Prof. Dr. Schweitzer József
az OR-ZSE díszdoktora

2012. október 14-én, vasárnap az OR-ZSE kibővített doktori tanácsi ülést tarttott a MAZSIHISZ székházának Dísztermében abból az alkalomból, hogy Dr. Schweitzer József, nyugalmazott országos főrabbinak - az egyetem történetében először - díszdoktori címet adományozott. A főrabbi vallási, rabbinikus, pedagógiai tudományos és közéleti munkássága elismeréséül kapta e címet.

A felemelő ünnepség szomorú eseménnyel kezdődött, mivel az egyetem tudományos rektorhelyettese, a Doktori Tanács elnöke, Prof. Dr. Staller Tamás előző nap tragikus hirtelenséggel életének 68. évében elhunyt. Schőner Alfréd, az egyetem rektora szomorú szívvel, Sámuel könyvének 20. fejezetéből vett idézettel búcsúzott a szeretett és megbecsült kollégától, baráttól, tudóstól: "Hiányozni fogsz, mert üresen maradt a széked". A jelenlévők néma felállással emlékeztek.

A magyar és az izraeli himnusz után vette kezdetét a díszdoktori cím átadásának ünnepsége, melyen megjelenetek a tudomány, a közélet, politika képviselői, a rabbi -és kántor testület tagjai, a MAZSIHISZ elnöksége, a budapesti körzetek és a vidéki hitközségek elnökei, Izrael Államának magyarországi nagykövete.

 

Az ünnepelt életútjának állomásait Prof. Dr. Lichtmann Tamás ismertette (itt olvasható), majd Fekete László, főkántor, az OR-ZSE adjunktusa a 118. zsoltárt recitálta Lisznyai Mária zongora kíséretében.

 

Prof. Dr. Schőner Alfréd ludátiojában kiemelte az ünnepelt pedagógiai szónoki és tudományos kvalitásait, mely érdemessé tette e magasztos cím, a doctor honoris causa elnyerésére. (A laudáció itt olvasható)

 

 

 

 

A laudatio után a rektor felolvasta az oklevél szövegét, majd átnyújtotta az ünnepeltnek. Ezután a Doktori Tanács tagjai gratuláltak az új díszdoktornak.

 

 

 

 

Schweitzer József, mély meghatottsággal tartotta meg székfoglaló beszédét, melyben az egyetemnek, feleségének, családjának köszönte meg e megtisztelést.

 

 

 

 

 

Tóth Emil, főkántor a 100. zsoltár eléneklésével köszöntötte az ünnepeltet.

 

 

 

Az Osze salom című dallal, a béke himnuszával ért véget a felelmelő ünnepség

 

Ezután a MAZSIHISZ fogadást adott az ünnepelt tiszteletére a Goldmark teremben, ahol Zoltai Gusztáv, ügyvezető igazgató és Feldmájer Péter, elnök köszöntötte az ünnepeltet, majd átadták a hitközség ajándékát.

 

 A köszöntőket Balog Zoltán, az EEM minisztere folytatta, majd felolvasták, Áder János, köztársasági elnök, Orbán Viktor, miniszterelnök és Martonyi János külügyminiszter üdvözlését. Ezután a pártok képviselői gratuláltak.

 

 

 

Az ünnepelt hálás szívvel köszönte meg a felé irányuló szeretet e megnyilvánulását.

OR-ZSE press
2012.10.15

 

Schweitzer József életútja

(Prof.Dr.)Schweitzer József 1922. október 13-án született Veszprémben, két évvel a zsidóságot diszkrimináló első törvény, a "numerus clausus” után. Anyai nagyapja Hoffer Ármin nagytekintélyű rabbi volt, édesapja jogász. Anyját tragikusan korán elveszítette. Iskoláit már Budapesten kezdte meg, 1940-ben a Pesti Izraelita Hitközség Reálgimnáziumában érettségizett, ekkor tanulmányait félbetörte a tragikus kor: a világháború idején munkaszolgálatra kényszerítették, utóbb Budapesten bujkált. A felszabadulás után 1947-ban a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán (ma: Eötvös Loránd Tudományegyetem) szerzett bölcszdoktori diplomát, ezzel párhuzamosan végezte tanulmányait - nagyapja örökét folytatva - a nagy múltú Rabbiszemináriumban, a Rabbiképző Intézetben , ahol 1947-ben avatták rabbivá.

Rabbinikus működésének állomáshelyei: először Pécs, ahol évtizedeket töltött 1948 és 1981 között, majd Budapesten előbb a Vasvári Pál utcai zsinagóga, később a Hegedűs Gyula utcai közösség főrabbija lett.

1981 - 1985 között budapesti főrabbi, 1985-től Scheiber Sándor intézmény- vezetői székét megörökölve a Rabbiképző Intézet igazgatója, egyben a Rabbiképző zsinagógájának főrabbija,1997-ig. Ezzel egyidejűleg betöltötte az 1985-ben a MAZSIHISZ, a magyarországi zsidó hitközségek szövetséget által létrehozott Országos Főrabbi hivatalát is. Jelenleg nyugalmazott országos főrabbi.

Családi állapota nős, felesége Spitzer Ágnes, két gyermeke és három unokája van.

Tudományos tevékenysége:

Számos általa szerkesztett könyv és könyvsorozat szerzője és társszerzője, vallástudományi, felekezet-történeti, történelmi tanulmányok szerzője:
A Pécsi Izraelita Hitközség története (1966)
Az első pécsi héber nyomtatvány (1965)
A Tolna megyei zsidók története 1867-ig (1982) (Szilágyi Mihállyal közösen)
A zsidóság a magyar művelődés századaiban (1994) (szerk. és társíró)
Magyarországi zsidó hitközségek, 1944 április. A Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírása a német hatóságok rendelkezése nyomán. (Magyar Zsidó Levéltár, Országos Rabbiképző Intézet, MTA Judaisztikai Kutatócsoport (1994)
Az Országos Rabbiképző Intézet Évkönyvei (szerk.)
"Uram, nyisd meg ajkamat” - válogatott tanulmányok és esszék (2007)
"Hit, erkölcs, tudomány” - Interjúkötet (Erdő Péterrel és Vizi E. Szilveszterrel közösen)
Közös örökségünk. Asztali beszélgetések 3.(Sorozatszerk. Galambos Ádám) Luther Kiadó (2009) (Benne: Zsidó-keresztény Európa, zsidó-keresztény kultúra: Schweitzer József, Pálinkás József, Szabó Lajos beszélgetése - Az Auschwitz utáni kor: Kertész Imre, Jutta Hausmann, Schweitzer József beszélgetése)
70-ik születésnapja tiszteletére tanítványai és tisztelői Emlékkönyvet adtak ki, 80. születésnapjára "Széfer Jószéf” címen ugyancsak tanulmánykötetet publikáltak. A fentebb nevezett ("Uram, nyisd meg ajkamat” c.) válogatott írásokat tartalmazó kötet 85. születésnapjára jelent meg.
1992-ben, 70. születésnapja tiszteletére Volenszky Paula és Schmelowszky Wolf Ágoston összeállította irodalmi munkásságának bibliográfiáját, majd a 80. születésnapra megjelent kötetben ez kiegészült az 1991 után megjelent művek jegyzékével.

Pedagógiai tevékenysége:

Pécsi évei alatt Talmud-Tórát szervezett gyermekek és egyetemisták számára
A Hegedűs Gyula utcai hitközség főrabbijaként a Talmud-Tóra újjászervezője az ország legnagyobb közösségében
A Yahalom Szabadegyetem megalapítója
A Rabbiképző Intézetben oktatott tárgyai 1962-től: Egyetemes zsidó történelem, magyar zsidó történelem, homiletika, szentírás és sok egyéb

Kitüntetései:

A Magyar Köztársaság Tisztikeresztje és Érdemérme
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának címzetes egyetemi tanára
A Károli Gáspár Református Egyetem díszdoktora
A New York-i Jewish Theological Seminary díszdoktora
A Francia Köztársaság Becsületrendjének tulajdonosa (2001)
Az Amerikai Egyesült Államokban működő rabbikar testületi tagja
Több nemzetközi közéleti és tudományos keresztény-zsidó társaság tagja
Széchenyi-díj (egyetemi oktatói és irodalmi munkásságáért) (1997)
Pázmány-díj (egyetemi oktatói és közéleti tevékenységéért)
Budapest díszpolgára (2003)
Radnóti Miklós antirasszista díj (2007)

E (rendkívül) gazdag életmű fentebb ismertetett tényei és eseményei alapján, valamint a 2. világháború után a magyarországi zsidóság vallási és kulturális életének újraindításában, a hazai és nemzetközi rabbinikus, tudományos, tanári és közéleti tevékenységben szerzett elévülhetetlen érdemeire való tekintettel, az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Doktori Tanácsa a közelmúltban - a rektori javaslat beterjesztését követő egyhangú döntésével - úgy határozott, hogy Prof. Dr. Schweitzer Józsefet - elsőként az egyetem történetében - Doctor honoris causa (díszdoktori) - címmel tünteti ki.