Kozma György:
A Szerb Antal-féle hisztrológia játék

  

A dédnagynéném, Tormay Cécile, valamint a nagyanyám távoli unokatestvérének férje, Szerb Antal, egy időben naponta találkoztak (írja a déd-tanti kéziratos naplójában). Szerb sokáig Tormay sógornője /Ritoók Emma/ albérlője is volt, Tormay lapjának, a "Nyugat-ot" ellensúlyozni kívánó "Napkelet-nek" pedig a munkatársa.

 Szerb Antal özvegyétől (és az ő fiától, Szerb Jánostól) tudom (orális hagyományként), s a sógornő a kéziratos Naplójában is említi, hogy egy regényt terveztek ("Nemzedékek harcai ellenséges családokban gyerekszemmel"). Egyfajta álomfejtést képzeltek el. Hogy az álmok különböző korokból érkeznek, különböző korok messiás-rokonainak az álmai.

 "Lélek-osztálynak" nevezték a szembenálló feleket, a katolikus-református-zsidó-muszlim ellenségességeket akarták megnézni az őseik történeteiben, legendáiban. (Szerb az irodalomtörténet könyveiben "lélektörténelem"-ről beszél, vagyis a lélektani, lelki fejlődés történelméről, mely tudományág azóta kialakult Amerikában /Alice Miller, Lloyd deMause/.)[1]

 Az, hogy Szerb és Tormay ennyire fontosnak tartotta az ősöket, talán összefügghet azzal, hogy nekik nem voltak gyerekeik. Tormay a maga sváb eredetű őseit (akikről a "Régi ház" c. regénye szól) nem ismeri több nemzedékre visszamenőleg, s ez arra kényszeríti, hogy megelégedjen a rokonai, a Ritoók-család magyar őseivel, akik (mint Tormay írja naplójában, a Bujdosó-könyvben) "fejedelmek utódai". Tulajdonképpen a barátaik ősei váltak a családjukká.

 Fontos volt e fejedelmek körében, Rákóczy meg is írja naplójában, hogy a család (a görög császári ősökön át) dávidházi eredetű – ettől "egyenrangúnak" érezték magukat a zsidókkal (és a többi királyi házzal).

 Szerb pedig (aki kikeresztelkedett zsidó volt) szintén híres dávidházinak tartott rabbiktól eredt, mint a prágai Maharal, vagy az évszázaddal korábbi Abarbanel, Ritoók szépanyja pedig Báthory Erzsébet volt a Rákóczy-Zrínyi-Báthory-Szapolyai klánból, mely a legendák szerint Mátyás királyt és Zsigmond királyt is magába foglalta – méghozzá a nápolyi eredetű Drugeth- családból eredő anyák és feleségek által.

 Meglepdve olvasták Szerbék az újságban 1934-ben, hogy egy Baltadzhiev-Dimitrov nevű terrorista végzett Alexander cárral , a szerb királlyal. A cárt mindhárman ismerték Párizsból fiatal korából, amikor Anatole France szalonjába járt barátjával, Marcel Proust-tal. És eszükbe jutott, hogy Baltazzinak hívták Rudolf főherceg szerelmét is, akinek a korabeli pletykák szerint a nagybátyja, Baltazzi gróf ölte meg a fiatal párt.

 45 évenként egy merénylet részben ugyanazokkal a családi szereplőkkel? A Baltazziak a korábbi görög származású román királynak rokonai, s ők is, mint a Rákóczyak, a görög császári család utódai ( s ezért trónkövetelőként léphetnek fel a legtöbb európai udvarban). A közkeletű történelemkönyvek nem említik, hogy Vetsera Mária Baltazzi-sarj volt, liaison-ja a trónörökössel egy szakadár politikai koncepció része lehetett.). Ráadásul a Palaiologosz dinasztia szintén "dávidházi" ősökre hivatkozik (s ezért hívják Ős-Szó-nak).

 Elhatározták hát Emma és Cécile néni meg Tóni bácsi, hogy megnézik a lexikonokban, voltak-e merényletek (hasonló messianista eszmei hátérrel) korábbi 45-éves távolságokban?

Ugyanakkor, mivel a tervük az volt, hogy gyerekszemmel, méghozzá zsidó gyerekszemmel csodálkoznak rá a merényletekre, kikeresték a Szerb Antal dávidházi rabbi őseit is a megfelelő korszakban.

 Ebben az időben Szerbék és Szabó Lajosék köréhez tartozott Szilágyi Ernő, aki rendszeresen járt az akkori Palesztinába, s később Kasztner zsidómentő vonatainak egyik szervezője lett. Mivel a Szabó Lajosék tanai egyértelműen kabbalista tanokból állnak, ő, Szilágyi, lehetett a forrás, aki az ekkortájt a Zohárt fordító Aslag rabbival kapcsolatba került. Az ott tanult rendszerben a biblia betűi számok is egyben és a világ négy szintje (ásványi, növényi, állati, emberi) négy számmal írható le (a teremtő négyféle módon leírható JöHöWöH neve alapján, amely a jövő idejű lenni ige, azaz leendítő jelentéssel bír). Ezek a 45, az 52, a 63 és a 72.

Ehhez hozzáteszem, hogy a 45 éves táv a napfoltok ciklusa, mellyel egybeesnek a kétszer 22 és fél éves innovációs és háborus ciklusok is, a 63 a meteorológiai hőmérséklet-emelkedés ciklusa, az 52 a női termékenység ciklusához tartozik, a 72 pedig a parallaxis, a Föld tengelyének lassú elfordulása egy fokkal 72 év alatt történik.

 Aslag kabbala-tanainak a lényege, hogy bárki lehet "zsidó", az etnikai zsidóság csak a külsőségeket őrzi, de a szellemi zsidó (a szó eredeti, a jehodi fordításából adódó, s arra rímelő "jó-adó" vagy "jó-hidi" , netán Jövő-Hódoló szó miatt) az lehet, aki tényleg jó-adó: vagyis ezt a tanítást  a legfőbb jóról (hogy mindenki lehet zsidó, ha a messiási Jövő szeretetteljes korszakára figyel) továbbadja.

Az ilyen eszméket a Biblia tanulása közben kifejlesztő csoportok az "igazi Izráél", abban az értelemben, hogy a szó a jásár-él olvasatban egyenes-fel jelentésű. Itt az egyenesen fel az ész általi vágy-megszűrést jelent. Természetesen, akik mindenben az Észre hallgatnak, ők az Ész-ráél szférájához emelkednek fel. Aki beleragad az ego-centrikus vágyaiba, az a "népek" metaforikus jelentésmezejébe tartozik, ez rímes kifejezéssel az "Egoj" szintjére zuhan (függetlenül etnikai eredetétől). /Héberül ez a Mic-rájim szónak,a fordítása, amely a Rossz Leve magyarul, a rossz pedig az egocentrizmus, az önzés./ Ennek az elképzelésnek a lélektani fejlődés fontosságának hangsúlyozása a legfontosabb eleme, az empátia evolúciójának elképzelése.

Ebben a metaforikus rendszerben a felszíni király-gyilkosságok a Bibliában (Saul meg akarja ölni Dávidot például) valójában a Birtoklás egós vágyának, amit Malkutnak, birtoklásnak vagy királyságnak neveznek az ész általi megszűrését jelentik. Tehát az Egó királya (melech) megöléséről van szó.

És fordítva: amikor nekünk úgy tűnik, hogy a kinti világban mondjuk merényletet követnek el egy valódi király ellen, ez annak a tükröződése, ahogy a kor nagy dávidházi csodarabbi utódai önmagukban harcolnak az egó, az önzés tünetei ellen. A metaforikus hasonlatszerű lélektani elemek (a gnosztikus szférák és a csillagképek említése) természetesen csak jelzés-szerűek, utalnak arra, hogy egy ciklikus és ugyanakkor az empátiát fokozatosan növelő rendszert képzelnek el.

Ezt a fantázia-családot kreálta magának Szerb Antal, Tormay Cécile és Ritoók Emma, akik mind gyermektelenül éltek és mindhármukról tudjuk, hogy ha nem is aktív szinten, de érzelmileg azonos-nemű (homoszexuális) problémákkal (szülői gondozási deficittel) küzdöttek.

Nézzük tehát az általuk fontosnak tartott Tormay- és Szerb-ősöket:

1889-ben /Rudolf trónörökös halálakor a hegyoldalban/ például naplót írt a prágai Maharal-tól származó lubavicsi rebbe fia, Jichák Jószef , s leírta, hogy apja Freudhoz járt analízisbe, akinek el is mesélte a kabbala, a Zóhár lélektani biblia-értelmezését a belső én-részekkel, a belső szülők és a belső gyermek, illetve az embrió dialógusairól. Jitró hetiszakasz (az többszintű bíráskodásról s arról, hogy a nemzsidó Jitró értesül a Tanról egy füstölgő hegyet látva.).Ezért: az Ítélet, a  Gvurá jellemvonása tartozik ide. A Kos a csillagjegyek közül.

1844-ben Ritoók Emma nagybátyja /Csányi Dániel/ egy merényletet tervezett Kossuth Lajos ellen. Kossuth akkor sikkasztás miatt börtönbe került s így megmenekült.

A Cemach Cedek fia, Smuél rabbi gyerekkora ez. Később legenda övezi arany bútorait. (Bálák hetiszakasz. Az arany elfogadása Bileám által.) A Felépülés, a Tiferet szférája a lélekben. A Rák jegye.

1799-ben pedig Napóleont támadták meg. A legendák szerint a támadó hipnózisban volt, mert a forradalmárok rendeletére börtönben ülő Puységur márki, a hipnotizőr állt volna így bosszút. A márki fia felesége (a Rákóczy felkelés hadvezérének) Bercsényi Miklósnak és nejének, Homonnay Drugeth Krisztinának dédunokája volt.

Ekkor volt gyerek a Cemach Cedek későbbi szerzője. A Lech Lechá (Menj el városodból) hetiszakaszt olvassa.(Napóleon egy ló hátáról esett le, szóval "áldozati" állatok a közös motívumok.) Dáát szféra. Ikrek.

1754 

Mária Terézia elleni felkelőket felnégyelnek Hódmezővásárhelyen.

Batthyányi Lajos nádor az Althánokon keresztül Drugeth-rokon (Ritoók-ős).Ez Snéur Zalman rabbi / a lubavicsi alapmű, a Zohár-magyarázó Tanja írója/ gyerekkora. A Vajakhel-Pekudé hetiszakasz. (A templomnak adott alapanyagokról és menedékvárosról, ahova menekülhet a nem szándékos gyilkos.) Keter. Halak.

május 28

1709

Rákóczy (aki a Ritoók-nagybáty Csányi szépanyjának az unokaöccse) emberei elfogják az áruló Ocskayt dec.31-én. (Másnap kivégzik.)

Ez a Bál Sém Tov gyerekkora.Bó hetiszakasz (A tíz csapásból az utolsók. A kéz, mint jelkép a bőrszíjjal: "kezét kinyújtja a pöröly után". / Necah. Mérleg.

1664-ben  Zrínyiről terjed el, hogy "megölték", mert egy vadkan halálra sebezte.

Zrínyi anyja volt Homonnay Drugeth-lány (szintén Szécsi Mária unokaöccse). Ekkor volt gyerek a később Eisenstadtban fellépő Mordecháj, aki sabbatajánus módra képzelte magát Dávid fiának. Hájé szárá a hetiszakasz. /Sára halála: megtudja fia apja áldozata lesz/ Jeszod, vonzás. Bika.

1619-ben H. Drugeth Bálint rivális trónkövetelőként a Habsburgok védelmében hátbatámadja a lázadó fejedelmet, Bethlen Gábort (illetve főkapitányát, Rákóczy Zsigmondot), aki a prágai felkelt protestánsokat akarja megsegíteni. Kara Mehmed pasát megöli egy janicsár – a Bécs elleni támadás elmarad.

Ez a gyerekkora Menase ben Izraelnek, aki a messiásra hivatkozva kiharcolja majd Cromwell-nél a zsidók angliai visszatérését. Softim /az igaz bírákról, a szellemidézés tiltásáról szóló/ hetiszakasz. És ekkor volt gyermek Zrínyi nagynénje, Szécsi Mária (aki a Tormay rokonok őse.) Bina, értelem. Vízöntő.

1574

Nassau-Orániai Lajos (bátyja a Habsburgok ellen felkelő  Orániai Vilmosnak )  gyilok áldozata lesz csatában.

Ekkoriban  volt gyerek Báthory Erzsébet (de már házas), Szécsi Mária szépanyja. Yesayahu Horovitz rabbi  gyerekkora ez. A Mecóra hetiszakaszt olvassák: a bőrbajok és a gyógyító felkenés a téma. Ekkor gyermek a kis Horovic rabbi, aki a belső állat kabbala (ész) általi megfékezéséről írt könyvet. Hochma. Nyilas.

1529

Wolsey bíborost letartóztatják (s halálra ítélik), mert a pápának diktáló Habsburgoknál nem tudja elérni VIII. Henrik válását. Ekkoriban tízéves a kis Jagelló Izabella (aki majd Szapolyai felesége lesz és fiának anyja), a későbbi Báthory-Bocskay-Bethlen-Rákóczy fejedelmi utódlás kezdete. Szapolyai Krisztina Báthory Erzsébet szépanyja.) A prágai Maharal, a magas Löw rabbi gyerekkora ez. (És rokonai,  Isserles, Don Joszef Naszi, Samuel Katzenellenbogen és a kabbalista Cordovero gyerekkora is, valamint a messiásként fellépő Reuveni és Molkhó kora).A Vaetchanan hetiszakaszt olvassák (a mózesi Tanból): "Mózes nem mehet be az ígéret földjére a nép bűne miatt."

Drugeth János sógora, Szapolyai János király lesz. Hod. Oroszlán.

1484-ben Ferdinánd király (a hatéves Habsburg I. Fülöp apósának) főinkvizítorát Pedro Arbuest ölik meg. Ekkor Horovic rabbi őse, Meir Katzenellenbogen volt gyerek. 4 éves. Hunyadi Mátyás a király, Szapolyai unokatestvére, a nádor Szapolyai István. 11 éves ekkor a kis Corvin János.

(Az eredeti koncepció része a "gyerekszemmel nézzük a  történelmet" ötlet, mert a lélektani folyamatok így világosabbak.) A hetiszakasz a Ki técé, amiben az anyamadárt el kell hessenteni, ha a fiókákat elfogjuk. Heszed. Szűz.

1439-ben a lengyel husziták vezére Spytko, a mieszlói, elesik a grotniki csatában Ulászló ellen. Arich anpin (a türelmetlen ősapa). Bak. Juda Abarbanel 2 éves.

A 45 év különben négy tizenegy éves (vagy  két 22 éves) egységből áll (egy átmeneti évvel). Ennek részei tízéves és négy-ötéves ciklusok, amelyek megfeleltethetők terápikus érési év-soroknak. /Pl. van szakirodalma egy-egy elnök vagy ország-vezető négy-éves felmenő és lemenő imázs-változásainak. Itt elképzelhető, hogy az "új király, az új messiás" – mely a döntéshozás metaforája - négy külön tizenegy éves fejlődés-lélektani szakaszra osztható. / 

Ugyanis az általuk tanult  Zohár szerint a "szellemi" történelemben a 45-ös a felépülés (a Tiferet,/=felépülés, dísz/ a Fiú, a Fivér), míg az 52-es a Nővér (a sérült kapni-vágyó énrész) , a 63-as  az Anya (az értelem, mely megszűri a vágyakat a felépülés, a Fiú érdekében) és a 72-es az Atya (a megvilágító Szeretet-Fény bölcsessége, amelyet az Anya ad át a Fivérnek.). Ezek a fázisok meglepően hasonlítanak az államfők fokozatos elhasználódásának négyéves ciklusaihoz (melyet Lloyd deMause ír le részletesen dokumentálva.)

Egy ilyen rövid áttekintésben nem lehetséges átfogó következtetést levonni. Lehetséges, hogy ez csak egy játék, amelyet arra használtak, hogy műveltségüket csillogtassák, és esetleg hogy elmélyítsék a történelem megértését – és a gnosztikus-kabbalisztikus fogalmak átélését is.

Lehet, hogy ez egyfajta család-pótló terápiának számított. Hiszen az ősök esetleg ma is hatnak ránk valahogy és érdemes elemezni, hogy most az Anya, vagy a Nagyanya, netán a Dédapa vagy egy Ősapa belső hangját követjük és az sem mindegy, hogy a belső Fívér vagy Nővér haragszanak egymásra vagy átölelik egymást, továbbá lehet, hogy a belső csecsemő vagy a belső embrió reakcióit érezzük éppen.

Való igaz, hogy Szerb Antal tudatosan el akarta hagyni a zsidóságot, amikor Prohászka Ottokár püspököt felkérte, hogy a keresztapja legyen és barátai, Tormay és Ritoók is szerepet vállaltak a zsidó-ellenes törvények előkészítésében. Mégis, magánemberként amit lehetett, megtettek zsidó barátaik megmentésért, (sajnos Szerb esetében sikertelenül). Közben a nem-etnikai zsidó hagyományt, a buddhista és gnosztikus hatást őrző kabbalát pedig, mely szerintük a modern pszichoanalitikus lélektan előfutára, nagy becsben tartották.

Elvben természetesen az sem kizárt, hogy valóban léteznek ilyen metaforikusan és játékosan leírható összefüggések, ismétlődő ciklusok és ritmusok a nemzedékek és a szellemi újdonságok, az érzelmi evolúció terén, hiszen léteznek az itt felmerülő különleges család-történeti egybeesések. Majd meg kell találni a módját, hogy ez a gondolat-kísérlet ne vesszen el újabb nyolcvan-száz éven át.

Hogy miért nem valósították meg ezt a tervet? Egyrészt vészterhes évek jöttek, s hamarosan mindhárman meghaltak. Másik ok lehetett az is (ha a lexikon-adatok a fejükben voltak), hogy nehéz még ma is elképzelni, hogy a zsidók rabbijai az empátia-evolúció fejlettebb, érettebb szintjén vannak, mint a többiek, s főleg, mint a (indulat-kontrollban nehézkesebb) nem-zsidók. (Bár ezt a kérdést kabbala és az eretnek mozgalmak központi történelem-teremtő szerepének említése megkerüli: hisz ott a nem-etnikai "zsidó"-ság, mint terápikus koncepció adott). A harmadik ok persze az, hogy a véletlenek szövevénye mai eszünkkel a történelem és a matematikai ciklusok (még pszichológia terápiás metaforikus kiegészítéssel is)  elképzelhetetlenek.

A legfőbb ok, hogy nincs olyan olvasói közeg, ami ezzel tudott volna akkor kezdeni valamit (hiszen olyan részletességgel kellene ismerni a történelmet, ami az átlagos többségnél nem adott.)

Ahhoz a Soá, a milliós halálgyár kellett, hogy ma érdekeljen legalább néhány embert, hogyan lehetne e témában több ismeretet elterjeszteni. Akár úgy, hogy egy ilyen álomfejtő társasjátékot, (amit akkor talán csak pár entellektüel játszott), megpróbálunk népszerűsíteni.

 A koncepció lényege, ahogy láttuk, az a koincidencia-sor, amelyben mondjuk Kossuth úgy menekül meg a merénylettől, hogy pénzügyi vád miatt börtönbe kerül – s ekkor egy arany bútorairól híres rabbi azt a hetiszakaszt olvassa épp, amiben az arany elszámolása történik a Bibliában…/és a többi esetnél is van ilyen tematikus párhuzam/. Napóleon hatalomra jutásában az állatok szerepelnek (s a heti szakaszban, amit akkor olvastak, éppen állat-áldozatot mutat be Ábrahám.) És ezek a kollektív fantáziák a fizikaitól" eltérő csillagjegyeket "vonzanának be".

Azt fontos megemlíteni, hogy a szereplők fejedelmek és közösségi vezetők hatása (gyakran kollektív hipnotikus rituálékkal vagy szokásokkal  terjesztve) mindenképpen nagy volt a maguk korában a többiekre. Ezért nem csak a vérszerinti utódaikra hatnak akár évszázadokkal később. Az meg akkoriban magától értetődött, hogy olvasta mindenki a Bibliát. Sokféle biblia-értelmezés volt. Hisz épp az ilyen ellentétek osztották meg az akkori népeket, husziták-reformátorok-zsidózók a katolikusokkal szemben, vagy ortodoxok és eretnek reformerek, és haszidok a zsidóknál. Éppen ezért fordult Szerbék érdeklődése az (indiai-perzsa-muszlim)szufi-gnosztikus kabbala felé, ahol egy terápikus elv tudattalan hatása ad új szintű (lelki, tapasztalati, érzelmi, koncepcionális) értelmezési lehetőséget.

 De akkor is érdekes felvetés ez, ha tényleg csak véletlen. A csillag-állások legendái is véletlen egybeeséseken alapulnak, mégis évezredek óta használatosak.

 De ezek az ősök sokszázezer mai itt élő vegyes családbeli embernek az ősei. És ha nem dolgozzuk fel a múltbeli gyilkosságokat és őrületeket, akkor megismételjük őket. Jó lenne, ha kitalálnánk valami múltidéző társas terápiás játékot. Olyasmi, mint a család-állítás, de mernénk testvérnek, rokonnak tekinteni Zrínyit, Balassit, Báthoryt, Hunyadit. Mert hiszen aki ötszáz éve élt, az tényleg az ősünk, személyesen az. És ha nincsenek is zsidó őseink, azért nem árthat elképzelni, mi lenne, ha lennének guruk és főpapok a családunkban és az ő hangjuk segíthet ellensúlyozni a gyilkos rablólovagok hangját. Hiszen lényegében azonosak az alap-hitek a sokféle vallás mélyén: a terápia, a felépülés elvei közösek.

 BIBLIOGRÁFIA

 Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. Magvető, Budapest, 1986.

Ritoók Emma kéziratos naplója (OSZK Kézirattár 427.-es fond)

[1] A lélektörténetnek minden fejezete egy-egy felszabadulással kezdődik. Ilyen új fejezet volt a reneszánsz és a humanizmus, amely a középkori civilizáció alázatosság-járma alól felszabadította az Én-t, antik jogaiba visszaállította a dicsőséget, a személyiség kultuszát (Szerb Antal, 1986, 205.old)

Vissza a TUDOMÁNY-hoz