ÓBUDA LEGNAGYOBB RABBIJA

- Százhetven évvel ezelőtt hunyt el MÁHÁRÁM MINC, Müncz Mózes -

Immár tizenhét évtizede alussza örök álmát Morénu Háráv Rábi Mose Minc, Müncz Mózes, Óbuda legnagyobb rabbija. Tisztsége szerint Áv Bét Din diKehilá Kedosá Oben Jásán, azaz Óbuda zsidó közössége vallási bíróságának feje.

Okmányok szerint már a XIV. század elején éltek e helyen zsidók, és a XV. században már hitközséget alkottak. A nagy tradícióval rendelkező közösség a XVIII. század végén, Günsburger Nátán halála után, új vallási vezetőt választott, a Podóliában, 1750 körül született Müncz Mózest. 1790-ben foglalja el őrhelyét, s a rabbihivatalt negyvenegy esztendőn át töltötte be. Nagy vallási felkészültsége, széleskörű műveltsége, a háláchában való jártassága tette alkalmassá, hogy elfogadják és tiszteljék személyét. (Lásd: Jichák Joszéf Kohén: Háchméi Hungáriá veHászifrut Hátoránit Bá. Jerusálájim, 1997. pp 6-10)

A székfoglalót követő esztendőben "rendkívüli" eseményben volt része Óbuda előkelőinek és polgárságának. 1791. nyarán Sándor Lipót nádor érkezett a városba. A zsidóság számára - vallási értelemben - komoly kérdést vetett fel az előkelőség látogatása. Hiszen Sándor Lipót bevonulása Áv hó 9-ét, - tehát a böjt napját - megelőző szombatra esett. Érdekes vallási döntés született: akik egész évben borotválkoznak, azoknak - tekintettel az esemény jelentőségére - most is lehetőségük adódik, s ápolt külsővel jelenhetnek meg az ünneplő tömeg között.

Dr. Büchler Sándor A zsidók története Budapesten című könyvében, amelyet az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Tencer díjjal jutalmazott, az előbb említett eseményről így ír: "Augusztus 6-án, szombaton érkezett megismerni Sándor Lipót nádor, Ferencz trónörökös, Károly főherceg fényes vendégnép kíséretében, a gettó érzelmeit Müncz Mózes tolmácsolta - héber beszédben, mely kellemes benyomást gyakorolt az urakra, de a legnagyobb megelégedéssel magát a rabbit és a hitközséget töltötte el, mely ez idő óta adta megismerni a rabbinak hivatalos okmányaiban a "gáon" címet. A rabbi héber beszédét a hitközség lefordította németre, kinyomtatta és több példányt gyönyörű kötésben átnyújtott a királynak, a főhercegnek és a magyar méltóságoknak.”

Később még inkább emelkedik Müncz pályájának csillaga, Pest vármegye hitközségei, és rabbijai felett gyakorolja a felügyeletet, mely ténykedése ellenkezéseket és számos problémát is felvetett.
Tudományos munkásságából kiemelkedik egyetlen héber nyelvű munkája, amely a Széfer Máhárám Minc címet viseli, s amelyet Prágában nyomtatnak ki 1827-ben. Ebben, a fia, Háráv Joszéf Jichák Minc által sajtó alá rendezett, huszonhét fejezetre bontott responzorikus műben mutatkozik meg a Talmudban való nagy jártassága.

Gyakorlati kérdésekben a korszak messze legismertebb egyéniségéhez, Hátám Szoférhoz fordul. Midig a hagyomány őre és rendíthetetlen követője volt. Ugyanakkor Chorin Áron aradi rabbi, a korszak egyik vitatott egyénisége, a túlzó liberalizáció gondolatának harcosa törekvései és eszmeisége ellen Müncz Mózes felvette a küzdelmet.

Több évtizedes rendkívül gazdag életpálya után 1831. augusztus 15-én kolerajárvány következtében hunyt el. Hatását halálán túl, több generációval később is érzékelhetjük. Az óbudai temetőben levő sírján mind a mai napig ott találhatóak azok a kis kövek, kavicsok, amelyeket Óbuda egykori zsidó lakóinak késői leszármazottai - emlékezésképpen - letesznek a nagy főrabbi, a százhetvenegy esztendővel ezelőtt elhunyt Müncz Mózes hantjára.

Dr. Schőner Alfréd főrabbi