2017. szeptember 30

Áron sírja a Hor hegyen

Tóra olvasás délelőtt. Mózes III. 16 : 1-34. Acháré Mot hetiszakaszából olvasnak részletet, jelentése: "Halála után". Áron két fia idegen tüzet vitt a Szentek Szentélyébe és ezért meghaltak. Ezután szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondja el Áronnak, hogy ne mindenkor, csak egyszer egy évben lépjen be a főpap a függöny mögé, ahol a Bizonyosság ládáját őrzik. Lenvászon szent köntöst öltsön, lenvászon süveget tegyen a fejére, mutassa be vétek áldozatát, hogy engesztelést nyerjen a maga, háza népe és Izrael számára. A továbbiakban részletezi az olvasmány az Engesztelés napi szertartás menetét. Leírja: "Szombatok szombatja legyen nektek és sanyargassátok magatokat". Megtartva a parancsolatokat, mi is fehér köntösbe öltözünk Jom Kippur napján és 25 órás böjtöt tartunk. Hasonlítani szeretnénk az angyalokra, ezért földi dolgokkal amennyire lehet, nem foglalkozunk, imádkozunk egész nap és megbánjuk bűneinket.

A Tórai olvasmányhoz kapcsolódó prófétai szakasz (Jesája, 57:14-21, 58:1-14) arra figyelmeztet, hogy a böjt csak akkor ér valamit, ha őszinte bűnbánattal, megbánással és jócselekedetekkel párosul. "Ha ruhátlant látsz, felruházod, ha éhezőt, megosztod véle kenyeredet." Csak ezek után érdemes böjtölni, templomba menni, imádkozni.

Tóra olvasás délután. Az Ácháré Mot hetiszakasz egy másik részletét olvassuk fel, Mózes III. 18:1-30, amely az erkölcsi tisztaságokról szól. Itt részletezi a Tóra a tiltott házasságot, amely kizárja a vérfertőzést és a fajtalanságot. Meghatározza azon rokoni kapcsolatokat, amelyben szabad, s azokat, amelyekben tilos a házasság. Talán először a történelemben nagyon részletesen írja le a mindmáig érvényes, kívánatos és nemkívánatos kapcsolatokat. Az a tény, hogy mindezt a szombatok szombatján olvassák, jelzi, hogy vallásunk alaptétele a tiszta erkölcs.

Az olvasmányhoz kapcsolódó prófétai szakasz talán a legszebb irodalmi értékű alkotás, a Jónás könyve. Jónás nem akart prófétálni, nem ment Ninivébe, hogy kiáltson a népre. Hajóra szállt, és az ellenkező irányba Társis felé tartott. Nagy vihar kerekedett, és egy cethal visszavitte oda, ahonnan elindult. Ezután már elment Ninivébe és szavainak volt hatása: zsákruhát öltött a király és a nép, böjtöltek, megbánták bűneiket, és a város megmenekült. Babits Mihály, a kitűnő költő gyönyörű elbeszélő költeményben dolgozta fel a történetet. Munkája az írástudó felelősségéről szól, hogy prófétálni, hirdetni az igazságot akkor is kell, ha látszólag eredménytelen a vállalkozás, nem hallják meg az Igét, nem figyelnek a szóra, beszélni, kiáltani mégis kell, mert "bűnösök közt cinkos, aki néma" .

Deutsch Gábor

  

  KOMMENTÁR

Részlet Menáchem Meron: Az élő Biblia című könyvéből
  

JOM KIPPUR

Ha van a zsidó vallásban jelentősége egy eszmének, úgy az a megtérés, a hibák, a bűnök elhagyása, illetve azok jóvátétele. És ha van ennek az eszmének hagyományos kifejezője, úgy az Jom Kippur napja.

"Ezen a napon megengeszteli bűneiteket és megtisztultok az Örökkévaló színe előtt" (Lev. 16/30). Bölcseink fontos magyarázatot fűztek e mondathoz. Az Isten ellen elkövetett vétkeket (vallási törvények) kiengeszteli Jom Kippur. De az ember ellen elkövetett bűnöket e nap nem engeszteli ki, csak ha előbb jóváteszi azt. Ha loptál, csaltál, térítsd vissza, ha megsértettél embert, engeszteld ki, ha haszonlesésből megtévesztettél embert, világosítsd fel és térítsd meg kárát. Ez az igazi megtérés. Nem a böjt és az ima, hanem a cselekedetek teszik jóvá a bűnt.

Mindennél jobban fejezi ki ezt a gondolatot az e napra rendelt prófétai szakasz (Háftárá).

A próféta korholó beszédében idézi a nép panaszát: "Miért nem látod, hogy böjtöltünk, sanyargattuk testünket és nem veszed tudomásul?" A próféta feddő válaszában így szól: "Hiszen perlekedés közepette böjtöltök és veritek melleteket... Hát ILYEN böjtöt kívánok én?! Testi sanyargatást, hajlongásokat, gyászruhát? Ezt nevezitek böjtnek és Isten napjának? Olyan böjtöt követelek én, melyben megszűnik a gonosztevés és mások leigázása. Szegd meg kenyered az éhezővel, adj otthont a hajléktalannak, öltöztesd fel a ruhátlant. Csak ekkor lesz számodra hajnalhasadás és sebek gyógyulása" (Jes. 58/3-9).

A zsidó ember "Szent Nap"-nak nevezi Jom Kippurt. Valóban "megszenteli" magát az e napra való felkészüléssel. Haragosok kibékülnek, a sértő fél bocsánatot kér a sértettől és az ünnep áhítatának, imáinak keretében sok fogadkozás születik meg az új, a jobb és igazabb élet elérésében.

Nem tévedek, ha azt mondom, hogy a bensőséges áhítat csúcspontját az est beköszöntekor, a Kol Nidré estén éri el.

A Kol Nidré szövege nem ima.

Háromszor ismétli a kántor, hogy feloldja a közösséget a múlt és az eljövendő fogadalmaktól.

A szöveg tartalma miatt sok támadás ért minket. "Lám, a zsidó nem köteles betartani adott szavát". Az igazság az, hogy a RÁNK KÉNYSZERÍTETT FOGADALMAKRÓL van szó, mint például a hitehagyásról, a kereszténységhez való betérésről az inkvizíció idején (egyesek szerint). Az ilyen "fogadalmak" valóban nem köteleznek... Talán a szöveghez fűződő szomorú-síró dallam az, ami megmagyarázza a hozzá fűződő, szívet markoló érzelmeket. A Kol Nidré szövege után mindjárt a Tórabeli idézet hangzik fel: "És megbocsáttatik Izrael egész gyülekezetének és a köztük lakozó idegennek, mert nem szándékosan vétkezett a nép".

A nap során megemlékezünk halottainkról is (jizkor). Ez a szokás még örömünnepeink alkalmával is fennáll, hát még ezen a napon, amikor az élők is halotti ruhába öltöznek (kittl). A halottakra való emlékezés nemcsak a múlt tiszteletét jelenti, hanem az ősök örökségének folytatását is. Külön fejezetet szentelünk a régmúlt és a közelmúlt vértanúinak felemlítésével. E napon felsoroljuk a Bár Kochba lázadás tíz vértanújának (ászárá hárugá málchut) neveit, akiket a rómaiak kivégeztek a lázadás, leverésekor. Élükön a legendás Rabbi Akiva áll. Ugyancsak külön imát mondunk az Országért elesett katonák és ezrek emlékéért. Külön emlékezünk a 24 évvel ezelőtt kitört Jom Kippuri Háború (1973) számos áldozatára.

Jom Kippur az a nap, amikor a világ zsidósága Los Angelestől Izraelig és Izraeltől Japánig együtt érez az ősi imák és dallamok hallatára. A bűnbánó napokon a különböző népek és országok vezetői is köszöntenek minket mintegy érezvén, hogy Izrael e napon megtisztulni készül, hogy a múlt mártíromságát a szabad, igaz és szebb jövő váltsa fel.

A nap befejezésekor a Neila imánál zsúfolt templomok előtt fújják meg a sófárt és kiáltják háromszor: "Jövő évben a megváltott és újjáépített Jeruzsálemben ünnepelünk!"

 

Copyright © ORZSE.HU, 2016
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza