Heller Ágnes: Sámson

 

Heller Ágnes újabb munkái gyakran bibliai témájúak. Előző könyve Imhol vagyok címmel a Teremtés könyvének filozófiai értelmezéseit kutatta, saját olvasatát mellékelve.

Továbbhaladva az időben és a Szentírásban most a Bírák könyve kelti fel figyelmét, azon belül Sámson hatalmas drámai alakja és különös története.A  Múlt és Jövő kiadónál megjelent "Sámson – Erósz és Thanatosz a Bírák könyvében" című munkája filozófiai megközelítéssel, de egyben a művészi és irodalmi feldolgozások bemutatásával közelíti meg a történetet, amelyben az ősi nap-mitosz (Sámson neve a Napot jelenti) és egy népi hősmonda keveredik.

Előrebocsátja a Bírák könyve vonatkozó részét, Rembrandtnak a hős életének drámai csúcspontjait megörökítő festményeivel majd egy személyes hangú Előszóban indokolja meg választását, miért éppen Sámson históriája ragadta meg a Biblia nagy történetei közül, utalva a „Sámson-rejtély” felidézésének és értelmezésének két és félezer éves múltjára. Heraklészhez hasonlították, a kereszténység Krisztus előképét tisztelte benne, de a vándormotívumok felismerhetők Gilgames és Siegfried alakjában is. Sokan foglalkoztak vele, még a hazai példák is oly szélsőségesek mint Goldzieher Ignác és Lukács György. Álláspontja szerint Sámson története nem mítosz, nem történelem, még kevésbé regény vagy példabeszéd – leginkább talán tragédia, bár Milton nem a színpadra írta.

Könyve első rész a Biblia történetsorozatában vizsgálja hősét, vizsgálva születését és elhívatását, rejtélyét, taglalva „nazir” voltát, külön fejezetet szentelve szerelmeinek. Szenvedése zárja a részt, kitekintéssel Kafkára és Auschwitzra. Új szemszögből elemzi az egyes eseményeket, pl. az oroszlán megölését és Sámson filiszteusoknak feladott találós kérdését. Hangsúlyozza Izrael seregének gyenge fegyverzetét, amelyet a szamár állkapocs fegyverként forgatása is igazol.

(Ló állcsontját pusztai népek még a XVII. században is használták háborúban, a bibliafordító Károli láthatta tatár kezekben!) Második rész Sámson a képzőművészetben, sok alkotást –szobrot, képet, üvegablakot - elemez, sajnos egyet sem mutat meg. Felveti az ábrázolhatóság kérdését Sámson esetében, egyik fejezete Sámson helyét vizsgálja Rembrandt bibliai festészetében. Erre többször visszatér a könyvben, a címlap is Manoa áldozatát ábrázolja.

A második fejezet a zsidó Sámson-történetekről szól, amelyek a zsidó sorsot testesítik meg. Kiemeli Felix Salten Simson és, David Grossman Oroszlánméz című regényeit, ezekről bővebben ír. Míg Saltent a magyar közönség inkább, mint a Bambi íróját ismeri. Grossmannak nagy előnye, hogy Izraelben él, utal is a helyszínekre. Sámson állítólagos sírját a hátlapon lévő fénykép szerint a szerző is felkeresi.

Hatalmas feladatot vállal a harmadik rész amely Sámsont a költészetben, zenében, drámában és regényben kutatja. Két alfejezetben csoportosít. Az egyik a protestáns recepciókat tárgyalja Milton művére koncentrálva, amelyet részletesen elemez, ismertetve a későbbi zenei feldolgozást is. Szerves rokonságot lát a görög tragédiák és a protestáns Biblia – feldolgozások közt.

Az utószó túllép hősén, a bibliai szövegek revizionista szövegolvasatáról szól, a mai bibliakritikáról. Irodalomjegyzék zárja a könyvet, tiszteletet ébresztve a vállalt és megoldott feladat iránt.
 

 

Róbert Péter
2007.09.
25