Vissza

blue.gif (53 bytes)

Schmelzer Hermann Imre:
KAUFMANN DÁVID (1852-1899) EMLÉKEZETE

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem kiadványsorozatának, a Zsidó Történeti és Irodalmi Tárnak legújabb darabja Kaufmann Dávidnak, a Rabbiképző mindmáig talán leghírnevesebb, az alapítók első nemzedékéhez tartozó tanárának emlékét idézi.

Schmelzer Hermann Imre, st. galleni rabbi, ottani egyetemi előadó, aki évekig Intézetünk hallgatója volt, nagy tárgyi tudással és elhivatottsággal vezeti végig olvasóját a fiatalon elhunyt tudós professzor életén és munkásságán. Írásának magas színvonalát jelzi, hogy a nem túlzottan nagy terjedelmű íráshoz ötven bibliográfiai tételt számláló jegyzet járul, amelyek a klasszikusnak számító forrásokon kívül a legújabb publikációkat is tartalmazzák, - természetesen csak azokat, amelyeket a tanulmány felhasznált.

Schmelzer professzor írásából megtudjuk, hogy Kaufmann Dávid breslaui rabbinikus tanulmányai mellett az ottani egyetem hallgatója is volt, majd rabbi-oklevelének megszerzése után a lipcsei egyetemen folytatta tanulmányait, és 1874-ben ott doktorált. Disszertációjára épült 1877-ben, huszonöt éves korában kiadott, széles körű elismertséget szerzett, a zsidó vallásfilozófia fontos kérdéseit tárgyaló műve, amely nagymértékben hozzájárult, hogy még abban az évben meghívják a megnyitás előtt álló budapesti rabbiképző tanári karába.

Azt az érdekes irodalom- és kultúrtörténeti adatot is megtudjuk, hogy Kaufmann Júda Háléviről tartott előadása is hozzájárult Erzsébet királyné közismert érdeklődésének felkeltéséhez a középkori zsidó költő-filozófus iránt.
Arról is olvashatunk, hogy Kaufmann – bár vallási elkötelezettsége alapján konzervatív és hagyományhű volt – komoly érdeklődéssel fordult a “zsidó felvilágosodás” - a hászkálá - kérdései és eredményei felé.

Schmelzer idézi Blau Lajos kevésbé ismert és éppen ezért figyelemre méltó megjegyzését: “Cionista volt, mielőtt még e név létezett.”
Ugyancsak innen tudjuk, hogy “A magyar nyelvet olyannyira elsajátította, hogy előadásait működésének utolsó tíz esztendejében magyarul tartotta.”
A rendkívül alaposan és olvasmányos stílusban írott tanulmány azzal az összegezéssel zárul, hogy “Száz év távlatából […] megállapíthatjuk, hogy Kaufmann művei, dolgozatai napjainkban is a judaisztikai tudományokban jelen vannak.”

Héber nyelvű sírfelirata – egy Júda Hálévi idézet – tanúsítja kivételes géniuszát: “Művei szárnyakat adtak emlékének.”

Borsányi Schmidt Ferenc

Vissza.