Vissza

Cezary Michalski:
A NÁCIZMUS EZOTERIKUS FORRÁSAI

Mostanában sok szó esik ezoterikus tanokról, különös, csak a kiválasztottak számára érthető hagyományokról. Maga a görög szó "ezotéria" jelentése is belső, azaz csak a beavatottak számára való, ezzel is utalva a titkosságra, kevesek használatára. Az ókorban és az egész középkoron át bizonyos megállapításokat, tanokat, szabályokat csak a beavatottakkal közöltek mestereik, mint a kívülállóktól féltve őrzött titkokat. Később háttérbe szorultak ezek az irányzatok, de teljesen soha sem enyésztek el.

Újabb ismereteink valószínűsítik, hogy a náci ideológiának volt valamiféle misztikus "titkos tanítása" amelyet a különböző szintű vezetők, különböző mélységben ismertek meg, nyertek beavatást.

Cezary Michalski lengyel kutató A nácizmus ezoterikus forrásai című, az Európa Könyvkiadó Mérleg sorozatában most megjelent könyve az európai történelem egy olyan tragikus korszakába vezeti el az olvasót, amikor e tanok hatása alatt álló emberek befolyást gyakoroltak milliók sorsára. Nem hagyja figyelmen kívül az előzményeket sem, a XIX. század végének általa bemutatott Habsburg ellenes nagynémet irányzata közvetve hazánkra is hatással bírt, a megvizsgált elméletek gyökerei visszanyúlnak Zsigmond király Sárkány-rendjéhez és többször az iszlám Bektasi-közösséghez, az ó-germán szimbolika és vallás állandóan felbukkan bennük.

Végtelenül eklektikusak ezek a zavaros tanok, bibliai szövegeket fordítanak ki, Ádámot pigmeusként mutatja be, némi párhuzamot fedezhetünk fel Várkonyi Nándor könyvével, de megnyernek és átalakítanak egyes német szabadkőműves páholyokat is. Talán csak az emberiség addigi zsidó-keresztény kulturális kincsének és hagyományának teljes elutasítása a közös bennük. Mégis az első világháború utáni zűrzavarban politikai tényezővé válnak, és tért nyerhetnek ezek az irányzatok. Kurt Eisner müncheni köztársasága ellen a zsidó vezetők nagy száma a fő vádjuk (gondoljunk a korabeli magyar forradalomra!), de az őt meggyilkoló Arco Valley is zsidó származású. Sok életrajzi momentumot árul el a náci idők fő- és mellék szereplőiről, pl. Göbbels ifjúkori kommunista szimpátiájáról, a csirketenyésztő végzettségű Himmler terveiről az SS lovagrenddé szervezéséről, amely meglehetősen történelmietlenül élesen keresztényellenes is lett volna. Vörös fonalként vonul végig ezeken a szerző által felvázolt ideológiákon bizonyos szimpátia a Kelettel, főképpen az indiai árjákkal - akiktől a horogkeresztet is kölcsönözték, a tibeti lámákkal, japán szamurájokkal és változatos formákban a mozlim vallással. Még II. Vilmos is gondolkozott a Mahdi mítoszának felhasználásáról, az SA és az SS bevallottan utalt a janicsár alakulatokra mint elődre, nevelési jelmondatukat a fentebb említett Bektasi -szektától vették át:

"Olyan légy a vezéred kezében, mint a holttest a hullamosóéban."

Megmutatja a szerző az okkultizmus modern államban teljesen szokatlan nagy hatását a Harmadik Birodalom vezetésére, a felelevenített ősi ceremóniák hátterét és az egész felépítmény mélységesen kultúraellenes voltát, az általuk oly szívesen hivatkozott Európa humanista hagyományainak mélységes tagadását. Állításait adatok és események sorával támasztja alá, ez nagyon olvasmányossá teszi a nem túl terjedelmes művet.

Sokat segít ebben a Függelék, amely beszédeiből vett eredeti idézetekkel érzékelteti mi várt volna a világra az általuk elképzelt jövőben.

Napjainkban, amikor az ezoterikus irodalom annyira elterjedt, különösen ajánlott Michalski művének elolvasása.

Róbert Péter