Vissza a D'vár Torá-hoz

  

PÁRÁSÁT VÁJÉSEV


A Tórát, Mózes öt könyvét gyakran nevezik "törvénynek", törvénykönyvnek. A "torá"-szó egyik jelentése valóban "törvény", de elsődleges jelentése: tan, oktatás, tanítás. És valóban, Mózes öt könyve amellett, hogy elmondja a zsidó nép korai történetét egészen a honfoglalásig, az i.e.-i XIV-XII. századig, törvényeket tartalmaz, és nagyon sok tanítást. E tanítások mindig az őseinkről szóló történetekbe vannak szőve és a hozzánk közel álló példákkal bemutatják azt, hogy milyen viselkedést, milyen magatartást, gondolkodást vár tőlünk az Örökkévaló, miként kell embertársainkhoz viszonyulnunk - legyenek azok rokonaink, vagy távolállók, teljesen idegenek.

A Tóra e héten felolvasásra kerülő szidrája, heti szakasza, a Párását Vájésev, amely elmondja korai történelmünk egyik jelentős alakjának, Já'ákov ősatyánk egyik fiának, Józsefnek életét, illetve életének egy meghatározó szakaszát, hasonlóan a korábbi szidrákhoz, nagyon fontos tanításokat tartalmaz.

Amikor József történetéről beszélünk, hajlamosak vagyunk arra, hogy ifjú éveinek sanyarú sorsát, a vele megesett bűnös cselekedeteket, vagyis a gödörbe dobását és a rabszolga-kereskedők kezére adását egyedül gonosz indulatú testvérei rovására írjuk. Nyilvánvaló, hogy a testvérek nem voltak jó emberek, de ha figyelmesen olvassuk heti szakaszunkat, több helyen is felfigyelünk arra, hogy Já'ákov, az atya, és maga József, az elkényeztetett, kedvenc gyermek viselkedése nagymértékben felelős azért, hogy a testvérekben addig csak szunnyadó indulatok az erőszakos cselekvés szintjére törtek.
Már rögtön az első néhány mondatból megtudjuk, hogy József, féltestvéreivel együtt juhokat legeltetett, "és rossz híreket hozott felőlük atyjukhoz." Ez utóbbi félmondat nyilvánvalóan azt jelenti, hogy József - akár okkal, akár ok nélkül - árulkodott testvéreiről atyjuknak. Rögtön a következő mondat arról tájékoztat, hogy "Izráel - vagyis Já'ákov - jobban szerette Józsefet, mint többi fiait [...] és csináltatott neki egy tarka köntöst." És nyomban azután megbizonyosodhatunk arról, amit korábban már sejtettünk, vagyis:"Mikor testvérei látták, hogy atyjuk jobban szereti, mint többi testvéreit, meggyűlölték, és nem tudtak vele barátságosan beszélni."
Ezt követően még arról értesülünk, hogy József két alkalommal olyan szimbolikus álomról beszélt testvéreinek, amelyekből, és főleg amelyek elmeséléséből azt a következtetést vonták le, hogy József uralkodni akar felettük, alávetett helyzetben kívánja őket látni. A Tóra megállapítása szerint: "[...] ekkor még inkább gyűlölték."

A testvérek az első adandó alkalmat megragadták, hogy megszabaduljanak kellemetlenkedő, már-már fenyegetően viselkedő öccsüktől. Az elhatározott gyilkosságot R'uvén, a józanabb és jólelkű testvér akadályozta meg, aki a végzetes tettről lebeszélte testvéreit, és egy gödröt javasolt, hogy abba dobják az ifjút. Idő multával feléjük közeledő karavánt pillantottak meg, s J'hudá, egy másik testvér, aki ugyancsak a gyilkosság ellen volt, javasolta, hogy adják el öccsüket a kereskedőknek. Atyjukat, Já'ákovot értesítették, hogy kedvenc gyermeke vadállat martaléka lett.
A midjanita kereskedők Potifárnak, a fáraó főtisztjének adták el Józsefet, Egyiptomban.

Vajon miért történt mindez? Miért kellett Já'ákovot, az idős, gyermekét olyannyira szerető apát, a lesújtó, bár hamis hír hallatára hosszú, többéves szenvedésnek kitenni? Miért kellett a serdülő fiúnak a halálfélelemtől a rabszolgaság kilátástalanságáig oly nehéz megpróbáltatásokat elszenvednie?
Az apának és a fiának is komoly jellembeli, az emberi érzelmeket sértő hibái voltak, amelyek nem összeegyeztethetők az Örökkévaló által számunkra rendelt viselkedésformákkal, gondolkodásmóddal. Já'ákov jobban szerette egyik gyermekét, Józsefet, testvéreinél. Ez hiba, - mondhatnánk: bűn! Ezt azzal súlyosbította, hogy kendőzetlenül a sértettek tudomására is hozta.
A fiú, József, a testvéri szeretet, a testvérek iránti megbecsülés, az Örökkévalónak tetsző alázat ellen vétett, amikor rosszat szólt testvéreiről, amikor hivalkodó módon előadta álmait, nem törődve testvérei érzéseivel.

A fia elvesztése feletti fájdalom, a mélységes gyász nem tette megkeseredett emberré Já'ákovot; nem fordult el az Örökkévalótól, - az Ő útját járta.
A gödör mélyén töltött idő, a rabszolgakaravánhoz kötött vánszorgás nem keltette fel a bosszú érzetét, nem forralt bosszúvágyat József szívében. Szenvedésnek alávetetten, de az Örökkévaló iránti bizalommal teltek napjai.

A Tóra így folytatja: "És az Örökkévaló Józseffel volt és ő szerencsés ember lett [...]"
Gazdája, az egyiptomi Potifár felfedezte az ifjú rabszolgában, hogy isteni gondviselés kíséri lépteit, cselekedeteit, és mint legalkalmasabb személyt, háza és háztartása felügyelőjévé tette meg. E nagy szerencse nem tette elbizakodottá Józsefet, hanem tovább erősítette jellemét. Amikor Potifár felesége ura iránti hűtlenségre akarta rábírni az ifjút, ez erkölcsi érvekre, az Örökkévaló törvényére hivatkozva utasította vissza a minden jóval kecsegtető, egyre erőszakosabb csábítót.
Hogy az isteni próbatétel - hiszen itt erről van szó - teljes legyen, a visszautasított, bosszúra áhítozó asszony vádaskodásának hitelt adva, Józsefet börtönbe zárják. Az itt eltöltött esztendők sem rossz tulajdonságokat, torz gondolatokat-érzelmeket hoztak felszínre Józsefből, "mert az Örökkévaló vele volt." A börtönben kivételes bánásmódban részesült, és ott nyilvánult meg egy isteni adománya, az álomfejtés tudománya, amely nemsokára nagy szerencséhez juttatta Józsefet; pályafutása elképzelhetetlen magasságokba ívelt.

Mit tanít nekünk ez a szidra? Hibáink, rossz cselekedeteink, torz gondolataink javítására, jóvátételére megvan a lehetőség, helyesebben megkapjuk a lehetőséget. Amennyiben ezt felismerjük és élünk is vele, Józsefhez hasonlóan "az Örökkévaló velünk lesz, s amint cselekszünk, az Örökkévaló sikeressé teszi."

Borsányi Schmidt Ferenc

Vissza a d'VAR Torá-hoz