Vissza a D'vár Torá-hoz

"ZAHÁRIA LÁTOMÁSA"
(Chanukai elmélkedés)

Világosság és szabadság Istene! Midőn kijelentetted magadat a Sinaion fellobbanó villámai világítva hasították át a világot, a föld megcsodált hatalmasságai és nagyjai viasz gyanánt olvadtak színed előtt, a bálványimádó népek szégyent vallának, s egyedül csak Cion figyelt és örült: akkor kezünkbe adtad a hit szövetségét, hogy vándoroljunk vele néptől néphez, századról századra, mindenütt világítva, elriasztva a sötétséget és rémeit.
S mi kezünkbe vettük a fáklyát, s megkezdtük a vándorlást. Ellenünk támadt Egyiptom és Asszíria, Babilon és Róma, de ők lerogytak és elhanyatlottak, mi pedig állunk s vagyunk. Máglyáink sokszor égtek, de még a lángok között is zengett a hitvallás: "Az Örökkévaló, a mi Istenünk, az Örökkévaló egyetlen egy."
Ők hadiszekerekkel és karddal harcoltak, mi Isten szent nevét emlegettük, s győztünk.
Chanuka ünnepén is hálát adunk az erőért, amellyel a harcot végigküzdhettük, s engedted a győzelmet. Hálát adunk az igazságért, a szeretetért, a világosságért, s végdiadalba vetett hitért és bizalomért.
Végdiadalt azonban még nem ülhettünk. Van még könny az arcokon, panasz az ajkakon elég. Nem veszett még ki a lelkekből a gőg, gyűlölség, acsarkodás; még nem jött el a várva várt messiási korszak, midőn csak béke és szeretet honol a szívekben, s az emberben megbecsülve az ember. Várjuk minél előbb azt a napot, amikor azok, akiknek szívében előítélet lakik, kiknek szívét csüggedés és elkeseredés tölti el, kezet fognak, s együtt dolgoznak a tudomány, a szeretet, a béke érdekében.
Mózes V. Könyvében olvasható, hogy "emlékezzetek meg az ősidőkről, figyeljetek minden nemzedék esztendőire. Kérdezd atyádat, ő megjeleníti, véneidet, ők megmondják néked."
"Kérdezd meg a régi nemzedékeket, s irányítsd elmédet az atyák emlékére. Mert mi csak tegnapiak vagyunk, s mit sem tudunk, s napjaink csak árnyék a földön. Ők fognak tanítani..." - mondja Jób.
Nincs is más oktatás oly hatékony, mint amit a nemzeti múlt ismerete ad; nincs érvelés olyan meggyőző, mint a példa, melyet történelmünk kimagasló alakjai mutattak.
Chanukakor is elénk varázsoljuk dicső emlékét azon hazafiaknak, akik a hitehagyás s gyáva árulás idején nem csüggedtek, meg nem tántorogtak, hanem élére állottak egy kicsiny, de lelkes, s kitartó csoportnak, s vezették az oroszlán bátorságával, halálmegvetéssel, a könyörtelen erőszak és gőg harcedzett hadai ellen. Összecsaptak és győztek. Haladtak diadalról diadalra, s megtisztították Izrael megfertőzött szentélyét a pogányság bálványaitól, s megmentették az egy Isten eszméjét, a tiszta erkölcs ideálját, a késő utódok számára.
Megjelenítjük, megünnepeljük a Hasmoneusok emlékét a jelenben is. Mert jól lehet a középkor átkai, kényurasága, kínvallatása, máglyája, s vallásgyűlölete letűnt, de még mindig mossák - vájják azt az alapot, amelyen a jelenkor vívmányai nyugszanak. Ma nyíltan már nem hirdetik a kiváltságokat, születési és felekezeti előjogokat, de a sűrűn előforduló "árulások" éreztetik velünk egy láthatatlan hatalom súlyát. Ezért is idézzük fel a dicső hősöket, csodás győzelmeiket, hogy serkentsenek hithűségre, hivatástudatra, a meggyőződés bátorságára. Példájukon induljanak el a szunnyadozók, a lanyhák, a közömbösek, a kétkedők, a kicsinyhitűek, s keressék a maguk javát, üdvét, Izrael összességének javában s üdvében.
A Chanukai Háftóra Zakariás próféta látomása: "S megmutatá nekem Józsuát, a főpapot, ki állott az Úr angyala előtt, s a vádlót, ki jobbján állott, hogy vádolja. És mondá az Úr a vádlónak: Dorgáljon meg téged, vádló, az Úr! és dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet magának kiválasztotta! Avagy nem a tűzből kimentett üszök-e ez? S Józsua szennyes ruhákba vala öltöztetve, s így állott vala az angyal előtt. S ez megszólalt és mondá az előtte állóknak, mondván: Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! S mondá neki: Lásd elvettem rólad bűnödet, s ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. S meginté az Úr angyala Józsuát mondván: Ha az én utamon jársz, s megőrized parancsolataimat, s ugyancsak te gondozod az én házamat is, és őrzöd pitvaraimat: akkor megengedem, hogy járj ezen állók között."
E látomás - amely gyönyörű hasonlat - Izrael küzdelmét és a végső győzelmét hirdeti. A szennyes ruhát viselő főpapban, a bűnös, hivatását be nem töltő Izraelre ismerünk. Bűnösségének oka: az akarat, a buzgalom, az áldozatkészség hiánya mellett, az előítélet, az irigység és a gyűlölet. De Izrael tudatára ébred, leveszi szennyes ruháját, fehér palástot ölt és lelki tisztaságba tündököl. Ekkor veszi a vigasztaló ígéretet, hogy Isten ügyének végdiadalt szerez, ha állhatatosan ragaszkodik eszményeihez és híven teljesíti kötelességét.
Izraelnek főpapi hivatása van, jelenben, jövőben.
A főpap - a látomás fő alakja - Izrael népe, melynek már a Sinai hegy tövében megbízása van, hogy a Tórával kezében világgá menjen, s tanítsa, hirdesse a szív tudományát: a reményt, a bizodalmat, a hitet Istenben, ki láthatatlan, ki ésszel fel nem fogható, kit nem szabad imádni képben, hanem csak szívben és lélekben.
E megbízatás nincs kötve sem éghajlathoz, sem nyelvhez, sem időhöz. Föltétlen és örök, mint az, ki fölszentelé. "Urunk Istenünk frigyet kötött velünk a Horében; de nem csupán atyáinkkal kötötte ezen frigyet, hanem mindnyájunkkal, kik itt vagyunk ma és élünk."
Hasztalan mondják: küldetésünk ideje lejárt, megbízó levelünk érvényét vesztette, a régi szövetség elavult, felbontatott és lépett helyébe egy másik egy új.
Hiába hagyják el egyesek sorainkat, tagadják meg a közösséget velünk, mi nem félünk, nem ingadozunk, nem csüggedünk, mert tudjuk, hogy a velünk kötött szövetség örök és felbonthatatlan. Kötelez minden nemzedéket, mindenkor és mindenütt, mert tudjuk az idő igazolni fog minket, tanúságot fog tenni, nem csak a réginek tiszta és magasztos voltáról, de még arról is, hogy egy pásztora lesz mindnyájunknak.
Mikor lesz ez a várt idő? Nem tudom. Talán ha nem állt ott volna a vádló a főpap jobbján, előítéleteivel, irigységével, gyűlöletével, hogy megkösse a kezét, gátolja működésében, csökkentes erejét, talán már bekövetkezett volna e korszak. De a vádló minduntalan vádol, rágalmaz, támad, hol nyíltan, hol orvul, s útját állja az eszme terjedésének, a szeretet erősödésének, a népek tömörülésének egy közös zászló körül.
De a vádló nem fog örökké vádolni "megdorgálja őt az Úr, ki Jeruzsálemet választotta ki magának." S már dorgálja. Mert ha végignézünk népünk viszontagságos történelmén, láthatjuk, hogy mindazon nemzetek, amelyek velünk kezdték el a pályafutást, elfáradtak, kidőltek, szétzüllöttek, elenyésztek. Izrael "ez az egyetlen üszök" mely nem égett el a szenvedések tüzében, hanem kimenekült, megkíméltetett. Nehezen és lassan, de mégis haladunk, észrevétlen, de szakadatlanul terjeszkedünk. A világosság - mint a Chanuka ünnepi gyertyák száma - napról napra szaporodik, nő. Ha meggondoljuk, hogy eleinte egy férfi hite volt, mely tovább terjedt, egy családnak, egy nép hite lett. E népnek el kellett veszteni önállóságát, dicsőségét, hazáját, hogy más népeknek is igazságot, hitet, erkölcsöt, szeretetet, Istent adjon.
Szentírásunk még évezredek múltán is a könyvek könyve, melyből gyermek és agg, egyszerű és felvilágosult elmék, vigasztalást, igazságot és tudományt merítenek. Szilárdan és hajthatatlanul hiszünk benne, hogy beteljesedik a próféta szava, s eljön az az idő, amikor a világ testvérekké összeolvadott erkölcsére szent nép lesz. Ahogy Jeremiás mondja: "Úr a lelkekbe helyezi az ő Tóráját, s a szívekbe fogja írni, senki a másikat nem fogja oktatni, mondván: Ismerd meg az Urat!, mert mindnyájan ismerni fognak kicsinytől nagyig - szól az Úr."
S Józsua szennyes ruhát visel.
A babiloniai száműzés ideje letelt. A börtön ajtaja megnyílt. Nagyralátó tervekkel léptek a foglyok hazájuk szent földjére. De a való leforrázta a reményeket. Amit találtak az alatta maradt a várakozásaiknak. A templom romokban hevert, az ország feldúlva, az őslakosság elszegényedve, szerteszórva, a haza nagy része pogányok által elfoglalva. Az volt a feladat, hogy az országot visszahódítsák, az erőket tömörítsék, a templomot felépítsék, a vallásos életnek új lendületet adjanak: szóval, hogy a főpap hivatalába lépjen, s kezdje meg működését. Csakhogy a főpap keveset törődött szent tisztével. Szennyes ruhát viselt. A gazdagok és előkelők pompás palotában laktak, de Isten háza rom volt. Huzakodás, szeretetlenség, hűtlenség volt napirenden.
A főpap, ki homlokán viseli az aranylemezt a felirattal, hogy mintegy külsőleg is jelezze, hogy agyának minden gondolata, lelkének minden gerjedelme Istennek van szentelve, hogy Isten a legelső, a legmagasabb eszme, melynek szellemében mindennek létesülni a legmagasztosabb cél, melynek szolgálatában minden erő, tehetség és eszköz áll, s hogy nincsen érdek, akarat, irány, cél és cselekmény, mely az eszköznek és küldetésnek fölötte állna, azt rangban, jelentőségben vagy időben megelőzné, meghaladná - ez a főpap "szennyes ruhát viselt, kezét főpapi jelvénye fölé emelé" - a közérdeknek elébe tette az önérdeket: Izrael javának és dicsőségének a maga javát és előnyét.
Ez volt a múlt főpapja, de mit tesz a jelené? Megfogyott-e a kételkedők, gúnyolódók száma, s megszaporodtak-e a hívők, a bízók, a buzgók, az önzetlenek, a szerények, s alázatosak? Megtisztulnak-e már az erkölcsök, s erősebben lüktet-e bennünk az igazság, méltányosság és szeretet érzete? Eltávolítottuk-e már a bálványokat? A láthatatlan - nem kőből faragott - bálványokat, amelyeket szívünkben hordozunk: a hiúságot, a gőgöt, az elbizakodást, az önzést, a bűnös vágyakat, s felszenteltük-e mint a Hasmoneusok, Isten templomává? S találunk-e egy korsónyi, de legalább egy csöppnyi érintetlen szent olajat, hogy meggyújthassuk házainkban a hitnek mécsvilágát? Tettünk-e valamit, hogy házainkba ne csak a mulatási és szórakozási vágy, de a nemesebb törekvések, a szív és szellem szükségei is találjanak kielégítést? Tettünk-e valamit az Istentiszteletek emeléséért, az áhítatért, hogy visszahódítsuk az elidegenedetteket, megnyerjük hivatásunk ügyének a fiatalokat?
Mi nyugtatjuk magunkat, s azt mondjuk: Mi nem tehetünk mindent, mi kevesen vagyunk, a szükségletek meg oly nagyok.
"Mindent!" A minden és a semmi közt ott van még a sok, az elég, a valami. Avagy tettünk-e valamit Izrael szent örökségéért, a Tóráért? Tettünk-e valamit szenvedő testvéreinkért, az árvákért, az özvegyekért? Tettünk-e valamit, hogy az utókor majd hálás kegyelettel emlegesse nevünket?
Sokan azt mondják, hogy annyifelé kell adni, nagyok a problémák, a hitközséget úgy is "eltartja az állam, minek adjunk mi". Ez az: "a főpap szennyes ruhát visel".
Ünnepre készülve vessük le "szennyes" ruhánkat és öltsünk ünnepi ruhát. Szűnjünk meg rosszat tenni. Tanuljunk jót tenni. Járjunk az Úr útjaiban, s őrizzük parancsait. Gondozzuk házát, őrizzük pitvarait, akkor lesz nekünk is gyarapodásunk, előmenetelünk, s eszméinknek diadala.
Mikor Jákob ősatyánk - beszéli az írás - Háránba ment, egy kutat vett észre a mezőn, mely körül három nyáj heverészett; mert abból szokták a nyájakat itatni. A kút száján pedig nagy kő volt. E kutat csak úgy lehetett megnyitni, ha mind a három nyáj pásztorai összegyűltek, egyesültek, s közös akarattal, közös erővel hengerítették el a követ a kút nyílásától. De midőn Jákob a közeledő Ráhelt szomjazó bárányaival meglátta, lelkesedés és bátorság szállott szívébe, s egymaga elhengeríté a követ, amellyel a kút el volt zárva, s megitatta a bárányokat. A mező: az élet mezeje. A kút: a hit forrása, melyből a szomjazó, epekedő lélek, vigasztalást, bizalmat, reményt, szeretetet ihat. A kút körül fekszik a három nyáj: három nagy felekezet hívei. De a kút száját nagy és nehéz kő zárja. E kő: az előítélet, a széthúzás, a gyűlölség. Természetes úton a kutat csak úgy lehet megnyitni, a szomjazó bárányokat megitatni, ha mind a három nyáj pásztorai egyetértenek, kezet fognak, s közös a céljuk, a szeretet, a béke, az erkölcs ápolásának szentelik életüket.
Ez a nap még nem érkezett el! A zsidóság százszor és százszor nyújtotta a kezet, de elutasították. De jön nap mint nap Ráhel az ő bárányaival, s Izraelnek magának kell előlépnie, s legördítenie a követ, megitatni a bárányokat.
Nem szabad visszariadni a feladat nagyságától, mert a szeretet csodákra képes, legyőzhetetlen.

Halmos Sándor

Vissza a d'VAR Torá-hoz