Vissza

Bencze Mariann zsidó művelődéstörténet szak, IV. évf.:
VÁJÁKHÉL HETISZAKASZA, 5763
Becalél , a Szent Hajlék alkotója


Vájákhél hetiszakasz X. (XXXV- XXXVIII.20)

Mózes az Örökkévalót követve kivezette népét Egyiptomból, a rabszolgaság házából, és az Örökkévaló és választott népe a Sinai hegyénél megkötötte örök szövetségét.
"És szólott az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Beszélj Izrael fiaihoz, hogy hozzanak nekem szent adományt, minden férfiútól, akit a szíve erre buzdít, fogadjátok el a nekem szóló szent adományt. És készítsetek számomra szentélyt, hogy közöttük lakozzam! Egészen úgy, amint én megmutatom neked a hajlék mintáját, és minden tárgyának mintáját, akként készítsétek. (2Móz. 25:1-2, 8-9)
Roppant feladat hárul Mózesre, rendkívüli fontosságú munka, de a megvalósításában nincs egyedül. Becalél és Oholiab az Örökkévaló által kijelölt társai a Miskán megépítésében.
Elkészítik a Szent Hajlékot - úgy ahogyan azt az Örökkévaló kérte: szent adományokból, nagyon gazdagon, őszinte hittel és alázattal felajánlott drágaságokból és bölcs-szívű tudással, szorgalommal, az Egyetlen, láthatatlan Istennek.
A Szent Hajlék az Örökkévaló szolgálatának rítusai által a születő zsidóság morális - szellemi -törvényi központja lett: az a tárgyiasult szentség, melyhez felavatásának pillanatától lélekben és testben Israelnek minden fia és leánya életének minden mozzanatával kötődött. Ahová életének és lelkének fontos történései alkalmával, adományaival és áldozataival naponta járult.

A Találkozás Sátora ez a szentély. Az Örökkévaló hajléka, a nép táborának - és lelkének -központi helyén. A rítust az Örökkévaló által kizárólagosan kijelölt szentéletű és tiszta papság végzi és vigyázza, hogy az Örökkévaló ott lakozzon a nép között: "Vösachnati bötochám".
Ez magyarázza a Szentély-építés fontosságát: a rabszolgaságát odahagyott nép itt találkozik istenével, a láthatatlan Egyetlen Istennel.

A Szentírás olyan fontosságot tulajdonít a Szent sátornak, hogy Smot könyvében háromszor írja le részletesen magát a sátort, eszközeit, anyagait, az oltárokat és a menórát, edényeit, elhelyezésüket, szolgálatuk módját, rendeltetésüket.

Az Örökkévaló nyomatékot helyez az adakozás parancsánál a szívből jövő önkéntességre, hiszen rendkívül drága anyagokat, különleges elkészítési eljárásokat és méreteket ír elő, hogy méltó legyen a hajlék a szerepéhez. Hogy a hozzájáruláson át minden szívet megérintsen az Örökkévaló háza.

Az első, a legfontosabb a hajlék berendezései közül a bizonyság ládája: "És tedd a ládába a bizonyságot, amit majd adok neked"(2Móz.25:l6)
A Bizonyság, a két kőtábla melyekre a kinyilatkoztatott Tíz Ige van - majdan - felvésve. Az örök Szövetség és a Törvény Bizonysága.
A Tíz Ige az, amelynek látható és jelenlévő hajlékot kell építeni, kerubokkal őrzött ládát kell készíteni, amit az isteni jelenlét attribútumaként Izrael jelképes és valóságos középpontjába kell helyezni.
A két kőtábla a választott néppel kötött örök szövetségnek a szimbóluma: a pusztai szentély jelenlétével és az életet szervező-átfogó rítusaival ezt a szövetséget a minden egyes ember lelkében élő szentséggé kell transzformálnia.

Hogy a látható és érzékelhető jelenlétre szükség volt, azt az aranyborjú öntésének és imádásának bűne bizonyította. Ezért rendeli el az Örökkévaló a Szent Hajlék építését még az előtt, hogy Mózes a kőtáblákat, a Bizonyságot megkapná:
Ez a rabságból, a bálványimádás szövevényes kultuszából szökött nép nem képes még felfogni az Egyetlen, láthatatlan Istent. A szabadítás csodája ennek a gyermeki moralitású népnek még értelmezhetetlen. Állandó vezetésre, tanításra és szüntelen gondoskodásra van szüksége.
Szentségre van szüksége, ami áthatja napjait, életét és szellemét, gyönyörködteti szemét és lelkét, s vele van reggel, ha felkel, és este, ha álomra hajtja fejét. Kíséri útján és megpróbáltatásaiban, hálára neveli örömeiben, s megtanítja élni. Megtanítja a szabadság gyönyörű kötelességeire, a választottság, az isten-szolgálat egyetlen útjára az egyetlen lehetséges módon: megszólítja őket, szívük adományából hajlékot kér tőlük, és közéjük költözik, abba a kezük munkájával és szívük bölcsességével teremtett szakrális térbe, mely ezentúl életüket a születéstől a halálig megszenteli és meghatározza.

Életüket átöleli a szentség - de nincs hazájuk. Az Ígéret földjére lépni még túlságosan rabszolga ez a nép. A pusztában sem telepszik meg, bár nincs állandó mozgásban. Az isteni parancs tehát egy nem túl nagy méretű, vándorlásaikban hordozható, ám ennek ellenére fenséges és méltóságteljes szentély alkotására szól.
Ez a szentély szabályozza nem csak az életet, de magát a vándorlás ütemét és irányát is.
Könnyen felállíthatónak és lebonthatónak, ugyanakkor egyedinek és nagyszerűnek kellett lennie, amely mindig és mindenütt ez új nép új életének és figyelmének gyújtópontjában áll: törvénykező gyakorlatán és áldozati rendszerén át szabályozza gondolatvilágának, erkölcsiségének és életmódjának teljes egészét,

Az Örökkévaló Mózesnek megadja a Hajlék pontos méreteit, a rítus és eszközeinek aprólékos leírását. Megszabja a begyűjtendő anyagokat - az akkori világ legdrágább, legszebb anyagait a létrehozásához.
"És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Lásd! Néven szólítottam Becalélt, Úri fiát, Húr unokáját, és eltöltöttem őt Isten szellemével, bölcsességgel, hozzáértéssel és tudással mindenféle munkára, hogy kigondoljon terveket aranyban, ezüstben és rézben. És befoglaló kövek metszésében és fametszésben, hogy alkosson mindenféle mesterségben. És íme mellé adtam Oholiábot, Achiszámák fiát, Dán törzséből, és bölcsességet adtam minden bölcslelkűnek elméjébe, hogy elkészítsék mind azt, amit meghagytam neked."

Ki volt Becalél, és ki volt Oholiab?
A Szentírás nagyon szűkszavú a Hajlék építőivel kapcsolatban, hiszen nem a személyüket, hanem munkájuk és zsenialitásuk eredményét örökítette meg. Róluk többet nem is mond.

"Néven szólítottam Becalélt" - a midras szerint a nagy Júda törzséből származó Becalél ekkor még csak 12 éves, valószínűleg Miriamnak és Kálébnek a dédunokája, annak a Húrnak fia, aki ellenszegül az aranyborjú imádásának és a nép őrjöngésében megöli.
Az előkelő származású Becalél Mózes családjából és Oholiab kiválasztása a kis Dán törzséből azt példázza, hogy a fontos feladat teljesítésében szegények és gazdagok egyenlően vették ki részüket - mondja Rási. Oholiab személyéről szaktudásán kívül mást nem is említ.
"Lásd, néven szólítottam Becalélt"
De mégis ki ő, a nagy tervező és elhívatott művész?
Becalél - becal Él - Isten árnyékában - ez a név szép jelentése. Mintha csak a küldetése miatt született volna meg ez a művész, létrehozni Isten lakhelyét a pusztában bolyongó nép számára.

Az Enciklopédia Judaica a Tanchuma VaYakhel alapján még másik öt nevét említi, melyek talán személyes tulajdonságaira is utalnak:
A Berachot 55a. traktátus szerint Becalél egy ős-kabbalista volt: képes volt variálni a betűket. Azokat, amelyekkel az Örökkévaló a világot teremtette, ő is ismerte és tudta kombinálni, varázsolni - Lecaref et ha otiot" - s így különleges módon alkotott - jellemezte őt Rav Jehuda.
Szoével-nek, is nevezték őt - galambdúc építőjének, amely a frigysátor építőjének szinonimája. Ez a galamb a szellem jelképe, amely őt tehetséggel töltötte el.
"Jachat" - a Félelmetes nevet is viselte, melyet a neki tulajdonított varázserő miatt kapott.
A midras szerint s Szentély építőmestere a kozmosz teremtője is lehetne, ha feltételezzük, hogy a szentélybeli kultusznak univerzális jelentősége van és kapcsolatban áll a kozmosz működésével - amit Becalél a midras szerint teljesen értett.
"Achumai" - Izrael egyesítője nevet is kapta, hisz alkotása valóban egyesítette Izraelt, a szó szoros értelmében.
És mivel szerették őt kortársai, ezért a "Lahad" - Izrael csinosítója, és a "Szegényekhez közel álló" jelző is illette őt - írja az Exodus Raba40:4.
Becalél a különböző tudások szimbóluma - Réach - a Látó, mondja róla Philo, hiszen nemcsak megtervezte a Szent Sátort, edényeit, oltárait és eszközeit, de maga is dolgozott aranyban és ezüstben, bennfoglaló kövek metszésében fametszésben és minden művészi munkában. A szakrális berendezéseket mind sajátkezűleg maga készíti el, a többi készítésére megtanította a "bölcsszívűeket"- isteni tehetség és útmutatás alapján.

Az Örökkévaló felruházta őt a tanítás, a tudás átadásának képességével. Adott neki "Chochmát, Bínát és Dáátot" ez az a hármas egység, amellyel az Örökkévaló is teremtette a világot: Chochmával a földet, Tvunával és ami ezzel azonos, Bínával az eget, és a Dáát, amivel az egésznek értelmet adott a teremtésben - megadta Becalélnek mind.
Ezért mondja róla Ibn Ezra, hogy a teremtés összes titkának birtokában volt a nagy művész a Dáát, az inspiráció képessége miatt.
Becalél a művészi szövés-fonás mesterségben és tervezésében is jártas volt, holott Egyiptomban nem volt mód - úgymond szakmát tanulni. RamBam írja, hogy Mózes és az egész nép elcsodálkozott Becalél sokoldalú művészetén a Szent Hajlék építése közben, és tudták, hogy különös adottságai révén csak úgy, titokban leste el a művészi mesterségeket az egyiptomiaktól.
Rási elemzése szerint Becalél századokkal megelőzte kora bölcseit: járatos volt a számtan, a csillagászat, a lélektan, és a természeti tudományokban, a különleges felfogóképessége - "Dáát ruach hakodes" - az alkotásra való isteni tehetsége révén.
Ibn Ezra meg tudja határozni ennek a "Dáát ruach ha kodes"-nek az anatómiai helyét: a homloknál legelöl a "Dáát", az isteni értelem, a tudás, középen a "Tvuná" - a művészi alázat, és hátul a hátsó agyban a "Chochmá" - a képek, az isteni minta foglal helyet.

Egy Aggada-beli elbeszélés szerint az Örökkévaló megmutatta Mózesnek Becalél nevét Ádám leszármazottai között, mint olyan személyt, aki előre látja a következő generációk sorsát, és ismeri a Sabbat törvényeinek rejtett tartalmát, titkát - írja ezt Bachja ben Asér, a XIV-XV. Század fordulóján élt spanyol zsidó tudós. Talán ezért is viselte a Réach, "Látó" nevet.
"És egybegyűjtötte Mózes Izrael fiainak egész gyülekezetét és szólt hozzájuk: Ezek a szavak, melyet meghagyott az Örökkévaló, hogy teljesítsétek. Hat napon át legyen munkának végzése és a hetedik napon legyen nektek szent nap, a nyugalom szombatja az Örökkévaló tiszteletére."(2Móz.35:1-3.)
Nem véletlenül áll ez a szentírási vers a pusztai szentély építési és áldozati előírásai között. Isten figyelmeztette Mózest, hogy a Szombat - Szentség, melyet még a szentély-építés munkájával sem szabad megszegni. Ezt ismétli el a népnek Mózes, s ezért Becalél az, a "Réach" az, aki a szentély-építést irányítja. Az ő lelkében a Sabbat titkai teremtő erőként élnek és áthatják munkáját és gondolkodását.
Hiszen a pusztai Szentély nem csak a térben alkotott Szentség.
Az időt is tagolja: építése alatt a szombat törvénye átitatja a mindennapok gyakorlatát.
A hat napon át végzett munka és a hetedik megszentelt nap nyugalma, a Szombat ritmusa a kezekbe, lelkekbe, az életbe ivódik. Fenségét az áldozatok és a liturgia felerősítve őrzi mind a mai napig - örökre: "Szombatjaimat őrizzétek meg, mert jel ez közöttem és közöttetek nemzedékeiteken át, hogy, tudva legyen: Én az Örökkévaló vagyok a ti megszentelőtök".

Becalél társa Oholiab, kézműves mester és hímző-művész. A Találkozás Sátorának tervező művésze, függönyeinek és textiljeinek tervezője és kivitelezője
"Eltöltötte őket az Örökkévaló bölcs-szívűséggel, hogy elkészítsék munkáját a fafaragónak, kötőnek, hímzőnek, takácsnak, végezvén a munkát és kigondolván terveket"(2Móz.35:34-35)
A két művész felügyelte a szentély anyagainak gyűjtését, tervezte és készítette a berendezését és irányította a munkát, amelyben gyakorlatilag az egész nép részt vett tehetségével, szívével, bölcsességével és adományaival.
Az adományok és a tehetség felajánlása szent voltát a Szentírás kiemelten hangsúlyozza: csak így érthette meg minden egyes gyermeke Izraelnek, hogy mi a Hajlék célja: a "Sechina", az isteni jelenlét, az Örökkévaló általi kiválasztottság és az istenszolgálat bizonyítéka és biztosítéka, melyhez ő személyesen járul hozzá vagyonával, munkájával, vagy tehetségével.

A Szent Hajlék tervezése és elhelyezése tökéletesen biztosította az Örökkévaló rítusainak, az istenszolgálatnak a szentségét, és a teljes lelki összpontosítást.
A tábor központjában helyezkedett el - mindenkihez egyformán közel s egyformán távol.
Szolgálatát kijelölt szent emberei és felszentelt papjai végezték, áldozatait a nép fiai minden nap maguk hozták. Nem volt lehetséges többé egyéni, máshol vagy másnak bemutatott áldozat, csak az Örökkévalóé, az ő szent helyén, az ő szent szertartása és szent papjai által meghatározottan.
.
"Mindenki, akit szíve arra hajlít, hozza el az Örökkévaló adományát: aranyat, ezüstöt, rezet, kékbíbort és piros bíbort, karmazsint, bisszust, meg kecskebőrt, pirosra festett kosbőrőket, táchás-bőröket meg sittimfát, olajat a világításra, illatszereket a kenőolajra, és fűszereket a füstölő-szerre, sohamköveket és befoglaló köveket az éfod és a melldísz számára. Bárki bölcs-szívű köztetek, jöjjetek és készítsétek el mindazt, amit megparancsolt az Örökkévaló: a Hajlékot: sátrát és takaróját, kapcsait és deszkáit és reteszeit, oszlopait és lábait, a ládát és rúdjait, a födelet és a takarófüggönyt."
Mindez elkészült Becalél és Oholiab tervei és irányítása szerint.
A Szentély szállíthatósága mellett egy második, egyenrangú szempont a papi tisztaság eszközeinek szempontja is megjelenik.
A berendezés elhelyezése az Örökkévaló által megadottak szerint történt, ezért nagyon fontos volt a két művész számára, hogy minden egyes tárgy és rész a maga funkciója és szentsége szerint készüljön el, kapja meg helyét és töltse be feladatát.
Rabbi Smuél ben Nachman ennél a pontnál találja meg Becalél igazi elrendeltetését:
Mózes Istentől a következő sorrendben kapja meg az utasítást: "...csinálj Miskánt, Áront és Kélimet" -....amit Mózes úgy továbbít, hogy "Áront, Kélimet, és Miskánt mond Becalélnek. Az azonban kijavítja őt, mondván, hogy előbb házat kell készíteni az Áronnak, hogy legyen hol elhelyezni, s utána a többit. Megértette ebből Mózes, hogy ő az elhívatott, s azt mondta: azért tudod ezt, mert magad is próféta vagy."

Becalél az Örökkévaló Isten oltalmában és szeretetében élő és alkotó művész. Olyan csodálatosan készíti el a szent berendezéseket, hogy azt soha senki nem képes lemásolni, vagy hozzá hasonlót alkotni. Rajta kívül nem is tudta volna senki sem berendezni a Szent Hajlékot, a Miskánt. A kívül-belül arannyal borított frigyládát maga készíti el, hogy annak varázsereje legyen: soha avatatlan meg nem közelíthette azt, életével fizetett minden illetéktelen, aki érinteni merte az Áront, amiben a Bizonyság pihent, őrizve az Írást, mely égi, a tanúsító kővel, melyre a földi élet parancsait ajándékul véste az Örökkévaló.

Különleges tényező a Miskán elkészültében az idő: a kivonulást követő második év első hónapjának első napján már teljesen készen áll.
Az Örökkévaló művészeinek, Becalélnek és Oholiabnak vezetésével egy év alatt megfonják szőnyegeinek fonalait, megszövik szőnyegeit, kifaragják és bearanyozzák oszlopait, elkészítik ötvös-munkáit aranyban, ezüstben és rézben, talapzatait és köteleit, befedik védelmül bőrökkel, kihímezik függönyeit. Elkészítik olajait és szent fűszereit, szent medencéit, edényeit, szent öltözeteit, asztalait, és a szent lángot, az örökké égő menórát. A világ legdrágább anyagait és technológiáit alkalmazzák. Végül Mózes "átveszi", megszenteli a Szentélyt. A midras szerint csak Mózes volt képes felállítani a Szentély oszlopait, felhúzni köteleit.

Az ünnepélyes avatási szertartáson mind a tizenkét törzs képviselője drága ajándékokat halmoz fel a Szent Hajlék javára, és köszönetet mond az alkotó művészeknek.
Becalél, Oholiab és minden bölcs-szívűek, akik dolgoztak rajta, és Mózes, aki felállította, s papjai, akik felszentelték, s az egész nép szeme láttára betakarta a borulat a Találkozás Sátorát és az Örökkévaló dicsfénye betöltötte a Hajlékot.(2Móz.40:34.)

A Hajlék három részből állt: külső udvarát oszlopokon függő szőnyegek alkották, 100 könyök hosszú és 50 könyök szélességben. Bejárata keletre nézett.
Az udvarba lépve a bejárattal szemben állt az áldozati oltár, mögötte nyugatra volt a papok rituális mosdóhelye.
A Szent Sátor az udvar nyugati részén állott. Két, függönnyel leválasztott részének egyike volt maga a Szentély, amelybe csak a papok léphettek be. Itt állt a színkenyerek asztala, a füstölögtető oltár és a csodálatos hétágú mécses, a menóra.
A belső helyiség a Szentek Szentje, - ahová csak a kohén, a főpap is csak egyszer egy évben léphetett be - rejtette a Bizonyságot, a Frigyládát.
A Hajlék északi, nyugati és déli oldalai arannyal borított fából készültek, drága bőrök fedték be és védték a sivatagi homoktól és naptól. A keleti oldal volt a bejárata, csodás fonású szőnyeg takarta.
Áldozatait naponta mutatták be felszentelt papjai, akik élő-eleven részei voltak a Miskán szentségének. A főpap az Örökkévaló által előírt szent ruházatában magán viselte Izrael törzseinek jelképét, mint tizenkét ékkövet, s az éfodot, amely az isteni üzenetek titkos kulcsa volt számára. Népének és saját személyének hűségéért életének tisztaságával, s életével szavatolt az Örökkévaló előtt.
Nem is lehetett ez másképpen: a misztikus magyarázók szerint a Szentély a világegyetem kivonata, mikrokozmosz: az élet és az örökkévalóság legmélyebb szimbóluma.
Célja a néppé születő tömeg szellemi-lelki befolyásolása, felemelése az isteni törvények tisztaságához.

Maimonides sokkal reálisabban foglal állást. Szerinte a Szentély fő célja a bálványimádás megakadályozása, és az emberek figyelmének Istenre irányítása.
Ezért olyan lényeges a Szentély áldozati kultuszának központi helye mind a Tórában, mind Izrael életében, mert ez része az isteni tervnek, hogy a kiválasztott népet küldetésére nevelje.
Ez a hivatása a központosított rítusnak: nyomatékot adni a mózesi törvényeknek és az Isten közöttünk való jelenlétének.
A Miskán hakodes - a pusztai Szent Sátor - mint egy nép együttes alkotása, tükre az Egyiptomból kimenekülő héberek magas fokú kultúrájának és alkotó kézműves-kultúrájának, amellyel képesek voltak -az Isten által néven szólított művész, Becalél, Oholiab és Mózes vezetésével a célhoz méltó szent házat építeni, mely nagyszerű keretek között tette lehetővé, hogy életüket valóban megszenteljék.
Így a Szent Sátor testesíti meg azt az eszmét, amely az isteni kinyilatkoztatás alapgondolata: a szentség és a szentségre való törekvés a kiválasztottság feltétele:
A Szentély, csak addig szent, amíg az Örökkévaló szolgálatának van szentelve. "Isten, aki a Sinaion lakozott, amit az ő kezei alkottak, most abban a Szentélyben fog lakni, amelyet Izrael fog felépíteni, s a frigysátor egy vándorló Sinai lesz" (B. Jacob)

Budapest, 2003. május 2.

Vissza