Konrád György:
Zsidókról
 

Fennmaradás, számvetés, mérték

Már nem teljesen mai keltezésű, ám egyre súlyosabb üzenetet hordozó az a kötet, melyet Konrád György egészen lakonikus visszafogottsággal csak ekképpen címkéz: Zsidókról.

Nem szokványos, vagy talán első pillantásra túlzottan átfogó cím ez, de a kötet írásainak összességét átfogja, tónusát és alaphangját egyedivé teszi még a hasonlóképpen egyszavas Konrád-kötetek között is. Esszék ezek, visszarévedések és kortárs élmények, emlékek meg képzetek. Őszinteségek, kritikák, impressziók…, közös benyomások a közösségi magányról, lehetetlen lehetségesről, képtelen létről, "igazságról" és igaz szóra esélyről.

"A pontos emlék kimélyíthető, az igazság érdekes, többletvarázsa van. Asztalhoz ülve, megyek a tollam után, és megsejtek emberi állapotokat. Akarhatom is, hogy ilyen vagy olyan legyek, de az akaratom nem elég erős játékos a sorsommal szemben. Olvasóim felderítője vagyok alkonyi tájakon, félvakon tapogatózom a megvilágítás felé, és csak késve fogom fel, hogy éppen ez a tapogatózás az utam célja. Kenyérkereső munkáim nézőpontnak is megfeleltek. Beleszülettem a témámba, napjaim keretéről mint agyalágyult és fantasztikus történelemről gondolkodhattam. Nem lepődöm meg rajta, hogy a ragadozó húst akar enni, a pók legyet akar fogni, és hogy az ember viszont sok mindent akar. Zéróista vagyok, és a semmihez mérem a történéseket. Mi máshoz mérném a valamit, mint a semmihez? Ha több annál, akkor már valami. Köszönöm, hogy van házam, és lett vacsorám is; emlékezetemben leélni érdemes napokat sorolok egymás mellé. Igyekszem megmenteni valamit jövés-menéssel eltöltött napjaimból, próbálok nem egészen meghalni, csak hogy egy darabig még legyek, mint egy fatörzsbe vésett, vagy egy börtöntéglafalba karcolt monogram".

E sorok ugyan nem a Zsidókról esszékötet, hanem a Szerző weboldalának a Harangjáték-kötethez kapcsolt ismertetéséhez vezet, de pontosan jelzik a stílus, a mérlegelő hangnem, az önreflexió határait, az írásbeli örökségesítés kényszerét és kihívásait. Az esszékötet (immár sokadik, tematikusan is többedik) egész hangütésében "Konrád-i". Kimérten szabatos helyenként, másutt felszakítóan és válaszadóan kihívó, jól szabott és visszafogottan elegáns, élethitelesen egyéni, de a maga világegésznyi szűk terében teljességgel szuverén is. "A Harangjáték című kötettel zárul egy trilógia, amely a Kakasok bánata és az Inga című könyveimmel együtt alkot egészet.

Kétszáznegyven miniatűr, egymással lóugrásos kapcsolatban álló mondatok, nem regény és nem esszé, tűnődések a tartásról, önállósított liriko-epigrammatikus szekvenciák, egyszemélyes életfilozófia. Egy ember körbefordul a maga világában, térben és időben, a szövegdarabok véletlenszerűen egymásra találnak, közöttük személyes összetartozás van. Háziiparos vagyok, biográfiám eseményes részét, a leghosszabbat befejeztem. Most éppen. Szürke foltokat szeretnék föleleveníteni, kép adja a képet. Lehet, hogy az ásatás végtelenné húzódik. Mint amikor egy csoportfényképből egy arcot kiemelünk, és népes kíséret jön a nyomában. Városokat, tereket keresek, ahol történt valami. Hogyan építi-börtönzi be magát egy ember a sorsába?

Lehetett volna másképp is, a megvalósulás rendszerint idétlen. Az irodalommal kutatom, hogyan éljek. Még ha egyes szám első személyben gondolkodom is, érzek magam körül egy többes szám első személyt. Az én mögött lappang egy mi…" - írja e sorozat előző kötetében.

A Zsidókról opuszban pedig ekként folytatja (már fülszövegben is):
"Negyvennégyben magyar zsidó voltam, negyvenöt óta zsidó magyar vagyok. Mert itt lakom és magyarul beszélek, mert itt vagyok ismerős, mert ennél fogva: ez a hazám. Zsidóként mondom, hogy az enyém. Megfizettem érte eleim sírjával, akik itt vannak eltemetve, meg talán a munkáimmal is. Régtől fogva itt vagyon jó Budán lakásom. Zsidó tanáraim itt hagyták a névjegyüket a magyar irodalomban. Vigyük haza Jeruzsálembe Füst Milánt, Karinthyt, Radnótit? Fogjuk a hónunk alá, és vigyük haza a Bibliát? Hangoztassam, hogy hozzátok tartozom? Ezt inkább ti mondjátok, ha úgy gondoljátok, és ha szívesen mondjátok. Mindazonáltal jövőre Jeruzsálemben, száradjon le a jobbkarom, ha elfelejtem. Lehet, hogy leszárad. (…) Fia vagyok a zsidó népnek, és polgára a magyar társadalomnak, nemzetnek, államnak. Zsidó és keresztény magyarok között telt el az életem nagyobb része, hogy is ne lennék magyar? Akkor hát mind a kettő? Igen, mind a kettő. A kettőből csak élethazugság árán lehet egyet csinálni".

A zsidómagyar és magyarzsidó lét européer és univerzális mondandói szinte soronként adják a közelítés egyediségét és a jelentés-tér folytonos tágítását. Az idő, a história felé, az életközösség és kultúra-egység felé, a környezet átélése és a budai, new yorki, berlini, jeruzsálemi barangolások megannyi irányában, találkozások atmoszférájában átélhető impressziók tengere fel.

"Ezeket az 1986 és 2009 között keletkezett rövid írásokat most szigorúbban kapcsolja össze a tematika. A kihívó címnek azonban nincs szűkítő sugallata. A Zsidókról megindítóan pontos és kérlelhetetlenül személyes; privát esszé és tárgyilagos próza: igazi Konrád-könyv" - így a fülszöveg. A húsz, önálló esszé-értékű fejezet azután szétvisz a térbeli világban, a múló és történeti időben, a reflexió és a belátás végtelen mezőin.

"Egy ember, akit a gondviselés zsidó emberpár gyerekévé tett, tudomásul veszi, hogy ő kicsoda-micsoda, és mindabból, amit a zsidóságról tud, beleértve a családi emléktárat, leszűrhet egy kérdést. Azt válassza-e, hogy elfogadja magát annak, aminek született, hogy elfogadja a szüleit, a tágabb famíliát, és közéjük valónak, közülük származónak tekintse magát? Vagy inkább kiszabadulni igyekezzen ebből a közösségből és odatartozásból, más szóval azt válassza-e, hogy ő maga ne legyen többé zsidó? Ha viszont elfogadja magát zsidónak, akkor indokolt a további gondolkodás a tárgyról"
(Az első döntés, 5. old.) /…/ Zsidónak lenni Izraelen kívül valamilyen pesszimizmust jelent. Nem is remélem, hogy bárhol problémátlan lehetnék. De miért is lennék? Gyakorolom bizonyosfajta zsidók egyik hagyományos szakmáját: a nyitott szemű kívülállás diszciplínáját. A magányt éppannyira meg kell tanulni, mint az együttlétet. Lehet, hogy egy zsidó nézi úgy a dolgokat, ahogy én nézem. De mikor ablakomon át fákra és hegyre látok, vagy amikor borotvahabosan a tükörbe nézek, eszembe se jut, hogy íme, ez itt egy zsidó. A zsidók vágya, hogy közösségre leljenek, megindító, teljesülése azonban még várat magára. Izraelben elérték, hogy államként legyenek magányosak. Nehéz jól vizsgázni magányból. Az ember viszi magával az örökkévalót, a töltőtollát, és nem keres anyaölhazát sehol. Hogy távolság van köztem és a többiek között, ezt nem tartom tragikusnak, valójában elszomorítónak sem. De még sehol a világon nem voltam olyan városban vagy falun, ahol ne lett volna kivel beszélgetnem. Támadóinkkal szemben lehet védekezni együtt is, de lehet egyedül is, néhány barát társaságában. Lehet védekezni fegyverrel is, írással is, vagy akár egy néma tekintettel. Gyűlölőinket támadni nem muszáj, sőt, figyelemben részesíteni sem" (u.o. 6. old.).

Ténylegesen, sőt fenyegetően riasztó is, mennyire nem lehetséges "összefoglalni", tárgyiasítani, tudáshorizontra helyezni ezt a könyvet. Valójában nem is recenzió, nem ismertetés, nem kritika az, ha megvezetve az író tollának tónusától, csak követi, vagy végestelen végig idézi csupán az ember. Ám nemigen van bekezdés, melyből ne esnék jól egy-egy rövidebb-hosszabb passzust idekörmölni. Meglehet, talán ez lenne az "igazi kritika". Ezzel lehetne bármikori olvasójára bízni, mit fogyaszt el, mit emészt meg, mit visz és ad tovább a szeme elé tolt mondatokból. Talán az sem képtelenség: a méltatás műfaji konvenciói és alkotói módolták csak ki, hogy önnön nagyságuknak teret adjanak azzal, miképp minősítik, kategorizálják, "féleségekbe" és típustanokba illesztik olvasmányaikat, esetleg összevetik másokkal vagy hasonlókkal, értékesebbekkel vagy hitványabbakkal.

De mit lehet "kritikaivá" tenni sokadik opuszát megírt, "az irodalommal kutatom, hogyan éljek" hitvallású szerzőt, az önmagát "háziiparosnak" minősítő szemlélődőt, aki a magyar kortárs irodalomban az egyik leghatározottabb és legfölismerhetőbb hangok egyikeként végtelen számú külföldi fordítás-kiadást megért, nemzetközi elismerésben is kivételes, humanista világképével pedig drámaian kormeghatározó oeuvre alkotója…? Aki csak "szürke foltokat szeretnék föleleveníteni, kép adja a képet" szerénységgel vonul a háttérbe. "… Gyakorolom bizonyosfajta zsidók egyik hagyományos szakmáját: a nyitott szemű kívülállás diszciplínáját" – fogalmaz arról, mennyire életvezetési és világképi alaphangon ír az, kinek írása mint tett fontos, és ráadásként a létezés mint ajándék komplexitása lett alapélménye?

Hát…, talán azt, hogy fontos nekünk. Vagy megfontolandó. Vagy örök tépelődésre és mérlegelésre késztető. Hogy visszafogottságában a szociologikusság és filozofikusság elegyedik a narratív őszinteség és fölcicomázatlan valóságmondás tónusával. Hogy a címmel jelzett "keret" szinte bármit elbeszélhetővé tesz, s ez a rövidebb-hosszabb húsz esszé mind tele van három mondatonként aláhúzható életfilozófiával, tudással, szimpátiával, megértő örökséggel, az ekképp átfirkált-széljegyzetelt kötet meg a születés és túlélés életfilozófiájával.

"A vallás a személy és a közösség átfogó életstratégiája. A zsidók nem érték be azzal, hogy élnek. Pedig már ez is ajándék. Napestig gondolkodtak azon, hogyan kell helyesen élni. A bibliai ösztönzés: saját meggyőződésed szerint élni egy olyan világban, amely megbüntet, alkalmasint meg is öl ezért. Bolond nép vagyunk, rögeszmések, próféták, világforradalmárok szép számmal akadnak közöttünk.
A zsidó, ha már majdnem egészen olyan, mint a környezete, ha mindent megtanult, amit a környező kultúrából megtanulni képes volt, akkor is valahogy más marad. Aki fél különbözni, annak elég nagy teher, ha zsidónak született. Kénytelen megedződni a különállás sportjában. Aki szereti hangsúlyozni zsidó identitását, jobban fogja magát érezni Izraelben. Azért az egyért, hogy zsidó, és ez meglátszik rajta, ott nem fogják utálni. De ott is van, akit idegesít, ha ezt nagyon hangsúlyozza.
/…/ Ha az embernek nincsen kedve elmenekülni az otthonából, akkor tegyen valamit azért, hogy saját városa inkább kíváncsi legyen a másra, mint gyanakvó. Könnyebben választom ezt a magaviseletet, ha jól érzem magam a másféleség lelki bőrében, ha passzionátus kisebbségi vagyok.
Ahol van egy többségi, keresztény, régóta helyben lakó nép, ott a zsidó vendég; akkor is, ha ősei századok óta ott élnek, talán régebben is, mint a szomszédok. Minél inkább zsidónak vallja magát, annál inkább vendég. Ha sokat fészkelődik, a házigazdának kedve támadhat rá, hogy lecsapja. Hogy a mindenható ezt neki nem engedi meg? Ki tudja? Nem szükséges a teremtés gondolatát a jóság képzetével összekötnünk. A halál szüntelenül dolgozik, fogyaszt. Hogy a másik ember élete tökéletesen veszendő, némelyeket még inkább csábit a megsemmisítésére. A démon fölmenti az embereket a bűntudat alól, hogy képesek legyenek belefeledkezni a bűnbe. Azt suttogja, hogy az egyes ember élete nem szent. Absztrakciókat helyez fölébe. Az ördög jogcímeket ad emberölésre"
(7.-8. oldal).

A gondolatmenet félelmes pontossága ugyanakkor dráma vázlata is. A jelenkor drámájáé, a folytatásé, a következő felvonások előjátékaképpeni epilógusé… Pontos, sorsszerű, mértékadó, olykor szabadkozó, de elismerő, s főleg felismerő.

De mert az "emlékezetben leélni érdemes napokat" és "jövés-menéssel" töltött életidőt mint "napjai keretét" meghatározva vissza-visszakap a zsidó lét és a zsidóság mint kultúra-szabta állapot írói eszközéhez, hogy "olvasói felderítője" legyen alkonyi tájakon, s "megsejtsen emberi állapotokat", ezek ha épp zsidósághoz kapcsolódóak (éppenséggel állandóan!), vagy ha e tárgyban vállalt "félvakon tapogatózás az utam célja" tónussal mindezt hitelesíti - akkor mi sem teljesebb, mint az olvasat olvasata, "az igazság érdekes többletvarázsát" átélő beleérzés vállalása.

Félő, hogy többet ennél nem érdemes, vagy kár lenne mondani a kötetről, melyben az "add tovább fiadnak" tudása mélységes mély belátással társul. Olyanokkal, és sokfélével, melyeket nem lehet "felülnézetből" klasszifikálni, vagy "kritikailag" besorolni, mert folytonosan benne tapadunk, ráhangolódunk, elirigyeljük szabatosságát és mívességét, cizellált klasszikusságát. Olyankor és úgy, ahol erény és ritkaság "saját meggyőződésed szerint élni egy olyan világban, amely megbüntet, alkalmasint meg is öl ezért".

Ám Konrád így él, így ír, hordozva a kiválasztottság feladatkényszerét, büntetést, amely ha más nem, e létállapot folytonos "naplózása", kiteljesítése, elvitatása és magasztalása is egyben. Jó ez. Nekünk valóan jó.

A.Gergely András
2016.11.25