. Részt kértek az újjáépítésben, munkabrigádokat szerveztek, vasúti pályákat hoztak rendbe. A könyv részletezi, hogy akárcsak a politikai életben, itt is különböző "pártok", frakciók, szervezetek alakultak. Mint például Hasomer Hacair, Dror Habonim Betar, Mizrachi, amelyek különböző pártokhoz - elsősorban a két baloldalihoz - igyekeztek közel kerülni. Sok gyermekotthont szerveztek, ugyancsak sok Hachsarát - a Joint támogatásával. A már említett Geyer Albert a hitközség alelnöke is lett, de Stöcklerrel, az elnökkel is normális volt a munkakapcsolata.

E sorok írójának a vallásos szervezetekre volt rálátása. Talán ez az egyetlen pont, ahol a szerző elfogult a vallásosak kárára. Pedig ez utóbbiak sok gyermekotthont, jesívát, iskolát működtettek. Az ortodoxia a Mizrachit is engedélyezte, sőt a Kisvárdáról származó kiváló rabbi Rosenbaum Tibor (Pinkász) lett a szervezet egyik vezéralakja. Persze voltak feszültségek a Mizrachi és az Aguda között, főleg hogy az előbbinél a fiúk-lányok közös foglalkozáson vettek részt, ami az utóbbi frakciónál nem volt megengedett. Az Aguda szervezetileg a háború után sem csatlakozott a cionista mozgalomhoz, de Groszberg Slomo és csapata az "Ereci" gondolatot ápolta, támogatta. A nem vallásos zsidó szervezetekkel a kapcsolatot bizonyos fokig ezen frakciók mérgesítették el. Például a Dob utcai ortodox székházzal szemben is működött egy csoport, akik bizony kővel dobáltak meg minket, mikor az ortodox iskolából a Dob utcai kapun jöttünk ki. Csak azt láttuk, hogy sapka nélküli fiúk fogadnak minket kővel, nehezen értettük meg, hogy ezek is zsidók.

Közben a hatalom és a mozgalom között egyre sűrűbbek és hevesebbek lettek a konfliktusok és a sajtótámadások. Közvetítőként több vezetőt, legtöbbször Vas Zoltánt kérték fel. A fordulat éve után úgy látszott, hogy az ellentétek kibékíthetetlenek, több cionista vezetőt le is tartóztattak. Kikényszerítették a szövetség önfeloszlatását. Idézet a könyvből: "A magyarországi cionista mozgalmat sikerrel számolta fel a kommmunista párt. Van valami paradox abban, hogy éppen arról az oldalról érte ekkora csapás a baloldalhoz és pártjaihoz messzemenően lojális cionistákat, ahonnan korábban szívességet is kaptak." A felszámolt szervezetek nagyarányú illegális alijázást segítettek, bonyolítottak le Csehszlovákián keresztül. 1949-ben a csehszlovák kormány lezárta a határokat. Az az adat, hogy tízezer ember hagyta el akkor az országot, és az az izraeli jelentés, miszerint 6400 alijázó érkezett Izraelbe, valós szám. Csehszlovákiából ugyanis 4000 kivándorlót fordítottak vissza Magyarországra.

A vallásos szervezetek - átalakulva - egészen `56-ig Talmud Tóraként tovább működhettek. Groszberg Slomó a Dob utca 35. sz. házban, az elárvult zsidó iskola helyén gyűjtötte össze az agudistákat és a mizrachistákat. Bacskai Sándor könyvében íródott az a mondat, "úgy látszik, az ortodoxiánkat Rákosi tartotta össze". Az üldözés során elcsitulnak az ellentétek.

Novák Attila könyvében részletesen felsorolja a szervezetek tagolódását, irányultságát. Rengeteg név, helység, adat szerepel munkájában.

Aki ennyi energiát fordított a kutatásra, annak még maradt a tarsolyában mondanivaló, van még el nem hangzott szó e témában. Például a későbbi perekről, melyeknek többek között olyan főszereplője ismert, mint Dénes Béla, aki kitűnő könyvet írt "Ávós világ Magyarországon" címmel saját és társai vesszőfutásáról, vagy az illegális cionista mozgalomról, amely, mint hallottuk, mégiscsak működött. Más napvilágra nem került, a tárgyhoz tartozó eseményről is lehet mondanivalója. Bár abban a korban éltem, de az élet más szegletét látva rendkívül sok új értesülést kaptam e könyvtől.

Nagy bizalommal várjuk a folytatást, és reméljük, hogy a most kiadott mű megtalálja olvasóit és az olvasók is ezt az érdekes könyvet.

(Átmenetben, Múlt és Jövő Kiadó, 2000, 300. old.)

Deutsch Gábor

A cionista mozgalom négy éve Magyarországon

Elöljáróban: fontos téma, fontos könyv. A jelenleg Magyarországon élő zsidók számára "fehér folt" volt és maradt mindaz, ami a cionizmussal összefügg. Az elmúlt 10-12 évben már nem gyalázzák és fasisztázzák a mozgalmat, de még könyvben nemigen írták le, hogy a C. a zsidó nemzeti felszabadító mozgalom szerepét töltötte be az elmúlt száz évben.

Így Novák Attila könyve nemcsak hézagpótló lehetne, hanem a magyarul írott zsidó történetírás fontos része is, ha...

Nem kenyerem részletezni a sok "ha"-t, még ha a recenzió alatt nem is a hagyományos, "smor li vöesmor lechá" jellegű dicsőítő értékelést értem, hanem valami egészem mást.

Ha egy ilyen fontos könyvnek lett volna egy hozzáértő szerkesztője, aki a rengeteg tévedést kigyomlálja; ha a koncepció nem a rengeteg részlet-adat-halmozás lett volna, hanem a cionizmus mint olyan bemutatása, a hely és tér függvényében; ha a cionizmus előtörténete és ideológiája nem tíz oldalt foglal el a 300 oldalas könyvből, hanem annak mondjuk egy negyedét ( igaz hogy akkor nem-igen lett volna hely a gyermekotthonok címeinek felsorolására; a Joint dotáció elosztásának érdekfeszítő részleteire, stb.); ha legalább egy éles szemű korrektor lett volna a legkirívóbb bakik kijavítására...

Ha, ha, ha...

Zvi Erez barátom, aki nem koca- történész, közel 150 hibát, tévedést, elírást talált a könyvben. Én nem számolom, csak sajnálom, hogy a feltételezett jó szándék megrekedt valahol. Nehezen hiszem, hogy Dr. Chava Eichler izraeli történész - akinek a szerző köszönetet mond - látta a kéziratot. Ha látja, biztos kihúzza azt a mondatot, amiben N.A. azt írja (a 182. oldalon), hogy a britek 1946 június 29-én (megtorlásul a King David felrobbantására), a "fekete szombaton", letartóztatták a Jewish Agency egész vezetőségét, így Ben Guriont és Mose Shertokot is..."

Ez valóban drámaian hangzik, de a fránya tény nem hagyja magát zavartatni N.A.-tól: Ben Gurion aznap történetesen éppen Párizsban tartózkodott, ahol a briteknek nem volt letartóztatási joguk...

Persze mondhatnók hogy ez lényegtelen, de nem lényegtelenebb, mint az, - hogy Groszmann Sándor a marxista Somer Hacair egyik legmarkánsabb vezetője, már 1925-ben, Miskolcon, kommunista volt...

Az akkori magyar belpolitikáról szerző annyit ír mintha az a cionista pártok belharcainak függvénye lett volna és nem fordítva. Az egészet átlengi az állampárti hozzáállás, amiben a szerző felnőtt, és amely megengedi annak közlését, hogy a kisgazda Kovács Bélát a kommunisták lemondatták földművelésügy miniszteri állásáról, de azt már nem, hogy a szovjetek elrabolták és kiszállították Moszkvába, megsértve ezzel az amúgyis megtépázott magyar szuverenitást.

Amikor a ház már égett a fejük fölött, a somérok fasisztázták a revizionistákat, és itt Izraelben a marxista Mápám sem lenyelni, sem kiköpni nem tudta a prágai Mordecháj Oren pert, amire az izraeli kommunisták áldásukat adták, mivel "az elvtársak nem tévednek". (Ha több mint 100 oldal állna rendelkezésemre, a 300-ból, mint a szerzőnek, "tudományosan" bőbeszédű lábjegyzetekre - elmondanám itt, ki volt Mordecháj Oren és mivel vádolták Prágában. Sajnos nem tehetem).

Nem az a baj tehát hogy 1947-ben még Ávónak hívták a későbbi ÁVH-t, vagy hogy Golda Méir csak követ volt Moszkvában és nem nagykövet. Az is elviselhető, hogy aki a könyvet Pesten olvassa, fogalma sincs miért ünneplik a cionisták "svat hó 15-ét". Ha a szerző tudja, miért nem árulja el olvasójának? Erre nem elég a csekély 855 (!) lábjegyzet?

Egyszóval: még soha ilyen fontos témáról ennyire tájékozatlan szerző nem irt, ennyire pretenciózus könyvet. Nem baj, ha valaki nem tud arabusul (itt történetesen héberül) de aki nem tud, az írjon valami másról. A magyarországi cionizmus történetét nem lehet irattárakban megtanulni, Ehhez több kell. Talán ha megkonzultálta volna szüleit - akiknek a könyvet ajánlja - kapott volna első kézből, néhány közvetlen értesülést.

Nota bene:

Milyen felső iskolában szolgál N.A. könyve tankönyvként, ahogy ezt a Támogatások-pályázatok listája sejtteti (a belső címlap túloldalán)?

Naftali Kraus