Balázs Edit:
A zsidó nő szerepváltozása az "Egyenlőség" tükrében
(a 20. század első felében)

 "A nő igazi működési tere csak az otthona lehet" (Vázsonyi Vilmosné)

"Ki a gazdag? Kérdezték állítólag rabbi Akivától, s ő azt felelte: akinek derék felesége van."A mondás rámutat arra, hogy a tradicionális zsidó közösségekben mind a mai napig a nők a családban tevékenykedhettek. Ott azonban nagy megbecsülés és tisztelet övezte őket: "A háztartás, és a gyermekek dolgaiban a férfi kövesse a felesége tanácsát, hogy béke és összhang uralkodjék otthonában", vagy: "Bölcseink azt mondták, a férfi hízelegjen a feleségének, hogy megóvja a házi békét." [1] Idézik, idézzük  a Talmudot.

Ennek a megbecsülésnek a következtében a nők hajlandók voltak a számukra kijelölt hagyományos vallási és társadalmi szerepek határain belül élni. A gyakorlatban ezek egész jól összekapcsolódtak. A nőket mentesítették bizonyos vallási kötelezettségek, például a zsinagógabeli imák alól, így jobban betölthették a zsidó társadalom által számukra kijelölt családi szerepet. Hátrányos helyzetben voltak a közösségi imaalkalmakkor, a vallási nevelésben, a vallási bíróságok előtt és a közösség vezetésében. [2] A nőket nem számítják be a minjánba, nem szólítják a Tórához, nem lehet belőlük rabbi, kántor, Tóra-olvasó, előimádkozó [3], stb. A zsinagógában régóta jellemző a női rész elkülönítése.

A stetlben a feleségnek gyakran kellett a család anyagi megélhetésről is gondoskodnia, hogy a férjük a tanulmányainak szentelhesse magát. Így erős személyisége és üzleti szelleme fejlődött ki. Az apa gyenge és háttérbe marad, az anya uralkodó és mindenható. A lányait görcsösen férjhez akarja adni, a fiú pedig az anyai gondoskodás áldozata, ugyanakkor ő az anya teljes figyelmének a kizárólagos tárgya (Jiddise Máme).

Ezt a feladatkört a zsidó közösségek, sőt maguk a nők sem háttérbe szorításként élték meg. Olyannyira nem, hogy amikor a modern korban megjelentek más női szerepek, ezek a hagyományos zsidó közösségekben egyáltalán nem találtak utat.

A 20. század elején az ortodox Zsidó Újságban hangsúlyozzák: "A nők azzal szerezhetnek maguknak érdemeket, hogy gyermekeiket a chéderbe viszik, férjeiknek lehetővé teszik, hogy a tanházba tartózkodjanak. A kasrüsz, a nido, a gyermeknevelés teljesen és ellenőrizhetetlenül a nő kezére és lelkiismeretére van bízva." [4]

A zsidó lányok ne menjenek gimnáziumba - írja ugyanekkor a neológ zsidók hetilapja is, a zsidó lányok pályaválasztásának témakörében [5] - ne akarjanak érettségit szerezni. Nemcsak azért, mert a numerus clausus miatt úgysem tanulhatnának tovább, hanem mert a gyakorlati életre kell előkészíteni őket. Elégedjenek meg a polgári iskolával, mely a polgári középosztálynak megfelelő intelligens, vallásos érzésű gyermekeket nevel.

A zsidó lányok oktatásával kapcsolatban kialakult nézetekről jó képet ad a Pesti Izraelita Hitközség által 1932-ben kiadott A magyar zsidó nő naptára. Ebben azt olvashatjuk, hogy a zsidó nőnevelés terén a világháború hozott változást. Világossá vált egyrészt, "hogy a nő csak akkor állhatja meg a helyét az életben és veheti fel a versenyt a férfi munkaerővel, ha iskolázott, művelt és intelligens. Másrészt viszont a zsidó lányok számára lehetetlenné vált ezen életforma elérése. A pesti zsidó leánygimnázium létrehozásának célja eszerint, hogy eljuttassák "a magyar zsidó leányokat abba a családi otthonba, ahol a mindennapi élet, a társadalmi tevékenység, a jövő nemzedék nevelésének az iránya magán viseli a hazaszeretet és a hithűség őszinte és szilárd jellembélyegét" [6] Vagyis az iskolázottság ez esetben is azt a hagyományos zsidó nőképet támasztja alá, miszerint a nőnek otthon a helye. Még mindig ebből a naptárból:"A férfi hivatása és feladata, hogy arcának verejtékével keresse meg családja mindennapi kenyerét, a nő pedig legyen hozzávaló segítőtárs, kinek hivatása gyermeket életre hozni és nevelni. Ez a józan munkamegosztás, melyet természetességéből nem tud kimozdítani, kivetkőzni a nőnek a kenyérkereső pályákon való térfoglalása sem." [7]

Tehát a család volt az a keret, amelyben a nők "második nem"-ként tevékenykedtek. Szigorúan korlátozták az előírások azokat a szerepeket, amelyek túlmentek az anya és a feleség szerepén. A két nem közti hatalmi egyenlőtlenség a házassági erőviszonyok hagyományos felfogásából is adódott. A zsidó házasok között gyakori volt a nagy korkülönbség, a nőnek az ettől nem független nagyobb függősége, alacsonyabb iskolázottsága, mind olyan tényező, mely a nőnek a házasságban gyengébb szerepet juttat. [8]

Az egyetlen terület, amelyen elképzelhető volt a nők családon kívüli tevékenykedése, az a jótékonyság. A jótékonykodás szokása bibliai eredetű, a mózesi törvények ismételten előírják a szegényekről, az özvegyekről, árvákról való gondoskodást. [9]

A nők és leányok a nőegyletekben, leány egyletekben, a patronáge egyesületben tevékenykedtek.

A nőegyletek létrehozása és működtetése mögött a fentebb említett szellemiség és indíttatás húzódott meg. Az egyesület tevékenykedik a nők helyzetének javítása érdekében az önálló döntéshozatal, szervezés és alkotás terén, de súlyát tekintve ez mégsem olyan jelentős, hogy befolyásolná, vagy megváltoztatná a hagyományos nőképet, női szerepeket a társadalmon, szűkebb értelemben a zsidóságon belül.

A múlt század elején a nőegyletek az akkor még nem intézményesült szociálpolitika egyes területein nyújtottak szolgáltatásokat. [10]

Emellett az egyesületek társadalmi, integrációs funkciót is betöltöttek azzal, hogy helyi szinten az azonos rétegekhez tartozó egyéneket tömörítették, s biztosították tagjaik számára értékrendjük és értékazonosságuk tudatosítását. [11]

Az 1866-ban 230 taggal alakult meg a Pesti Izraelita Nőegylet. Az Egyesület első elnöke Gotteszmann Mária (Gotteszmann Miklósné) lett, székhelye Erzsébetvárosban, a mai Dessewffy utca 41. szám alatt volt. Céljukul eredetileg a beteg, keresőképtelen özvegyek, asszonyok és leányok felkarolását és segélyezését, illetve egy leányárvaház alapítását tűzték ki. Tevékenységük több belső-pesti kerületre kiterjedt, s a munkát a nőegylet kerületi tagszervezetei koordinálták. 1867-ben a Kertész utca 36. szám alatt – a mai Fészek Művészklub épületében – fel is állították a száz árva leány befogadására alkalmas intézményt, a Pesti Izraelita Nőegylet Leányárvaházát. 1869-től a fővárosban elsőként népkonyhát is működtettek, ahol 300 rászoruló napi ebédadagját osztották ki. A leányárvaház 1900-ban a Jókai utca 5. szám alá költözött, majd 1923-ban a Hungária körút 9. szám alatti ingatlanban helyezték el. A népkonyha 1901-től, a leányárvaház korábbi helyén, a Fészek Művészklubnak bérbe adott Kertész utcai épület egy részében tovább működött. Az első világháború során katonafeleségek foglalkoztatását biztosították a Csokonai utcai Női Ipari Foglalkoztató 1916. évi megnyitásával. 1910-ben a nagyiparos Weiss Manfréd 120 ezer koronás, felesége emlékére tett alapítványának köszönhetően nyílhatott meg a Bókay tér 4. szám alatt, a Szabolcs utca közelében a 32 férőhelyes Weiss Alice Gyermekágyas Otthon. Az intézményben gyermekápoló-képzés, és az országban elsőként terhes-tanácsadás is folyt. 1922-ben már egyszerre 120 fiatal anya elhelyezését tudták megoldani, s felekezeti különbségek nélkül évente mintegy ezren részesültek a nőegylet anya- és csecsemővédő tevékenységében.[12] Az Egyenlőség nagy terjedelmű cikkel köszöntötte az 50 éves jubileumán a Pesti Izraelita Nőegyletet

"Ötven év alatt hét millió koronát jóval meghaladó összeget tisztán emberbaráti és szociálpolitikai célokra gyenge asszonyi kezeknek előteremteni, férfiaknak is mintául szolgáló munka volt…Az a munka, amit a pesti izr. nőegyesület a háborús jótevésből vállalt, külön fejezetet érdemelne. A népkonyhából is mindenekelőtt a hadbavonultak hozzátartozóit igyekeznek kielégíteni…A jubileum, tulajdonképpen istentisztelet lesz, és a Dohány utcai templomban fog lefolyni. Csak a Mindenhatót szabad most ünnepelni, aki a dicsőséges munkát lehetővé tette…"[13]

A szombathelyi Izraelita Nőegylet alapítási évét nem tudjuk, de a Bernstein Béla által látott hitközségi jegyzőkönyv szerint 1856-ban már működött. 1881 januárjából már fenn maradt egy alapszabálya, [14] mely szerint "kizárólag szombathelyi, szükségben, betegségben vagy bármi más nyomorban szenvedő izraelita vallású nőknek a segélyezése, általában jótétemények gyakorlása" a feladata. [15]

1896-ban bejegyezték az egyesületet, az ekkor készült alapszabály némileg eltér az előzőtől. Eszerint feladatuk "szegényeknek, különösen izraelita vallású szegény nőknek segélyezése különös tekintettel betegekre, keresetképtelenekre, özvegyekre és árvákra." [16]

Az Orthodox Nőegylet később vált ki a kongresszusiból, az alapszabályát 1904-ben hagyták jóvá, [17] 1928-ban 25 éves jubileumát ünnepelte. A megemlékezés után műsort adtak és teát, és a tagok által sütött süteményeket fogyasztották. Közben nem feledkeztek meg a szegényekről, "s hullt az ezüstpénz, bankó szívesen, mert hisz onnan hullt, ahol volt, és odahullt, ahol nagyon kellett." [18] A neológ nőegylethez hasonló funkciót látott el, de jobban elzárkózott a nyilvánosságtól. Tevékenységükről a helyi, és a zsidó sajtóban is alig jelent meg információ. Tiszteletbeli elnöke a mindenkori rabbi – 1900 óta Benedikt Márk – felesége volt. [19]

A leányegyletek létrehozásának egyetlen célja, hogy értelmesen töltsék el az iskola befejezése, és a férjhezmenetel közötti időt. Ha férjhez mentek a lányok, automatikusan a nőegyletbe kerültek át.

Kálmán Ödönné, az Újpesti Izraelita Nőegylet elnöke az Egyenlőségben leszögezte: "Házon belül van a nő hivatása. Kifelé csak ott és akkor szerepeljen a zsidó nő, ha jótékonyságot gyakorol. Azt a jótékonyságot, amelyet a szeretet sugalmaz. Ez a szeretet hozta létre nálunk a leányegyletet, amelynek célja olyan zsidó asszonyokat nevelni, akik a zsidó ház szépségét magukkal viszik. A zsidó lányoknak meg kell tanulniuk szent vallásunk törvényeit és hagyományait …, de bele kell vinni a zsidó nő lelkébe és szívébe a zsidó áldozatkészség és szánalom érzetét is…" [20]

Az OSZK-ban az alkalmi kiadványok között van két szombathelyi lap, a Zsúr –újság 1913-14-ből és a Revű-újság 1927-ből. A Zsúr –újságban felveti egy anya a kérdést, hogy az elemi után tanulhassanak a lányok tovább, mert csak az elsatnyulás, semmittevés vár rájuk. Ugyanezt a problémát veti fel Jánossy Gábor A feminizmus Magyarországon c. művében. Az anya " zavarban van, mit csináljon a kis leányával, ki iskoláit már elvégezte, pompásan fest, zongorázik, varr, hímez, a főzőkanalat is ügyesen forgatja. Szóval teljesen elkészült arra, hogy ha jelentkezik egy jó szabású ruhába bújt, megnyerő modorú fiatalember" akkor hozzámenjen. [21] Tehát a lányok életében létrejött vákuum kitöltése a cél, értelmessé tenni azt az időt, ami a férjhez menés előtt vár rájuk.

A nőegylet – leányegylet kapcsolata anya – lány kapcsolata is egyben, mely hol jobban, összehangoltan, hol rosszabbul, konfliktusokkal működött.

Az értelmes elfoglaltság jelenti a vallás, az identitás megélését, melynek továbbadása az anya feladata, ezáltal felkészülést a hagyományos zsidó női szerepre. A jövő zsidó anyáit kell látni a serdülő leányokban, írja az Egyenlőség cikke, akik régi anyák utódaiként viseljék a zsidó nevet. "Zsidó leánytestvéreim! Alakítsatok zsidó leányegyesületeket…Ne olvassatok olyan könyveket, melyek a zsidó vallást modernizálva el akarnak tántorítani őseink vallásától." [22]

De jelenti az értelmes elfoglaltság a társasági élet megszervezését, mely alkalmat ad a fiatalok, leányok és fiuk ismerkedésére, a párkapcsolatok kialakulására. Asszimiláns, neológ, elsősorban városi zsidó közösségben a hagyományos házasságközvetítés- a jól ismert sachten -szerepe háttérbe szorul. Legalább is leplezettebben zajlanak a közvetítések. A szülők mégis, valamelyest irányítani szeretnék a párválasztást, minimum a vegyes házasságok megakadályozásáig. Ezért lehetővé tették a fiatalokat is vonzó programokat, melyeket a jótékonysággal támogattak is.

És az értelmes időtöltés jelentette végül magát a jótékonyságot. Anyák és leányok, nőegylet és leányegylet, ezen a területen tudtak együttműködni.

A nagykátai rabbi Blau Soma szorgalmazására 1910-ben alakult meg az Izraelita Patronage Egyesület, melynek szombathelyi fiókja 1911-ben jött létre. Céljuk felekezeti szellemben, a szolidaritás erősítésével a gyermekvédelmi feladatok biztosítása, az árvák családoknál történő elhelyezése, gondozása volt. Az egyesület 5-5 koronával toldotta meg az állami támogatást. [23]

A Magyar Izraelita Nőegyletek Országos Szövetsége (MINOSZ) 1922-ben alakult meg azzal a céllal, hogy az ország összes izraelita nőegyletét közös jótékony munkára fogja, a zsidó kultúrát terjessze, leányegyleteket szervezzen és a vallásos élet elmélyítését propagálja. Elvi kérdésekben döntött az összes nőegyletek ügyeiben, melyeknek erkölcsi támogatást is nyújtott[24]. A szövetség elnöke Baracs Marcelné lett.[25]

A helyi újságok és a zsidó sajtó is rendre beszámoltak azokról a rendezvényekről, melyeket elsősorban az adománygyűjtés céljából szerveztek.

Rendszeresek voltak a felolvasó estek [26], beszámolók segélyezésekről, melyek között fontosnak tartották a természetbeni juttatásokat. [27].Megünnepelték a születésnapokat, elsősorban persze az elnöknőjét. [28]. Tea -és kultúrdélutánokat, kultúresteket rendeztek. [29]. Méltatták azokat a zsidó asszonyokat, akik kiemelkedő szerepet töltöttek be a jótékonyság, a szociális tevékenység területén. Fischer Rózsáról, a Szeretetház főnöknőjéről írták: "Ő volt az első művelt magyar zsidó asszony, ki hivatásszerűen a magasabbrendű betegápolási ügynek, és az e téren létesült úttörő zsidó intézmények szolgálatának szentelte életét." [30]

Blau Lajos a rabbi szeminárium rektora elpanaszolta, hogy a rabbi növendékek fehérneműi már annyira lerongyolódtak, hogy a diákoknak jóformán már ingük sincs. A MINOSZ gyűjtést kezdeményezett, és egyből 33 garnitúrát adományoztak, majd az elnökség felkérte a "megértő hittestvéreket, hogy a rabbi-szeminárium növendékeit fehérneműekkel minél hathatósabban támogassák". [31]

Az igény, hogy leányegylet alakuljon Szombathelyen az Izraelita Jótékony Nőegylet és a hitközség közös kezdeményezése volt.

Az alapszabálya szerint 1917-ben, a 14 éven felüli lányok számára megalakult Szombathelyi Zsidó Leányegyesület bevallott célja a jótékonyság gyakorlása, különös tekintettel a hadiárvák, szegény gyermekek, aggok, keresetképtelenek élelmezése útján, népkonyha fenntartásával.

Felolvasások, művészi estélyek hazafias(!) szellemben való rendezésének jövedelméből tartják fenn az intézményeiket. Jövedelmük az alapító, a pártoló és rendes tagsági díjakból, valamint a mulatságok bevételeiből származik.

A megalakuláskor 309 tagjuk volt, a közgyűlés választmányt és tisztikart választott. A választmány legfontosabb feladata a népkonyha ellenőrzése volt. [32]

1931-ig kétszer utasította el a belügyminiszter a bejegyzésüket. [33] Az elutasítás indoka volt, hogy nincs elegendő közérdekű célja az egyesületnek. Talán ez lehet az oka annak, hogy 1930-ban a Szombathelyi Zsidó Népkonyhabizottság közgyűlése elhatározta, hogy törvényes alapszabállyal bíró egyesületté alakul Szombathelyi Zsidó Leányegyesület név alatt. [34] Ezzel megvolt a közérdekű feladat, és ezzel magyarázható, hogy ezt a felelősségteljes munkát Szombathelyen a leányegyletre bízták.

Az egyesületet a hitközség és a Nőegylet is felügyelte, nyilván adódott ez a tagok fiatal korából, tapasztalatlanságából. A 14. életévét betöltött zsidó lányok léphettek be, akik már nem jártak iskolába, s a tagság megszűnt, ha a leány férjhez ment, s ettől kezdve a Nőegyletben tevékenykedhetett tovább. Kevés olyan esettel találkozhatunk, amikor azért lépett ki valaki, mert dolgozni kezdett.

Az elnök vezette az egyesületet, kötelessége volt a népkonyha szükségleteiről gondoskodni, a népkonyha feletti felügyeleti jogot gyakorolni. Az első elnök Ungár Lenke volt, de mellette tiszteletbeli elnökként ott találjuk Horovitz Józsefnét, a rabbi feleségét, és Braun Dávidnét, a cionista szervezet későbbi vezetőjét. [35] Kezdetben tehát formálisan leány áll a szervezet élén, később már erre a formára sem adnak, s nyilván a felelősségteljes feladat miatt, egy-egy felnőtt nőegyleti tag tölti be ezt a tisztet. A népkonyha szolgáltatásait az ortodoxok is igénybe vették, így az ortodox hitközség anyagilag is támogatta a fenntartását.

A munka tényleges szervezése a havonta ülésező választmányi ülésen folyt. Ezeken határozták el a rendezvényeket, jelölték ki, és osztották el a feladatokat. Rögzítették és megköszönték az adományokat.

A leányegylet rendezvényei között a legjelentősebbek a bálok voltak. A bál a közösség fontos társadalmi eseménye volt, ezért sikere növelte az egyesület presztizsét. A bálok között is a legjelentősebb az ún. Fehér Rózsa bál volt, melyet a Kovács Szálló nagytermében rendeztek. [36] Mindig januárban, s ezzel indult Szombathelyen a báli szezon.

Ugyancsak bált szerveztek purimkor. Mivel ilyenkor szokás jelmezben is megjelenni, eleinte Dominó-bálokat rendeztek, de a szülők a költségek miatt egy másik megoldást támogattak, melynek a "Tavasz a télben" nevet adtak, s így elővehették a tavaszi ruhákat, kisebb lett a kiadás, mely a báli szezonban eléggé megterhelte a szülők pénztárcáját. A költségekhez kellett ugyanis számítani a jótékonyságot is, hiszen a bevétel nem leplezett célja volt a rendezvényeknek. Olyannyira nem leplezett, hogy 1932-ben a válság idején "láthatatlan bált" rendeztek, a jegyek megvásárlása jelentette a bevételt, a többi kiadást meg lehetett spórolni. Az adománygyűjtéseknek ezt a gyakorlati módját sokan mégis ellenezték, és nem-zsidó dolognak tartották. Alexander Vilmos sátoraljaújhelyi ortodox hitközség elnöke is nemtetszését írta meg: "A bálozás nem zsidó dolog. Nemcsak a magát orthodoxnak nevező zsidó, de bármely árnyalathoz tartozó vallásos zsidó a bálozást és különösen annak mai formáját-úgy vallási, mint erkölcsi szempontból elítéli…Miért kell kimondottan zsidó jótékonysági egyesületek mulatságait éppen Szilveszter estén megtartani? Merem állítani, hogy a szilveszter esti mulatságok 90 %-át zsidó jótékony egyletek rendezik. És 12 órakor az újév beálltával a bálanya vagy az egylet elnöknője a szertartásosan feldíszített malacot maga hozza be a bálterembe." [37]

A hitközségen belül meginduló, mégiscsak valamiféle közéleti tevékenység nem zárta ki, hogy továbbra is meg kellett felelni a hagyományos szerepnek is. Ezt támogatta a MINOSZ is. A szervezésében Vázsonyi Vilmosné előadást tartott "A zsidó asszony hivatása a társadalomban és a közéletben" címmel. " A nagyszüleim – mondta az előadó – már a XVIII. században földbérlők, vagy mondjuk meg magyarán árendás zsidók voltak. Anyai nagyapám Kossuth Lajos barátja volt, és úgy hiszem, teljes joggal vallhatom magamat fajmagyar zsidó asszonynak. A szülői házban már jókorán belekerültem a politikai atmoszférába, apám a mátészalkai liberális párt elnöke volt, anyám pedig a nőegyletet vezette. Tőle tanultam meg azt, hogy a nőnek először jó feleségnek, aztán jó anyának kell lennie, és csak azután kerülhet sorra a közszereplés. Mikor férjemet a Terézváros képviselőjévé választották, úgy véltem, hogy ha ő a kerület atyja, nekem a kerület anyjának kell lennem. Megalakítottuk a terézvárosi kerületi jótékony nőegyletet, amely a szegényeket felekezeti különbség nélkül támogatta…Valaha a politika csak a férfiak dolga volt, az asszonynak, aki háztartása számára bevásárol, érdeklődnie kell a korona állása iránt, de igazi működési tere a legmodernebb nőnek is csak az otthona lehet." A hallgatóság a beszédet szűnni nem akaró tapssal fogadta, tette hozzá a tudósító. [38]

A MINOSZ fennállásának 15. évfordulójára kiadott emlékkönyv bejegyzései, neves rabbik, zsidó közéleti személyiségek is mind ezt a hagyományos képet erősítik: "A ház papnője, aki nemes lelkülete, vallásossága és szívjósága által irányítja a ház belső életét. A hitves, aki a mai sivár és rideg külső élet küzdelmeiben új erőre serkenti a kifáradt családfőt. Az anya, aki gyermekeinek első nevelési fázisában elülteti a zsidó erkölcsi felfogás palántáit. Ez a zsidó asszony magasztos hivatása. Vallásunk szerint a zsidó asszony működésének súlypontja nem a külvilágban, hanem a családi tűzhely mellett van kijelölve." [39] "A zsidó családnak mindig a legszentebb eszménye, ideálja volt a zsidó nő. A nő volt a legerősebb támasza a hitnek. Azonban a modern nőknek túlzott asszimilálódása veszélyezteti a vallásos életet, ez a zsidó nő kötelességének megtagadásához, a vegyes házasságokhoz, majd a kitérésekhez vezet". [40]

A húszas években előtérbe került a nők választójoga a hitközségen belül. A pesti orthodox hitközségben az önálló keresettel bíró nőket is megadóztathatták hitközségi adóval. A nők azonban még ebben az esetben sem bírtak a zsidó tradíció értelmében sem aktív, sem passzív választójoggal. [41]

A MINOSZ közgyűlésén is  indítványozták, hogy foglalkozzanak a zsidó nők hitközségi aktív és passzív választójogával, melyet Budán már bevezettek [42]. Az indítvány ellenzést váltott ki, és elérték, hogy még a napirendről is levették a kérdést azzal az indoklással, hogy a MINOSZ csak szociális és erkölcsi kérdésekkel foglalkozik, felekezetpolitikai kérdésekkel nem [43].

A húszas évek végén egy régi-új szerepet szánnak az asszonyoknak. Új a forma: a női istentiszteletek bevezetése. A Pesti Izraelita Hitközség a nőket kívánta bevonni minél intenzívebben a hitélet vallásos gyakorlásába. Peszah és Savout között négy szombaton, déli 12 órakor ünnepélyes női istentiszteletet tatottak a Dohány utcai zsinagógában: "A vallásos érzület  ápolásának  misszionáriusait óhajtják megszervezni a hithű zsidó nők táborában…külön e célra koncipiált liturgiával meggyőzzék asszonyainkat, leányainkat, hogy mennyire szükséges az ő cselekvő részvételük, a termékenyítő hatásuk érvényesülése vallásos hitéletünk fejlesztésében…legkiválóbb papjaink állnak majd a szószékre, hogy külön a zsidó nőknek hirdessék az igét, hogy a zsidó nők szívébe plántálják annak a nemes hivatásnak feladatát, amely rajtuk keresztül a családban éleszti és erősíti ujjá vallásunk hagyományos gyakorlását [44]." Ott vagyunk, ahonnan elindultunk.


[1] Donin, Haym Halevy: Zsidónak lenni, bp. 1991. 124-125.o. lásd még: Seltmann Lajos: A nő a Talmudban Bp. 1887.

[2] Greenberg, Blo: Feminizmus: jó ez a zsidóknak? Múlt és Jövő, 1992./1. 28.o.

[3] Kivétel a modern reform közösségek.

[4] Zsidó Újság, 1931. február 6., 5.o.

[5] Egyenlőség, 1929. június 22., 13.o.

[6] Wirth Kálmán: A zsidó leánygimnázium és a Jóbarátok Egyesülete. in: A magyar zsidó nő naptára (1932-33) szerk.: Zsoldos Jenő, Pesti Izraelita Hitközség, Bp. 1932., 4.o.

[7] Dr. Groszmann Zsigmond: A házasságkötés a zsidóknál. in: A magyar zsidó nő naptára 52.o.

[8] Karády Viktor: Zsidóság, modernizáció,polgárosodás. Tanulmányok. Cserépfalvi K. 1997.,223-224.o.

[9] Haraszti György: Zsidó jótékonyság és mecenatúra a századforduló Budapestjén  in: Partes populorum minores alienigenae szerk. Mózer Ibolya Szombathely, 1994/1.

[10] Acsády Judit: A feminizmus kialakulása és mai kérdései. in: A kisebbségekből álló társadalom konfliktusai. Juhász Gyula Felsőoktatási K., Szeged, 1998. 138. o.

[11] Bősze Sándor: Az egyletek helye és szerepe a magyar társadalom életében a XIX. és a XX. században. Vas megyei levéltári füzetek 6. Szombathely, 1993. 75.o.

[12] Magyar zsidó lexikon. Szerk. Ujvári Péter. Budapest: Magyar Zsidó Lexikon. 1929. 705

[13] Egyenlőség 1916. március 12. 8-10.o.

[14] A Szombathelyi Izraelita Jótékony Nőegylet alapszabálya IV. 440/163. VaML.

[15] 1930-ban 45 gyermeket ruházott fel tetőtől talpig. Méret után cipőt, ruhát, kabátot kaptak. Egyenlőség 1930. január 30. 22.o.1931 telén  30 lányt és 30 fiút láttak el téli ruházattal. Egyenlőség 1931. december 5. 16. o.

[16] Katona Attila: "Tanácskozásunk több,  mint az asszonyok parlamentje" Az 1913-as szombathelyi nőkongresszusról és a helyi nőszervezetekről. in: Partes Populorum minores alienigenae. szerk. Mózer Ibolya Szombathely, 2002/7. 250-251. o.

[17] Katona i.m. 251.o.

[18] Zsidó Újság 1928. dec. 21. 10.o

[19]  A Szombatelyi Orthodox Izraelita Nőegylet alapszabálya VaML IV/40. 26. doboz 164.sz.

[20] Egyenlőség, 1927. szeptember 24., 21-22.o.

[21] Jánossy Gábor: A feminizmus Magyarországon. Szombathely, Vasvármegye Nyomdavállalat, 1911., 97.o.

[22] Egyenlőség, 1929. február 9. 15-16.o.

[23] Katona i.m. 250.o. Országosan 1000 gyerek állt a felügyeletük alatt, Szombathelyen 18-an éltek nevelőszülőknél. Egyenlőség, 1911. november 5. 3.o.

[24] Magyar Zsidó Lexikon szerk. Újvári Péter Bp. 1928. 551.o.

[25] Baracs Marcellné, sz. Schmidl Etelka. A társadalmi és felekezeti életben a jótékonysági és szociális mozgalmakban fáradhatatlan tevékenységet fejtett ki. 1922 óta elnöke volt a Magyar Izraelita Nőegyletek Országos Szövetségének, amelynek keretében gyakorlati szociális tanfolyamot szervezett. Megszervezte továbbá a Nemzetközi Zsidó Nőszövetség magyarországi alosztályát. A budapesti déli kerület demokrata listáján országgyűlési pótképviselő, a demokrata párt női osztályának szervező elnöke volt. Tagja volt a fiatalkorúak felügyelő hatóságának, továbbá a Magyar Nők Szentkorona Szövetsége vezérlőbizottságának. Szerkesztette az Egyenlőség Asszonyok c. rovatát, s gyakran írt szociális vonatkozású cikkeket napilapokba. Magyar Zsidó Lexikon szerk. Újvári Péter Bp. 1929. 86.o.

[26] Egyenlőség 1924. február 9. 12.o.

[27] Egyenlőség 1924. február 16. 13.o.

[28] Egyenlőség 1924. február 16. 12.o.

[29] Egyenlőség 1924. március 1. 11.o.

[30] Egyenlőség 1916. március 5.  9.o.

[31] Egyenlőség 1924. január 19.  13.o.

[32] A Szombathelyi Zsidó Leányegylet alapszabályai. Szombathely város polgármesterének iratai. Közigazgatási iratok 5756/1921.,VaML.

[33] A Szombathelyi Zsidó Leányegylet alapszabályai. Szh. polg. ir. közig. ir. 3384/1924., VaML.

[34] A Szombathelyi Zsidó Népkonyha Bizottság közgyűlése 1930. május 5. IV. 440/220. VaML.

[35] Szombathelyi Újság, 1917. február 20. 3.o.

[36] A Szombathelyi Zsidó Leányegylet jegyzőkönyve 1931. január 4.

[37] Egyenlőség, 1924. január 19. 4.o.

[38] Egyenlőség 1924. május 22. 11.o.

[39] Korein Dezső: A zsidó asszony hivatása. in: Almanach 1937-1938 (5698) A Magyar Izraelita Nőegyletek Országos Szövetsége fennállásának 15-ik évfordulója emlékére. 113-14.o.

[40] Glück  Arnoldné: Kötelességek a társadalomban uo. 133-135.o.

[41] Egyenlőség 1924. december 13.o.

[42] Ortodox közösségekben ma sincs választójoga a hölgyeknek

[43] Egyenlőség, 1926. február 6. 17.o.

[44] Dr. Hajdú Marcell: A női istentiszteletek. Egyenlőség, 1928. április 2. 7.o.

Vissza a TUDOMÁNY-hoz