Deutsch Gábor:
Elmondjuk Nektek


ELMONDOM NEKTEK

- avagy gondolatok Deutsch Gábor legújabb könyvéhez-

Egy soha el nem készült, sok részes dokumentum filmsorozat kifinomult irodalmi stílusában megírt forgatókönyv mozaik darabjaiból válogatott kötetet tart kezében a nyájas olvasó. Deutsch Gábor legújabb kötete, az Elmondom Nektek egy olyan egyéniség irodalmi ihletettségű visszaemlékezése, amelyben a krónikás fegyelmezett történeti hűsége találkozik a kutakodó tudós érdeklődő kíváncsiságával, a mesélőkedvű pedagógus spiritualitás iránti érzékenységével. Ahogy egyik rokona nevezte, a sülgéher (sic) sokfelé sodródik, habár Budapest határát alig-alig hagyja el.

Könyvének előszavában így vall: "Egy fel nem tett kérdésre válaszolnunk kell: kinek szól ez a könyv? Mindenkinek, akit az elmúlt hatvan év eseményei őszintén érdekelnek. Igyekeztünk olvasmányosan megírni...". Nagyon igaz ez az állítás, hiszen Deutsch eddigi könyveit írásait, cikkeit, kutatók, történészek, folkloristák szinte forrásanyagként használták.

E kötet is alapműként szolgál a családfa kutatóknak, a szociológusoknak, a demográfusoknak, a közélet eseményeivel foglalkozó politológusoknak, akiket érdekel a XX. század ötvenes, hatvanas, hetvenes éveiben élt magyarországi zsidóság korképe, a Dob utca, s annak környékén - mai kifejezéssel - a zsidónegyedben élt egyéniségek sajátos világa. Persze a szerző képzelete csapong, s a központi gondolatsort a környező világra való sajátos kitekintéssel gazdagítja.

Így születnek meg Majse Moskovits monológjai, vagy a Groszberg família életútja. A máramarosszigeti és szatmári legendák és a Teitelbaum dinasztia története. Hajdú András, az Izrael díjas zeneszerző, a Bar Ilán Egyetem professzorának rendhagyó karrierje, vagy Heves Lajos hősies helytállása. Édesapja, dr. Heves Kornél főrabbi szavai a mai napig üzenetet hordoznak az utókor számára: "Fiam, a közéleti pályán a tüske sok, a bogáncs tömérdek, megszúr, megtép, hogy kiserkenjen a véred, mégse tekints hátra, mindig csak előre, hívő hittel várj mindig jobb időkre."

A hitvesi hűség apoteózisa a Szepesi házaspár életéről szóló A tölgy és a hárs című írása. A magyarországi cionizmus hőskorának idealizmusát ragyogó meglátással érzékelteti az Engländer Tiborról rajzolt portréban. A status quo mozgalomról írt elméleti alapvetésében Fischer Benjáminról és a modern ortodoxiáról értekezik. A mindennapok zsidó kétkezi munkásai közül kiemelkedik a bádogos mesterről és a metróépítőről leírt gondolatsora. Külön érdekessége és egyben kortörténeti csemegéje a kötetnek, hogy milyen fontos teret szentel a szerző olyan nem zsidó személyiségeknek, mint Dessewffy Sándor, avagy az életmentő japán, Sugi Hara, a Litvániában a második világháború alatt szolgálatot teljesítő diplomata, aki 6000 zsidót mentett meg a soá idején.

E sorok írójának ízléskultúrájához legközelebb a VII. kerületi egykori ortodoxia mikro történeteinek hősei állnak. Néhányat közülük személyesen is ismertem, illetve ismerek. A szerzőnek sikerül a közöny leple alól kiemelni merész helytállásukat. A diktatúra éveiben, amikor százak és ezrek "lapultak", Groszberg Slomo, Izrael földrajzának tanításért börtönbe került. Vagy a méltatlanul elfelejtett Majse Weisz főrabbi, az ateizmus tobzódásának korszakában hirdette a Tóra szeretetét. A Mátészalkáról, a szombattartó szövetkezet elnöki székéből az Ortodox Hitközség élére került Fixler Hermann nemcsak Magyarország, hanem a környező országok maradék ortdoxiájában is tartotta a lelket. A nemes jellemű Benedikt Sándor rabbi az 50-es évek második felében a főnix poraiból újjászülető ortodox jesiva élére állt, hogy a jelenlegi ortodox főrabbi egyik rebbéje lehessen. Hogy csak néhány példányt emeljünk ki a gazdag választékból.

Jellegzetes, vidékről származó, de Budapesten megtelepedett ortodox családok - Garamiék, Weiszbergerék, Helferék - életútjának bemutatásával érzékelteti az általa tárgyalt korszak anakronizmusait, s persze a hithűséget, mely ezeket az embereket éltette.

Miközben őszintén megfogalmazza a mai magyarországi ortodoxia gondjait, megrajzolja a jövő lehetséges (?) reménységét az un. Keleti Kajlelt, a Koppelreich Kajlelt, stb.

Komoróczy, Géza Deutsch Gáborhoz, a Scheiber díj kitüntetettjéhez, 2007. márciusában a Goldmark teremben elmondott laudációjában többek között így ír: "Deutsch Gábor szerény ember, ott van mindenütt, ahol zsidó dolog történik Magyarországon, vagy legalábbis Pesten, de nem mutogatja magát, nem kérkedik tudásának kincseivel. Egy csöndes beszélgetésben, négyszemközt a közelmúltban megemlítette, milyen öröm számára a kóved, hogy a Rabbiképző, ahová ő nem járt, csak mostanában és tanítani, megtisztelte a morénu címmel. Még ez is jellemző rá: azt a kitüntető címet viselheti, melyet több igaz történetének hőse viselt a XVIII/XIX. század fordulóján."

A kötet, amely a Gabiano Print Kft. és az OR-ZSE jóvoltából látott napvilágot, irodalmi értékén túl 121 község zsidóságának állít emléket. A kötet végén található névmutatóban több mint 600 név szerepel, melyeknek viselői valamilyen szinten részesei a magyarországi zsidóság történetének.

Deutsch Gábor kiváló könyve olvasmányos írás. Oktatói, írói pályájának értékes állomása. Ihletője, elkötelezettje és megélője a magyarországi zsidó hagyománynak, akit megérint a pillanat varázsa, tanításra inspirál hőseinek sorsa.

Ő tudja, hogy a fa koronáján egyformán szépek a levelek, habár múltjuk, eredetük-erezetük, színük eltérő, de harmóniájuk a természet ékességévé nemesíti őket.


" Mert az ember olyan, mint a mező fája..."

Schőner Alfréd

 


Érdekes, nehezen meghatározható műfajú könyvet lapozgatunk, ha kézbe vesszük Deutsch Gábor, az OR-ZSE oktatója Gabbiano kiadónál megjelent legújabb művét. Folytatja benne eddigi kötetei műfaját, igaz történetek gyűjteménye ez is, igazi morénuként tanít bennük, a maga szelíd, csöndes, de végtelenül igényes és tartalmas módján.

Embereket, sorsokat mutat be mindegyik írás, a múlttól a jelenig. Kicsi és nagyobb egyéniségek, itt és külföldön - ahová a közös sors vagy a történelmi változások vetették őket. Sokan ismert, híres emberek - elég ha Koppel Reichet az ortodoxia vezéralakját, felsőházi tagot említjük, de vannak, akiket csak környezetük becsülhetett érdemük szerint. Többnyire olyan zsidók, akik szerepet játszottak a közösségek vallási életében, de sok egyszerű, átdolgozott élet is megjelenik, Deutsch Gábor mindenkiben talál valami érdekeset, különlegeset... Megemlékezik e sorok írójának édesanyjáról, aki a nagynevű somér cionista ifjúsági mozgalom legrégibb élő magyar tagja volt, és akinek temetésén a ma is létező szervezet nem képviseltette magát.

Rengeteg név és család villan fel egy pillanatra, valóságos "mespohológia" a könyv, emlékek kavalkádja zúdul az olvasóra. Arról, hogy ezek többnyire szomorúak nem a szerző, hanem Európa históriája tehet! Vallási tekintélyek, megszűnt hitközségek és egyesületek, anekdoták és tragédiák követik egymást. Vérbeli pedagógusként előszeretettel ír iskolákról és tanulókról, a zsinagógát a tanulás és tanítás megszentelt helyeként állítja elénk.

Zsidókról ír, de sok keresztény ember is megjelenik, Deutsch Gábor jóindulatának és meleg szívének köszönhetően, főleg szimpatikus, derék egyéniségek, de pl. Szikszói Nagy Károly jogász és a Dessewffy főúri család külön elbeszélésben részesül. Objektíven ír, beszámol az orosz fogságba esett munkaszolgálatosok megpróbáltatásairól és a diktatúra zsidó közösségeket és egyéneket tönkretevő korszakáról.

Nem kevesebb, mint 121 településről olvashatunk, helytörténetileg is értékes olvasmány ez a könyv. Megdicséri azokat a községeket, mint Hidegség akik őrzik a vészkorszak, vagy az egykori zsidó lakosaik emlékét, sok utalást tesz a határon túli városok, így Kárpátalja, Erdély zsidóságára, helységnévmutatója segíti a kutatót., a személyek neveinek felsorolása valóságos zsidó társadalmi lexikont pótol.

Az Elmondjuk Nektek valóban sokat és fontosat mond, szépen illeszkedik Deutsch Gábor könyveinek sorába.

Róbert Péter