ÉVZÁRÓ 5776
Dr. Schőner Alfréd rektor, főrabbi beszéde


"Tágítsa ki Isten Jefet határát, és tegye lehetővé, hogy Sém sátraiban lakjanak" *
Értékes feladatunk, hogy a Wissenschaft des Judentums, vagy általában a műveltség adta különleges világ létezzen és viruljon a Séen nevével fémjelzett etikum, a zsidó hit, az etikum, a zsidó vallás, valláserkölcs holdudvarában.
* (Jerusá: Csoda és tudomány a pátriárkák korától napjainkig. Bp., 2016. 36 p)

"...Helyezd szemedet a földi valóságba,
lelkedet pedig emeld az Örökkévaló, a magasságok felé."

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A XIII. sz. közepén fogalmazta meg a korszak egyik legnagyobb tudósa, rabbi Mose ben Nahman, azaz Nahmanidesz az előbbi gondolatot. Ramban a középkor egyik legnagyobb szövegmagyarázója, aki a Tórához és Jób könyvéhez is különböző értelmezéseket írt. Egyedi módon beleivódott a mindennapi tudatunkba az a kis írás, amely a szidurba, a mindennapi imakönyvbe foglaltatott: "Igeret HaRamban", "Ramban levele". Ezt - s benne az előbb citált mondatot - Ramban írta távolba szakadt fiának, örök értékű tanításként.

Kedves Végzős Hallgatók!

Ezt a mondatot ajánlom szíves figyelmükbe. Erre tanítottuk Önöket az elmúlt években, s minden törekvésünk arra irányult, hogy a transzcendentalitás látókörét megismertessük, megszerettessük. Tóraközpontú gondolkodás és a modern tudományosság diszciplínái formálták azt az új világot, melybe - legjobb tudomásunk szerint igyekeztünk bevezetni Önöket.

A búcsú óráján köszönetemet tolmácsolom a MAZSIHISZ vezetőségének, Egyetemi és Rektori Tanácsunk tagjainak, tanszékvezetőknek, tanár kollegáinknak, minden munkatársunknak, akik a közös munka élményével ajándékoztak meg.

A köszönet szava minden egyes munkatársamnak, munkatársunknak, akik ha kellett az éjt is nappallá téve dolgoztak azért, hogy ez a folyamatában majd 140 éve működő, élő intézmény kiteljesedjék, hitében és tudásában elmélyüljön.

Ha ennek az időszaknak a lényegét szeretném kifejezni, a Ramban-i két fogalom rajzolódik ki előttem:

"...Helyezd szemedet a földi valóságba,
lelkedet pedig emeld az Örökkévaló, a magasságok felé."

E helyütt is köszönöm az elmúlt éveket, a közös munkát. Hiszen ma egy külső struktúrájában megújult, energia takarékos védettséggel kiegészített, teljességében akkreditált, szakokkal, tanszékekkel, nemzetközi akkreditációs vizsgálaton átesett doktori iskolával, modern, bővülő és jelenleg is alapvető rekonstrukciós munkálatokon áteső könyvtárral, módszertani kabinettel, nyelvi lektorátussal, naprakész honlappal, önálló publikációs tevékenységgel rendelkező intézmény segíti a magyarországi zsidóság életét.

Óriási munkával és energiával próbáltunk adni, és nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy nyitottságot, befogadó készséget találtunk tanítványaink szívében. Hallgatóink és tanáraink érezték a "spiritus locali"-t, a hely szellemét, amely familiáris volt, s a zsidó közösség iránt elkötelezett.

Örököse a magyarországi neológ zsidóság klasszikus hagyományának.

"Íme neki adom szövetségemet, a békét." (Bámidbár 25.12)

Belső és külső békesség, nincs amit a zsidó ember jobban kíván magának, a zsidóságnak, Izrael összességének, Izrael Államának, s az egész világnak.

Bevezető gondolatom Nahmanidészről szólt. Nahmanidésszel szeretném zárni is.

,,Az atyák, az elődök cselekedete példa lesz az utódok számára."(Midrás Tanchuma. Slách Lecha)

Mi az elődök tettét, cselekedetét, szorgalmát tiszteljük, megbecsüljük, és példának tartjuk. Ennek szellemében tanítottuk a gondjainkra bízottakat, és ennek szellemében szeretnénk nevelni az elkövetkezendő időkben is.

Kívánom szívem mélyéről, hogy legyen sok-sok öröm és boldogság pályájukon.

Befejezésképpen hadd idézzem a Talmud tanítását, szellemi útravalóként:
„Az ember legyen mindig fogékony az istenfélelem iránt. Gyarapítsa, segítse elő a békét testvéreivel, és minden embertársával. Hogy kedvelt legyen a Világ Alkotója előtt. És szeretetet, megbecsülést szerezzen az emberek előtt” (Beráchot 17/a)

A régi legenda azt tanítja:

"Minél többet emeli az ember szemét az Égre, annál többször látja a csillagokat."

Szemünket az égre, de a mindennapok valóságára is helyezzük. Reményeink szerint Önökben, Önökben is meglátjuk a fényt szóró csillagokat.

Schőner Alfréd
2016. június 24-én

Vissza